Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 95

Baqhubeka Betshumayela Lanxa Kwakunzima

Baqhubeka Betshumayela Lanxa Kwakunzima

Kwakulendoda eyayigogekile eyayijayele ukuhlala egedini lethempeli icela imali. Ngelinye ilanga yabona uPhethro loJohane bengena ethempelini, yathi kubo: ‘Ngicela imali.’ UPhethro wathi: ‘Engizakunika khona kungcono kulemali. Ebizweni likaJesu ngithi sukuma uhambe!’ UPhethro waseyisukumisa indoda leyo yahle yaqalisa ukuhamba! Abantu bathaba kakhulu bebona lokhu futhi abanengi baba ngamakholwa.

Abaphristi labaSadusi bona bazonda. Babamba abaphostoli bahamba labo emthethwandaba, bababuza bathi: ‘Ngubani oliphe amandla okusilisa indoda le?’ UPhethro wathi: ‘Siwaphiwe nguJesu Khristu elambulalayo.’ Abaphristi labaSadusi babatshingela besithi: ‘Yekelani ukukhuluma ngoJesu!’ Kodwa abaphostoli bathi: ‘Kumele sikhulume ngaye, asisoze sithule.’

Kwathi uPhethro loJohane besanda kukhululwa baya kwabanye abafundi babatshela okwakwenzakele. Bakhuleka ndawonye bathi kuJehova: ‘Sicela usinike isibindi ukuze siqhubeke sisenza umsebenzi wakho.’ UJehova wabanika umoya ongcwele yikho baqhubeka betshumayela futhi beselapha abantu. Lokhu kwenza abanengi baba ngamakholwa. AbaSadusi baba lomhawu basebefaka abaphostoli ejele. Kodwa ebusuku, uJehova wathuma ingilosi, yafika yavula iminyango yejele yasisithi kubaphostoli: ‘Buyelani ethempelini liyefundisa.’

Ekuseni ngelanga elilandelayo, abakhokheli benkolo batshelwa lokhu: ‘Ijele ilokhu ikhiyiwe kodwa amadoda eliwabophileyo kawasekho phakathi. Afundisa abantu ethempelini.’ Abaphostoli baphinda babotshwa bahanjiswa  emthethwandaba. Umphristi omkhulu wathi: ‘Salitshela ukuthi lingaphindi likhulume ngoJesu.’ Kodwa uPhethro wathi: “Simele silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu.”

Abakhokheli benkolo bazonda baze bafuna ukubulala abaphostoli. Kodwa umFarisi okuthiwa nguGamaliyeli wasukuma wathi: ‘Nanzelelani! Mhlawumbe uNkulunkulu ulabantu laba. Kambe lizimisele ukulwa loNkulunkulu?’ Bawalalela amazwi kaGamaliyeli. Yikho babatshaya baphinda babatshela ukuthi bangasatshumayeli, basebebakhulula. Kodwa abaphostoli abayekelanga ukutshumayela. Baqhubeka betshumayela izindaba ezinhle ngesibindi ethempelini lasendlini ngendlu.

“Simele silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu.”—ImiSebenzi 5:29