Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 98

Izindaba Ezinhle Zitshunyayelwa Ezizweni Ezitshiyeneyo

Izindaba Ezinhle Zitshunyayelwa Ezizweni Ezitshiyeneyo

Abaphostoli bawulalela umlayo kaJesu wokuthi batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke. Ngo-47 C.E. abazalwane be-Antiyokhi bathuma uPhawuli loBhanaba ukuthi bayetshumayela ezindaweni ezikhatshana. Amadoda la ahamba ayafika ezindaweni ezikhatshana njengeDebhe, eListra le-Ikhoniyami.

UPhawuli loBhanaba babetshumayeza wonke umuntu. Abantu abanengi bakukholwa ababekufundiswa mayelana loKhristu. Indoda eyinyanga yazama ukuvimba uPhawuli loBhanaba ngesikhathi betshumayeza usibalukhulu weKhuphro uSegiwu Phawuli. UPhawuli watshela inyanga leyo wathi: ‘UJehova uzakutshaya.’ Inyanga leyo yahle yaba yisiphofu. USibalukhulu uSegiwu wathi ebona lokho wahle waba likholwa.

UPhawuli loBhanaba babetshumayela ezindlini zabantu, emamakethe, emigwaqweni lasemasinagogeni. Ngelinye ilanga belapha indoda eyisigoga eListra njalo abantu ababelapho bacabanga ukuthi bangonkulunkulu basebefuna ukubakhonza. Kodwa uPhawuli loBhanaba bayala besithi: ‘Khonzani uNkulunkulu kuphela! Thina singabantu njengani.’ Kusenjalo kwafika amaJuda abangela ukuthi abantu baphendukele uPhawuli. Bamkhanda ngamatshe, bamhudulela ngaphandle kwedolobho bamtshiya sebecabanga ukuthi usefile. Kodwa uPhawuli wayengafanga. Abazalwane bafika bamthatha bambuyisela edolobheni. Ngemva kwalokhu uPhawuli wabuyela e-Antiyokhi.

Ngo-49 C.E. uPhawuli waqalisa olunye uhambo lokuyatshumayela. Waqala wayabona abazalwane ezindaweni  ayehambe kuzo kuqala. Esuka lapho wayatshumayela e-Athene, e-Efesu, eFiliphi, eThesalonika lakwezinye izindawo ezise-Europe. USila loLukha lejaha elalithiwa nguThimothi bahamba laye. Basebenza ndawonye beqalisa amabandla njalo bewaqinisa. UPhawuli wahlala eKhorinte okomnyaka olezinyanga eziyisithupha eqinisa abazalwane. Wayetshumayela, efundisa futhi ebhalela amabandla izincwadi. Wayesenza lamatende. Ngemva kwesikhathi uPhawuli wabuyela e-Antiyokhi.

Ngo-52 C.E. uPhawuli waqalisa uhambo lwakhe lwesithathu. Wahamba waze wayafika enyakatho eFiliphi njalo wehla wayafika eKhorinte. UPhawuli wahlala e-Efesu okweminyaka ethile efundisa, esilisa abantu futhi encedisa ibandla. Nsuku zonke wayetshumayeza abantu ababebuya bezobuthana kwesinye isikolo. Abanengi balalela njalo baphenduka. Esetshumayele izindaba ezinhle emazweni amanengi uPhawuli waya eJerusalema.

“Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke.”—UMathewu 28:19