Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Ibhuku leli lizakusiza ufunde ngokudalwa komhlaba, ukuzalwa kukaJesu kanye lenkonzo yakhe langokuza koMbuso kaNkulunkulu.

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Ibhuku leli lingasetshenziswa njani?

UNkulunkulu Wadala Amazulu Lomhlaba

IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba. Kodwa uyakwazi ukuthi yiphi ingilosi ayidalayo engakadali okunye?

UNkulunkulu Wadala Indoda Lowesifazana

UNkulunkulu wadala indoda yokuqala lowesifazana wokuqala wasebafaka esivandeni se-Edeni. Wayefuna ukuthi babe lemuli njalo benze umhlaba wonke ube lipharadayisi.

U-Adamu Lo-Eva Abazange Bamlalele UNkulunkulu

Isihlahla esasisesivandeni se-Edeni sasitshiyene njani lezinye? Kuyini okwenza u-Eva wadla isithelo sesihlahla leso?

Wazonda Wacina Ebulele Umfowabo

UNkulunkulu wawuthanda umnikelo ka-Abela kodwa kawuthandanga okaKhayini. Lokhu kwamzondisa kakhulu uKhayini waze wenza into embi.

Umkhumbi KaNowa

Izingilosi ezimbi zatshada labesifazana njalo zaba lamadodana ayemakhulu njalo ehlupha abanye. Udlakela lwalugcwele emhlabeni. Kodwa uNowa wayemthanda uJehova njalo emlalela.

Kwasinda Abantu Abangu-8

Izulu lana okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40. UNowa lemuli yakhe babesemkhunjini okwesikhathi esedlula umnyaka. UNkulunkulu wasebatshela ukuthi baphume emkhunjini.

Umphongolo WaseBhabheli

Abanye abantu banquma ukwakha idolobho elalilomphongolo owawuzafika emazulwini. Kungani uNkulunkulu wenza bakhuluma izindimi ezitshiyeneyo?

U-Abhrahama LoSara Bamlalela UNkulunkulu

Kuyini okwenza ukuthi u-Abhrahama loSara batshiye ikhaya labo e-Uri bayehlala ematendeni eKhenani?

Bacina Sebelomntwana

UNkulunkulu uzasigcwalisa njani isithembiso asenza ku-Abhrahama? Isithembiso leso sasizagcwaliseka ngo-Isaka kumbe ngo-Ishmayeli yini?

Khumbula UmkaLothi

UNkulunkulu wabhubhisa iSodoma leGomora ngomlilo. Kungani amadolobho lawo abhujiswa? Kungani kumele sikhumbule umkaLothi

Watshengisa Ukuthi Ulokholo

UNkulunkulu watshela u-Abhrahama: ‘Thatha indodana yakho uyenze umnikelo wokutshiswa entabeni eseMoriya.’ Lokhu kwakuzatshengisa ukuthi u-Abhrahama lo-Isaka balokholo yini loba hatshi.

UJakhobe Wathola Ilifa

U-Isaka loRabheka babelabantwana abangamaphahla okwakuthiwa ngu-Esawu loJakhobe. U-Esawu wazalwa kuqala yikho nguye okwakumele athole ilifa. Kuyini okwenza ukuthi alithengise ngokudla?

UJakhobe Lo-Esawu Bayaxolelana

UJakhobe wenzani ukuze ingilosi imbusise? Wenzani ukuze yena lo-Esawu baxolelane?

Isisebenzi Esalalela UNkulunkulu

Kungani uJosefa wahlupheka lanxa wayesenza okulungileyo?

UJehova Kazange Amkhohlwe UJosefa

UNkulunkulu waqhubeka emsekela uJosefa lanxa wayekhatshana lemuli yangakibo.

Wayengubani UJobe?

Walalela uJehova lanxa kwakunzima.

UMosi Wakhetha Ukukhonza UJehova

UMosi kazange abulawe eseselusana ngenxa yecebo likanina.

Isihlahla Esibhebhayo

Kuyini okwenza ukuthi isihlahla singatshi lanxa sasibhebha?

Inhlupho Zokuqala Ezintathu

AmaGibhithe athwala nzima ngenxa yokuthi uFaro wayezigqaja engafuni ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Inhlupho Eziyisithupha Ezalandelayo

Inhlupho lezi zazitshiyene njani lezokuqala ezintathu?

Uhlupho Lwetshumi

Uhlupho lolu lwazwisa amaGibhithe ubuhlungu obukhulu njalo lwenza lokuthi uFaro owayezigqaja acine evuma ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Isimanga Esenzakala ELwandle Olubomvu

Lanxa uFaro engazange abulawe ngesikhathi uJehova ejezisa abaseGibhithe ngezinhlupho ezilitshumi, wabulawa eLwandle olubomvu.

