Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 11

Isethulo Sengxenye 11

Okukhulunywa ngakho engxenyeni le kuthethwe eMibhalweni yamaKhristu yesiGiriki. UJesu wakhulela edolobheni elincane njalo abangakibo babengabayanga. Wayesebenza loyise owayengumbazi. UJesu nguye owayezasindisa abantu. Wakhethwa nguJehova ukuthi abe yiNkosi yoMbuso wasezulwini. Nxa ungumzali, ncedisa umntanakho abone ukuthi uJehova wayikhetha njani imuli uJesu ayezazalelwa kiyo lendawo ayezakhulela kuyo. Msize abone ukuthi uJehova wamvikela njani uJesu ukuthi angabulawa nguHerodi lokuthi akulalutho olungenza intando kaJehova ingagcwaliseki. Fundani ngokuthi uJehova wakhetha njani uJohane ukuthi alungisele uJesu indlela. Gcizelela ukuthi ngesikhathi uJesu esesemncane wayekuthanda ukufunda ngoJehova.

ENGXENYENI LE

U-Elizabethi Uba Lomntwana

Kungani umka Elizabethi watshelwa ukuthi kasoze enelise ukukhuluma umntwana aze azalwe?

UGabhariyeli Uvakatshela UMariya

UGabhariyeli watshela uMariya umlayezo owantshintsha impilo yakhe.

Izingilosi Zibika Ukuzalwa KukaJesu

Abelusi abatshelwa ngokuzalwa kukaJesu bahle bayambona.

UJehova Wamvikela UJesu

Inkosi embi yayifuna ukubulala uJesu.

UJesu Esesengumfana

Wamangalisa njani abafundisi ethempelini?

UJohane Ulungiselela Ukuza KukaJesu

UJohane wakhula waba ngumphrofethi. Wayefundisa ngokuza kukaMesiya, kodwa abantu bamlalela yini?