Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 79

UJesu Wenza Izimangaliso Ezinengi

UJesu Wenza Izimangaliso Ezinengi

UJesu weza emhlabeni ezotshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. UJehova wamnika umoya ongcwele ukuze enze izimangaliso ezazitshengisa lokho azakwenza eseyiNkosi. Wayeselapha yonke imikhuhlane. Abagulayo babezocela ukuthi abelaphe futhi wayebelapha bonke. UJesu welapha iziphofu, izacuthe, izigoga labalamadimoni. Lalabo ababethinta umphetho wesigqoko sakhe babesila. Abantu babelandela uJesu loba ngaphi lapho ayesiya khona. UJesu kazange abaxotshe lanxa kwezinye izikhathi wayefuna ukuba yedwa.

Ngelinye ilanga abantu baya kuJesu belendoda eyayigula yome umhlubulo. Kodwa indlu yayigcwele kakhulu okokuthi behluleka ukungena. Yikho babhoboza uphahla basebesehlisela indoda leyo kuJesu. UJesu wasetshela indoda leyo wathi: ‘Vuka uhambe.’ Abantu bamangala kakhulu bebona indoda leyo ivuka.

Ngesinye isikhathi, uJesu wathi engena edolobheni elithile wabona amadoda alitshumi ayelobulephero. Amadoda lawo amemeza athi: ‘Jesu, sincede!’ Ngaleso sikhathi abantu abalobulephero babengavunyelwa ukusondela ebantwini. UJesu watshela amadoda lawo ukuthi aye ethempelini, ngoba uMthetho kaJehova wawusithi abalobulephero benze njalo nxa bangasiliswa. Bathi besendleleni basila. Omunye wamadoda lawo  waphenduka wazobonga uJesu futhi wadumisa loNkulunkulu. Kodwa abangu-9 kabaphendukanga.

Kwakulowesifazana owayesegule okweminyaka engu-12. Waya ngemva kukaJesu wathinta umphetho wesigqoko sakhe. Wahle wasila. UJesu watshibilika wabuza wathi: ‘Ngubani ongithintileyo?’ Owesifazana wesaba kodwa wasetshela uJesu ukuthi nguye owayemthintile. UJesu wathi: ‘Ndodakazi, hamba ngokuthula.’

Umbusi wesinagogi okuthiwa nguJayirosi wancenga uJesu wathi: ‘Buya endlini yami! Indodakazi yami iyagula.’ Kodwa intombazana leyo yafa uJesu engakafiki. UJesu wathi efika, wabona abantu abanengi ababeze emfeni. UJesu wathi kubo: ‘Lingakhali, ulele.’ Wasebamba isandla sentombazana leyo wathi: ‘Ndodakazi, vuka.’ Intombazana yahle yavuka. UJesu wasetshela abazali bayo ukuthi bayinike ukudla. Ake ucabange ukuthi abazali bayo bazizwa njani!

‘UNkulunkulu wamgcoba ngomoya ongcwele langamandla, lokuthi wahamba izindawana zonke esenza ubuhle njalo esilisa bonke ababesemandleni omubi, ngokuba uNkulunkulu wayelaye.’—ImiSebenzi 10:38