Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 10

Isethulo Sengxenye 10

UJehova unguMbusi wendawo yonke. Ulamandla okwenza ukuthi izinto zihambe ngendlela yakhe. Ngokwesibonelo wenza ukuthi uJeremiya akhutshwe emthonjeni olodaka. Wenza ukuthi uShadreki, uMeshaki lo-Abhediniko bangatshi emlilweni ovuthayo njalo wavikela uDanyeli ukuthi angadliwa yizilwane. UJehova wavikela u-Esta ukuze enelise ukusiza isizwe sakibo ukuthi singabulawa. Kasoze avumele ukuthi ububi buhlale bukhona emhlabeni. Amaphupho esithombe esikhulu lesihlahla esikhulu atshengisa ukuthi uMbuso kaJehova uzaqeda bonke ububi obukhona njalo wona ubuse umhlaba wonke.

ENGXENYENI LE

UJehova Uthuma UJeremiya Ukuthi Ayetshumayela

Lokho okwatshiwo ngumphrofethi lo kwazondisa abadala bakoJuda.

IJerusalema Iyabhujiswa

Abantu bakoJuda baqhubeka bekhonza onkulunkulu bamanga yikho uJehova kabavikeli.

Amajaha Amane Alalela UJehova

Amajaha asakhulayo angamaJuda ayezimisele ukuthembeka kuJehova lanxa ayesendlini yesikhosini eBhabhiloni.

UMbuso Ozahlala Phakade

UDanyeli uchasisa okutshiwo liphupho likaNebhukhadinezari.

Kabazange Bakhothame

UShadreki, uMeshaki lo-Abhediniko bayala ukukhonza isithombe segolide senkosi yeBhabhiloni.

Umbuso Onjengesihlahla Esikhulu

Iphupho likaNebhukhadinezari lamtshela lokho okwakuzakwenzakala kuye.

Umbhalo Emdulini

Umbhalo lowo wabonakala nini futhi wawusitshoni?

UDanyeli Emgodini Wezilwane

Khuleka kuJehova nsuku zonke njengoDanyeli.

U-Esta Usindisa Abantu Bakibo

Lanxa wayeyintandane ehlala elizweni elingayisilo lakibo waba yindlovukazi.

U-Ezra Wafundisa Abantu UMthetho KaNkulunkulu

Kwathi ama-Israyeli eselalele u-Ezra, benza isithembiso esiqakathekileyo kuNkulunkulu.

Imiduli YeJerusalema

UNehemiya watshelwa ukuthi izitha zakhe zazifuna ukubahlasela. Kuyini okwenza wangesabi?