Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 13

UJakhobe Lo-Esawu Bayaxolelana

UJakhobe Lo-Esawu Bayaxolelana

UJehova watshela uJakhobe ukuthi wayezamvikela njengoba nje wayevikele u-Abhrahama lo-Isaka. UJakhobe wahlala eHarani. Waba lemuli enkulu njalo wanotha kakhulu.

UJehova wasetshela uJakhobe wathi: ‘Suka elizweni leli ubuyele elizweni lakini.’ Lakanye wasuka lemuli yakhe. Bathi bephakathi komango, izisebenzi zikaJakhobe zabuya zathi kuye: ‘Umfowenu uyeza futhi ulamadoda angu-400.’ UJakhobe wesaba ukuthi u-Esawu wayezambulala lemuli yakhe. Wakhuleka kuJehova wathi: ‘Ngicela ungivikele kumfowethu.’ Ngelanga elalandelayo uJakhobe wathuma izisebenzi ukuthi ziyenika u-Esawu izifuyo ezinengi; izimvu, imbuzi, inkomo, amakamela labobabhemi.

UJakhobe wathi eseyedwa ebusuku wabona ingilosi. Ingilosi leyo yaqalisa ukulwa laye. Yalwa laye kwaze kwaba sekuseni. UJakhobe waqhubeka esilwa lengilosi le lanxa wayeselimele. Ingilosi yathi: “Ngiyekela ngihambe.” Kodwa uJakhobe wathi: ‘Nxa ungangibusisanga kangisoze ngikuyekele uhambe.’

Ingilosi yacina imbusisile. Khathesi uJakhobe wayeseqiniseka ukuthi uJehova uzamvikela ku-Esawu.

Ngalelo langa ekuseni, uJakhobe wathi ekhangela endleleni wabona u-Esawu esiza elamadoda angu-400. UJakhobe wahamba phambi kwemuli yakhe wayakhothama ka-7 phambi kuka-Esawu. U-Esawu wagijima wafika wamgona. Bobabili  baqalisa ukukhala njalo baxolelana. Ucabanga ukuthi uJehova wezwa njani ngalokho okwenziwa nguJakhobe?

Ngemva kwalokho u-Esawu wabuyela emzini wakhe, uJakhobe waqhubeka ngohambo lwakhe. UJakhobe wayelamadodana angu-12. Amabizo abo kwakunguRubheni, uSimeyoni, uLevi, uJuda, uDani, uNafthali, uGadi, u-Asheri, u-Isakhari, uZebhuluni, uJosefa loBhenjamini. UJehova wasebenzisa uJosefa indodana kaJakhobe ukuthi asindise abantu bakhe. Uyakwazi ukuthi wakwenza njani lokho? Asibone esifundweni esilandelayo.

“Thandani izitha zenu, libathandazele labo abalihluphayo, ukuze libe ngamadodana kaYihlo osezulwini.”—UMathewu 5:44, 45