Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 46

Okwenzakala Entabeni IKhameli

Okwenzakala Entabeni IKhameli

Umbuso wezizwana ezilitshumi wabuswa ngamakhosi amanengi ayesenza okubi. U-Ahabi ungomunye walawo ayenza okubi kakhulu. Watshada lowesifazana owayelomoya omubi futhi owayekhonza uBhali. Owesifazana lowo kwakuthiwa nguJezebeli. U-Ahabi loJezebeli babulala abaphrofethi bakaJehova njalo benza phose abantu bonke bakhonza uBhali. UJehova wenzani? Wathuma umphrofethi u-Elija ukuthi ayetshela u-Ahabi umlayezo othile.

U-Elija watshela iNkosi u-Ahabi ukuthi izulu lalingasoze line ko-Israyeli ngoba inkosi le yayisenza okubi. Abantu balamba okweminyaka edlula emithathu ngoba kwakungelalutho emasimini. UJehova waphinda wathuma u-Elija ku-Ahabi. Inkosi yathi: ‘Nguwe obangela uhlupho lolu ko-Israyeli!’ U-Elija wathi: ‘Ayisimi engenze kwaba lendlala. Nguwe owenze yaba khona ngoba ukhonza uBhali. Biza abantu bonke labaphrofethi bakaBhali libuye entabeni iKhameli ukuze sibone ukuthi ngubani uNkulunkulu weqiniso.’

Abantu babuthana entabeni. U-Elija wathi: ‘Khethani. Nxa uJehova enguNkulunkulu weqiniso, mlandeleni. Nxa kunguBhali, mlandeleni. Abaphrofethi bakaBhali abangu-450 kumele balungise umnikelo besebebiza unkulunkulu wabo. Mina ngizalungisa umnikelo besengibiza uJehova. Ozatshisa umnikelo ngomlilo nguye uNkulunkulu weqiniso.’ Abantu bavuma.

Abaphrofethi bakaBhali benza umnikelo. Babiza unkulunkulu wabo ilanga lonke besithi: ‘Bhali, siphendule!’ UBhali kazange aphendule yikho u-Elija waqalisa ukubahleka. Wathi: ‘Memezani kakhulu. Engxenye ulele, kumele avuswe.’ Kwaze kwaba ntambama abaphrofethi bakaBhali belokhu bememeza. Kodwa uBhali kazange abaphendule.

U-Elija wafaka umnikelo wakhe phezu kwe-alithare wasethela amanzi phezu kwalo. Wasekhuleka wathi: ‘Jehova, ngicela wenze abantu bakwazi ukuthi unguNkulunkulu weqiniso.’ UJehova wahle wawutshisa umnikelo ngomlilo. Abantu bamemeza bathi: ‘UJehova nguye uNkulunkulu  weqiniso!’ U-Elija wathi: ‘Lingabayekeli abaphrofethi bakaBhali bebaleka.’ Abaphrofethi bakaBhali abangu-450 babulawa ngalelo langa.

Kwathi kuvela iyezi elincane phezu kolwandle, u-Elija wathi ku-Ahabi: ‘Kulezulu elikhulu elibuyayo. Thatha inqola yakho yempi uye ngekhaya.’ Kwaqalisa ukuba lamayezi amnyama tshu esibhakabhakeni, umoya wavunguza futhi kwaqalisa ukuna izulu elikhulu. Iminyaka yendlala yayisiphelile. U-Ahabi wagijima kakhulu ngenqola. U-Elija waphiwa amandla nguJehova wagijima ngenyawo wedlula inqola ka-Ahabi. Kodwa zaseziphelile yini izinhlupho zika-Elija? Ake sibone.

‘Yenza bakwazi ukuthi wena, obizo lakho unguJehova, ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.’—IHubo 83:18