Ama-Israyeli Enza Isithembiso KuJehova

Ama-Israyeli enza isithembiso esiqakathekileyo kuNkulunkulu ngesikhathi esentabeni iSinayi.

Abasigcinanga Isithembiso Sabo

Ngesikhathi uMosi esiyathatha Imilayo Elitshumi, abantu basala besenza isono esikhulu.

Ithabanikeli Lokukhonzela

Ibhokisi lesivumelwano lalifakwe ethabanikeli.

Izinhloli Ezingu-12

UJoshuwa loKhalebi babengafanani lezinye izinhloli ezayahlola ilizwe laseKhenani.

Bahlamukela UJehova

UKhora, uDathani, u-Abhiramu, lamadoda angu-250 badelela uJehova.

Ubabhemi KaBhalamu Uyakhuluma

Ubabhemi wabona othile owayengabonwa nguBhalamu.

UJehova Wakhetha UJoshuwa

Lokho uNkulunkulu akutshela uJoshuwa kungasinceda lathi lamuhla.

URahabi Wafihla Izinhloli

Imiduli yaseJerikho yadilika kodwa indlu kaRahabi kayidilikanga lanxa yayakhiwe yabambana lomduli wedolobho.

UJoshuwa LamaGibheyoni

UJoshuwa wakhuleka ecela ukuthi uNkulunkulu enze ilanga lingatshoni. UNkulunkulu wawuphendula yini umkhuleko wakhe?

Umkhokheli Omutsha Labomama Ababili Abalesibindi

UJoshuwa esefile, ama-Israyeli aqalisa ukukhonza izithombe. Impilo yaba nzima, kodwa uNkulunkulu wabanceda esebenzisa uMahluleli uBharaki, umphrofethikazi uDibhora, loJayeli lesipikili sakhe esikhulu!

URuthe LoNawomi

Abesifazana ababili abafelwe ngomkabo babuyela ko-Israyeli. Omunye wabesifazana labo okuthiwa nguRuthe wahamba wayasebenza ensimini futhi wacina ebonwe nguBhowazi.

UGidiyoni Wanqoba AmaMidiyani

AmaMidiyani ayebahlupha ama-Israyeli aze acela ukuthi uJehova awancede. Amasotsha kaGidiyoni amalutshwana awanqoba njani amasotsha esitha angu-135 000?

UHana Uthandaza Ecela Ukuthi Abe Lendodana

U-Elikhana uhamba loHana, loPhenina, labantwana ethabanikeli eShilo ukuze bayekhonza. UHana ufika akhuleke ecela indodana. Ngemva komnyaka, uSamuyeli uyazalwa!

Isithembiso SikaJefitha

UJefitha wenza siphi isithembiso, futhi wasesenzelani? Indodakazi kaJefitha yathini isizwa isithembiso sikayise?

UJehova Ukhuluma LoSamuyeli

Amadodana omphristi omkhulu u-Eli ayengabaphristi ethabanikeli, kodwa awazange alalele imithetho kaNkulunkulu. Lanxa wayesesemncane, uSamuyeli kenzanga njengabo futhi uJehova wakhuluma laye.

UJehova Wenza USamsoni Waba Lamandla

UNkulunkulu wanika uSamsoni amandla okulwa lamaFilisti, kodwa ngesikhathi uSamsoni esenza isinqumo esibi, amaFilisti ambopha.

Inkosi Yokuqala Yako-Israyeli

UNkulunkulu wayekhethe abahluleli ukuthi bakhokhele ama-Israyeli kodwa wona ayefuna inkosi. USamuyeli wagcoba uSawuli ukuthi abe yinkosi yokuqala yako-Israyeli. Kodwa kuyini okwenza ukuthi uJehova amkhalale uSawuli?

UDavida loGoliyathi

UJehova ukhetha inkosi yako-Israyeli elandelayo, futhi uDavida utshengisa ukuthi angenelisa ukuba yinkosi.

UDavida LoSawuli

Kuyini okwenza enye yamadoda la izonde omunye futhi ozondwayo wenzani?

UJonathani Wayelesibindi Futhi Ethembekile

Indodana yenkosi iba ngumngane kaDavida.

Isono Esenziwa YiNkosi UDavida

Isinqumo esibi senza kube lokuhlupheka okukhulu.

Ithempeli LikaJehova

UNkulunkulu wamukela ithempeli leNkosi uSolomoni futhi wambusisa kakhulu.

