Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 97

UKhoneliya Wamukela Umoya Ongcwele

UKhoneliya Wamukela Umoya Ongcwele

EKhesariya kwakulendoda eyayingumkhokheli wamasotsha okwakuthiwa nguKhoneliya. AmaJuda ayemhlonipha lanxa yena wayengayisuye umJuda. Wayenceda abaswelayo labahluphekayo. UKhoneliya wayekholwa kuJehova futhi ehlala ekhuleka kuye. Ngelinye ilanga uKhoneliya wabona ingilosi yasisithi kuye: ‘UNkulunkulu useyizwile imithandazo yakho. Ngakho thuma amadoda ayebiza uPhethro edolobheni leJopha.’ UKhoneliya wahle wathuma amadoda amathathu. Umango wakhona wawungamakhilomitha angaba ngu-50.

Kusenzakala konke lokhu, uPhethro waba lombono. Wabona izinyamazana okwakungamelanga zidliwe ngamaJuda futhi wezwa ilizwi lisithi azidle. UPhethro wayala esithi: ‘Kangikaze ngidle lutho olungahlanzekanga.’ Ilizwi laselimtshela lathi: ‘Akumelanga uthi izinyamazana lezi zingcolile. UNkulunkulu usezihlambulule.’ UPhethro watshelwa lokuthi: ‘Kulamadoda amathathu akudingayo. Ungesabi ukuhamba lawo.’ UPhethro waya emnyango wabuza amadoda lawo ukuthi alandeni. Aphendula athi: ‘Sithunywe nguKhoneliya, umkhokheli wamasotsha ongumRoma. Uthe ubuye  emzini wakhe eKhesariya.’ UPhethro wathi amadoda lawo alale endlini yakhe. Ngelanga elilandelayo wahamba lawo eKhesariya futhi abanye abazalwane beJopha bahamba laye.

UKhoneliya wathi ebona uPhethro wahle waguqa. Kodwa uPhethro wathi: ‘Sukuma. Ngingumuntu njengawe. UNkulunkulu uthe ngize emzini wakho lanxa amaJuda engangeni emizini yabeZizwe. Ngicela ungitshele ukuthi ungibizeleni.’

UKhoneliya watshela uPhethro wathi: ‘Ngithe ngikhuleka ezinsukwini ezine ezedlulileyo, ingilosi yathi ngithume abantu bazokubiza. Sicela usitshele amazwi avela kuJehova.’ UPhethro wathi: ‘Sengikwazi ukuthi uNkulunkulu kakhethi. Wamukela loba ngubani ofuna ukumkhonza.’ UPhethro wasebafundisa izinto ezinengi ngoJesu. Umoya ongcwele wehlela kuKhoneliya lakulabo ababelaye futhi bonke babhabhathizwa.

“Wamukela abantu benhlanga zonke abamesabayo, abenza okulungileyo.”—ImiSebenzi 10:35