Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 27

Bahlamukela UJehova

Bahlamukela UJehova

Ngemva kwesikhathi esithile ama-Israyeli esenkangala, uKhora, uDathani, u-Abhiramu labanye abangu-250 bahlamukela uMosi. Bamtshela bathi: ‘Sesidiniwe ngawe. Yindaba kumele kube nguwe osikhokhelayo futhi umphristi omkhulu kumele kube ngu-Aroni? UJehova kasebenzisi wena lo-Aroni kuphela kodwa lathi uyasisebenzisa.’ Lokhu akumthabisanga uJehova ngoba kwakufanana lokuthi bahlamukela yena!

UMosi watshela uKhora lababemlandela wathi: ‘Buyani kusasa ethabanikeli lithwele impepha. UJehova uzasitshengisa ukuthi ukhethe bani.’

Ngelanga elilandelayo, uKhora lamadoda angu-250 bahamba bayahlangana loMosi ethabanikeli. Bafika batshisa impepha bezenza abaphristi. UJehova watshela uMosi lo-Aroni wathi: ‘Sukani eduze kukaKhora lamadoda amlandelayo.’

Lanxa uKhora wahamba wayahlangana loMosi ethabanikeli, uDathani lo-Abhiramu lezimuli zabo bala ukuhamba. UJehova watshela ama-Israyeli ukuthi asuke eduzane kwamatende kaKhora loDathani lo-Abhiramu. Ama-Israyeli ahle asuka. UDathani  lo-Abhiramu lezimuli zabo bama phandle kwamatende abo. Besalibele, umhlaba wavuleka wabaginya! Ethabanikeli kwehla umlilo uvela ezulwini watshisa uKhora lamadoda ayemlandela angu-250.

UJehova wasetshela uMosi wathi: ‘Thatha induku kumkhokheli munye ngamunye wesizwana sako-Israyeli ubhale ibizo lomkhokheli lowo. Kodwa induku yesizwe sakoLevi kumele uyibhale ibizo lika-Aroni. Faka izinduku lezo ethabanikeli futhi induku yomuntu engizamkhetha izamila amaluba.’

Ngelanga elilandelayo, uMosi wakhipha zonke izinduku wazitshengisa abakhokheli bezizwana zako-Israyeli. Induku ka-Aroni yayilamaluba lezithelo zesihlahla se-alimondi. Lokhu kwakutshengisa ukuthi u-Aroni nguye owayekhethwe nguJehova ukuthi abe ngumphristi.

“Lalelani abakhokheli benu, lithobele amandla abo.”—KumaHebheru 13:17