Umbuso Uyehlukana

Ama-Israyeli amanengi ayekela ukukhonza uJehova.

Okwenzakala Entabeni IKhameli

Ngubani uNkulunkulu weqiniso? NguJehova kumbe nguBhali?

UJehova Wamqinisa U-Elija

Ubona angani lawe angakuqinisa yini?

Indodana Yomfelokazi Yavuswa

Izimangaliso ezimbili ezenzakala endlini eyodwa!

Indlovukazi Embi Iyabulawa

UJezebeli uceba ukubulala um-Israyeli okuthiwa nguNabhothi ukuze athathe isivande sakhe. Kodwa uJehova wabubona ububi lobo.

UJehova Uvikela UJehoshafathi

INkosi elungileyo uJehoshafathi ikhuleka kuNkulunkulu ngesikhathi izitha zifuna ukuhlasela uJuda.

Intombazana Encane Lomlawuli Wamasotsha

Intombazana encane engum-Israyeli itshela owesifazana emsebenzelayo ngamandla kaJehova amakhulu futhi lokhu kwenza kube lesimangaliso.

Ibutho LikaJehova Elilezinqola Zomlilo

Indlela inceku ka-Elisha eyabona ngayo ukuthi ‘thina silabanengi ukwedlula bona.’

UJehoyada Wayelesibindi

Umphristi othembekileyo ulwisana lendlovukazi embi.

UJehova Wambekezelela UJona

Kwenzakala njani ukuthi omunye wabaphrofethi bakaNkulunkulu aginywe yinhlanzi? Waphuma njani? UJehova wamfundisa siphi isifundo?

Ingilosi KaJehova Yamvikela UHezekhiya

Izitha zakoJuda zathi uJehova kasoze abavikele abantu bakhe kodwa zazikhe phansi.

UJosiya Wayewuthanda Umthetho KaNkulunkulu

UJosiya uba yinkosi eleminyaka engu-8 futhi uncedisa abantu ukuthi bakhonze uJehova.

UJehova Uthuma UJeremiya Ukuthi Ayetshumayela

Lokho okwatshiwo ngumphrofethi lo kwazondisa abadala bakoJuda.

IJerusalema Iyabhujiswa

Abantu bakoJuda baqhubeka bekhonza onkulunkulu bamanga yikho uJehova kabavikeli.

Amajaha Amane Alalela UJehova

Amajaha asakhulayo angamaJuda ayezimisele ukuthembeka kuJehova lanxa ayesendlini yesikhosini eBhabhiloni.

UMbuso Ozahlala Phakade

UDanyeli uchasisa okutshiwo liphupho likaNebhukhadinezari.

Kabazange Bakhothame

UShadreki, uMeshaki lo-Abhediniko bayala ukukhonza isithombe segolide senkosi yeBhabhiloni.

Umbuso Onjengesihlahla Esikhulu

Iphupho likaNebhukhadinezari lamtshela lokho okwakuzakwenzakala kuye.

Umbhalo Emdulini

Umbhalo lowo wabonakala nini futhi wawusitshoni?

UDanyeli Emgodini Wezilwane

Khuleka kuJehova nsuku zonke njengoDanyeli.

U-Esta Usindisa Abantu Bakibo

Lanxa wayeyintandane ehlala elizweni elingayisilo lakibo waba yindlovukazi.

U-Ezra Wafundisa Abantu UMthetho KaNkulunkulu

Kwathi ama-Israyeli eselalele u-Ezra, benza isithembiso esiqakathekileyo kuNkulunkulu.

Imiduli YeJerusalema

UNehemiya watshelwa ukuthi izitha zakhe zazifuna ukubahlasela. Kuyini okwenza wangesabi?

U-Elizabethi Uba Lomntwana

Kungani umka Elizabethi watshelwa ukuthi kasoze enelise ukukhuluma umntwana aze azalwe?

UGabhariyeli Uvakatshela UMariya

UGabhariyeli watshela uMariya umlayezo owantshintsha impilo yakhe.

Izingilosi Zibika Ukuzalwa KukaJesu

Abelusi abatshelwa ngokuzalwa kukaJesu bahle bayambona.

UJehova Wamvikela UJesu

Inkosi embi yayifuna ukubulala uJesu.

UJesu Esesengumfana

Wamangalisa njani abafundisi ethempelini?

UJohane Ulungiselela Ukuza KukaJesu

UJohane wakhula waba ngumphrofethi. Wayefundisa ngokuza kukaMesiya, kodwa abantu bamlalela yini?

