Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

UNkulunkulu Wadala Indoda Lowesifazana

UNkulunkulu Wadala Indoda Lowesifazana

UJehova uNkulunkulu wenza isivande endaweni ethiwa yi-Edeni. Isivande lesi sasilamaluba, izihlahla lezinyamazana. UNkulunkulu wasedala umuntu wokuqala okuthiwa ngu-Adamu esebenzisa umhlabathi, wasephefumulela emakhaleni akhe. Uyakwazi ukuthi kwenzakalani? Umuntu waqalisa ukuphila! UJehova wathi u-Adamu anakekele isivande futhi anike izinyamazana zonke amabizo.

UJehova wapha u-Adamu umlayo oqakathekileyo. Wamtshela wathi: “Ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni; kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uzakufa.”

Ngokuhamba kwesikhathi uJehova wathi: “Ngizamenzela umsizi omfaneleyo.” UNkulunkulu wenza u-Adamu walala ubuthongo obukhulu, wasesebenzisa olunye ubambo luka-Adamu ukuthi amenzele umfazi. Ibizo lakhe kwakungu-Eva. U-Adamu lo-Eva baba  yimuli yokuqala. U-Adamu wathini ngomfazi ayesemphiwe? Wathaba waze wathi: ‘Khangela ukuthi uJehova wenzeni ngobambo lwami! Sengilaye ofanana lami.’

UJehova watshela u-Adamu lo-Eva ukuthi babe labantwana bagcwalise umhlaba. Wayefuna bakholise ukusebenza ndawonye ukuze benze umhlaba wonke ube lipharadayisi, iphakhi enhle enjengesivande sase-Edeni. Kodwa izinto zaphambaniseka. Njani? Sizafunda okunengi esifundweni esilandelayo.

“Ekuqaleni uMdali ‘wabenza baba yisilisa lesifazana.’”—UMathewu 19:4