Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 91

UJesu Uyavuswa

UJesu Uyavuswa

UJesu esefile indoda enothileyo okuthiwa nguJosefa yahamba kuPhilathu yacela ukwethula isidumbu sikaJesu. UJosefa wagcoba isidumbu sikaJesu ngamafutha anukelelayo njalo wasigoqela ngelembu elenziwe ngelineni wasesiyamngcwaba ethuneni elalingakaze lisebenze. Wagiqa ilitshe elikhulu wavala ngalo ithuna. Abaphristi abakhulu bathi kuPhilathu: ‘Siyesaba ukuthi abanye abafundi bakaJesu bangantshontsha isidumbu sakhe besebesithi uvukile.’ Yikho uPhilathu wathi kubo: ‘Hambani liyelinda ithuna ukuze kungangeni muntu.’

Ngemva kwamalanga amathathu, abanye abesifazana bavuka ekuseni kakhulu baya ethuneni. Bathola ilitshe ligiqiwe lasuswa ethuneni. Bathi bengena kulo bathola ingilosi yabatshela yathi: ‘Lingesabi. UJesu usevusiwe. Hambani liyetshela abafundi bakhe ukuthi bayehlangana laye eGalile.’

UMariya Magadalena wagijima wayadinga uPhethro loJohane. Wabatshela wathi: ‘Kulomuntu othethe isidumbu sikaJesu.’ UPhethro loJohane bagijima baya ethuneni. Bathi bebona ukuthi ithuna alilalutho babuyela emizini yabo.

UMariya wathi esebuyele ethuneni wabona izingilosi ezimbili wathi kuzo: ‘Angazi ukuthi iNkosi yami bayibeke ngaphi.’ Wasebona eyinye indoda wacabanga ukuthi ingumnikazi wensimu, wathi kuyo: ‘Mnumzana, ngicela ungitshele ukuthi umuse ngaphi.’ Kodwa lapho indoda leyo isithi “Mariya,” wahle wabona ukuthi nguJesu. Wamemeza wathi: ‘Mfundisi!’ wasembamba. UJesu wathi kuye: ‘Hamba uyetshela abafowethu ukuthi ungibonile.’ UMariya wahle wagijima wayatshela abafundi ukuthi ubone uJesu.

Ngalelolanga emini abafundi ababili basuka eJerusalema baqonda e-Emawusi. Besendleleni kwathutsha indoda yabambisana labo indlela yasibabuza ukuthi baxoxa ngani. Bathi: ‘Kanti awuzwanga ukuthi ezinsukwini ezintathu ezidlulileyo abaphristi abakhulu babulele uJesu? Kodwa khathesi abanye  abesifazana bathi uvukile.’ Indoda leyo yasibabuza yathi: ‘Kanti alikukholwa okwatshiwo ngabaphrofethi? Angithi bathi uKhristu kumele afe aphinde avuswe.’ Indoda leyo yasiqhubeka ibachasisela iMibhalo. Bathi sebefikile e-Emawusi abafundi bacela indoda leyo ukuthi ihlale labo. Kwathi besidla ukudla kwantambama yathandazela isinkwa basebenanzelela ukuthi nguJesu, wasenyamalala.

Abafundi ababili bathi lothu babuyela eJerusalema baqonda endlini eyayilabaphostoli bafika babatshela konke okwakwenzakele. Besendlini leyo uJesu wama phakathi kwabo. Baqala bengakholwa ukuthi nguJesu sibili. Yena wathi kubo: ‘Khangelani izandla zami; ngithintani. Phela kwalotshwa ukuthi uKhristu uzavuka.’

“Mina ngiyiyo indlela njalo ngiliqiniso lokuphila. Kakho ozayo kuBaba ngaphandle kwami.”—UJohane 14:6