UJesu Uba NguMesiya

UJohane wayesitshoni ngesikhathi esithi uJesu yiMvana kaNkulunkulu?

USathane Ulinga UJesu

USathane ulinga uJesu kathathu. Ungaziqamba yini izilingo lezo? UJesu wenzani ngesikhathi elingwa?

UJesu Wenza Ukuthi Ithempeli Lihlanzeke

Kungani uJesu waxotsha izinyamazana ethempelini njalo wagenqula lamatafula alabo abantshintsha imali?

Owesifazana Emthonjeni

Kungani owesifazana ongumSamariya wamangaliswa yikuthi uJesu uyamkhulumisa? Kuyini uJesu amtshela khona ayengakaze akutshele omunye umuntu?

UJesu Utshumayela NgoMbuso

UJesu wabiza abanye abafundi bakhe ukuthi babe ‘ngabagoli babantu.’ Ngokuhamba kwesikhathi ufundisa abalandeli bakhe abangu-70 ukuthi batshumayele izindaba ezinhle.

UJesu Wenza Izimangaliso Ezinengi

Loba ngaphi lapho uJesu aya khona abantu abagulayo baya kuye futhi uyabasilisa. Phela uze avuse lenkazana encane ebisifile.

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

Kungani uJesu wakhetha abaphostoli? Uyawazi yini amabizo abo?

INtshumayelo YaseNtabeni

UJesu ufundisa ixuku labantu izifundo eziqakathekileyo.

UJesu Ufundisa Abafundi Bakhe Ukuthandaza

Yiziphi izinto atshela abafundi bakhe ukuthi bazicele?

UJesu Unika Izinkulungwane Zabantu Ukudla

Isimangaliso lesi sisitshengisani ngoJesu langoJehova?

UJesu Uhamba Phezu Kwamanzi

Ubona angani abaphostoli bezwa njani bebona isimangaliso lesi?

UJesu Usilisa NgeSabatha

Kuyini okwenza abanengi bangakuthandi akwenzayo?

UJesu Uvusa ULazaro

Lapho uJesu ebona uMariya ekhala, laye wakhala. Kodwa bacina sebethokoza.

Isidlo SeNkosi

UJesu unika abaphostoli bakhe imilayo eqakathekileyo esidlweni senkosi.

UJesu Uyabotshwa

UJudasi Isikariyothi wathutsha ekhokhele ixuku elalithwele izinkemba lezinduku lizobopha uJesu.

UPhethro Uphika UJesu

Kwenzakalani egumeni lomuzi kaKhayifasi? Kwenzakalani kuJesu emzini kaKhayifasi?

Ukufa KukaJesu EGoligotha

Kuyini okwenza uPhilathu wathi uJesu abulawe?

UJesu Uyavuswa

Yiziphi izinto ezimangalisayo ezenzakala uJesu esanda kufa?

UJesu Ubonakala Kubagoli Benhlanzi

UJesu wenzani ukuze babone ukuthi nguye?

UJesu Ubuyela Ezulwini

Engakabuyeli ezulwini uJesu wanika abafundi bakhe imilayo eqakathekileyo.

Abafundi Bamukela Umoya Ongcwele

Umoya ongcwele ubanika amandla okwenzani?

Baqhubeka Betshumayela Lanxa Kwakunzima

Abakhokheli benkolo abenza uJesu wabulawa sebezama ukuthi abafundi bayekele ukutshumayela. Kodwa kabenelisi ukubavimba.

UJesu Ukhetha USawuli

USawuli uyisitha samaKhristu esilesihluku, kodwa lokho sekuzantshintsha.

UKhoneliya Wamukela Umoya Ongcwele

Kungani uJehova etshela uPhethro ukuthi aye emzini wendoda le engayisiyo mJuda?

Izindaba Ezinhle Zitshunyayelwa Ezizweni Ezitshiyeneyo

Umphostoli uPhawuli labangane bakhe bayatshumayela ezindaweni ezikhatshana.

Umlindijele Ufunda Iqiniso

Idimoni, ukuzamazama komhlaba lenkemba kungena njani endabeni le?

UPhawuli LoThimothi

Amadoda la amabili asebenza ndawonye okweminyaka eminengi futhi ayengabangane.

UPhawuli Uhanjiswa ERoma

Umphostoli uPhawuli waqhubeka ngohambo lwakhe lanxa lwalulezingozi.

ISambulo Esaphiwa UJohane

UJesu umtshengisa imibono etshiyeneyo ephathelane lekusasa.

“UMbuso Wakho Kawuze”

ISambulo esaphiwa uJohane sitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzantshintsha umhlaba.