Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 47

UJehova Wamqinisa U-Elija

UJehova Wamqinisa U-Elija

UJezebeli wazonda kakhulu ngesikhathi etshelwa ukuthi abaphrofethi bakaBhali basebebulewe. Wathuma umuntu ukuthi ayetshela u-Elija ukuthi: ‘Kusasa, ngizakubulala njengoba ubulele abaphrofethi bakaBhali.’ U-Elija wesaba kakhulu wasebaleka waya egangeni. Wakhuleka wathi: ‘Jehova, kungcono ngife ngoba impilo yami inzima kakhulu.’ Walala ngaphansi kwesihlahla ngoba wayediniwe.

Ingilosi yamvusa ngelizwi elilomusa yathi: ‘Vuka udle.’ U-Elija wabona iqebelengwana lisemalahleni kanye lenkomitsho yamanzi. Wadla wanatha, wasephinda walala. Ingilosi yaphinda yamvusa yathi: ‘Dlana. Kumele ube lamandla ukuze wenelise ukuyafika lapho oya khona.’ Yikho u-Elija wadla wasehamba okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40 waze wayafika entabeni iHorebi. Wafika wangena ebhalwini walala. UJehova wakhuluma laye wathi: ‘Wenzani lapha Elija?’ U-Elija wathi: ‘Ama-Israyeli kawenzanga ayekuthembise khona. Adilize ama-alithare akho abulala labaphrofethi bakho. Lami asefuna ukungibulala.’

UJehova wathi kuye: ‘Hamba uyekuma phezu kwentaba.’ Kwaqala kwavunguza umoya olamandla. Kwalandela ukuzamazama komhlaba lomlilo, kwasekuzwakala ilizwi elipholileyo likhulumela phansi. U-Elija wavala ubuso ngesambatho sakhe wasesima phandle kobhalu. UJehova wasembuza ukuthi kuyini okwakumenze wabaleka. U-Elija wathi: ‘Yimi ngedwa engiseleyo.’ Kodwa uJehova wathi: ‘Kawusalanga wedwa. Kulabantu abangu-7 000 ko-Israyeli abalokhu bengikhonza. Hamba uyegcoba u-Elisha ukuthi abe ngumphrofethi esikhundleni sakho.’ U-Elija wahle wenza lokho uJehova ayemtshele khona. Ubona angani uJehova uzakunceda yini nxa ungenza lokho akufunayo? Ye, uzakunceda. Ake sibone okunye okwenzakala ngesikhathi sendlala.

“Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu.”—KwabaseFiliphi 4:6