Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 67

Imiduli YeJerusalema

Imiduli YeJerusalema

Um-Israyeli okuthiwa nguNehemiya wayehlala edolobheni leSusa futhi eyisisebenzi seNkosi u-Athakisekisi. Umfowabo kaNehemiya weza evela koJuda elezindaba ezimbi, wathi: ‘Abantu beJerusalema basengozini ngoba imiduli eyadilizwa ngabantu beBhabhiloni lokhu ingakakhiwa.’ Lokhu kwamdanisa uNehemiya. Wakhuleka kuJehova ecela ukuthi inkosi imvumele ukuthi ahambe ayencedisa eJerusalema.

Inkosi yananzelela ukuthi uNehemiya wayedanile. Yabuza yathi: ‘Kungani udanile? Kulolutho olukukhathazayo yini?’ UNehemiya wathi: ‘Imiduli yedolobho lakithi yadilika.’ Inkosi yabuza yathi: ‘Ufuna ngikuncede njani?’ UNehemiya wahle wakhulekela enhliziyweni, wasesithi: ‘Ngicela ungivumele ngiyekwakha imiduli yedolobho leJerusalema.’ INkosi u-Athakisekisi yamvumela ukuthi ahambe njalo yaba leqiniso lokuthi kasoze ahlaselwe ngabantu endleleni. Yenza uNehemiya waba ngumbusi wakoJuda njalo yamupha lezigodo zokwenza amagedi edolobho.

UNehemiya wafika wahlola imiduli yedolobho leJerusalema. Wasebiza abaphristi labadala wathi kubo: ‘Lokhu kuzwisa usizi, kasihleni siqalise ukwakha.’ Bavuma bahle baqalisa ukwakha.

Kodwa izitha zabo zaqalisa ukubahleka zisithi: ‘Nxa ikhanka lingakhwela phezu komduli lowu uyadilika.’ Izisebenzi kazizange zibe lendaba lokwakutshiwo yizitha. Zaqhubeka zisakha futhi umsebenzi wawuhamba kuhle.

Izitha zacabanga ukuthi zihlasele abantu beJerusalema belibele. AmaJuda ethuka esizwa lokho. Kodwa uNehemiya wathi: ‘Lingesabi, uJehova uzasisiza.’ Wafaka abalindi ukuthi bavikele izisebenzi ukuze zingahlaselwa yizitha.

AmaJuda aqeda ukwakha imiduli lamasango ngemva kwamalanga angu-52 kuphela. UNehemiya wanxusa  amaLevi wonke ukuthi baze edilini lokujabulela ukuphela komsebenzi wokwakha. Wabahlela baba ngamaqembu amabili. Elinye iqembu lalihamba lo-Ezra njalo elinye lihamba loNehemiya. Bakhwela phezu komduli basebebhoda idolobho. Badlala umculo njalo bahlabelela uJehova. Amaqembu la ahlangana ethempelini. Abantu bonke benza iminikelo kuJehova bethokoza. Umsindo wokuthokoza kwabo wawuzwakala khatshana.

“Akulasikhali esikhandelwe wena esizaphumelela.”—U-Isaya 54:17