Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 5

Umkhumbi KaNowa

Umkhumbi KaNowa

Kwaqala ukuba labantu abanengi emhlabeni. Abanengi babo babesenza izinto ezimbi. Lezinye izingilosi ezulwini zaqalisa ukwenza okubi. Zasuka ezulwini zabuya emhlabeni. Uyakwazi ukuthi yindaba zabuya emhlabeni? Zazisenzela ukuthi zibe lemizimba yabantu besezithatha abafazi.

Izingilosi lezi zaba labantwana labafazi labo. Abantwana labo bakhula baba ngamadoda aqine kakhulu. Amadoda la ayehlupha abanye njalo ebalimaza. UJehova wayengasoze akuvumele lokho ukuthi kuqhubeke. Yikho wabona kungcono ukuthi abhubhise abantu ababi ngozamcolo.

Kodwa kwakulendoda eyayingafanani labantu laba ababesenza okubi. Yayimthanda uJehova. Ibizo layo kwakunguNowa. Yayilomfazi labantwana abangabafana abathathu. Amabizo abo kwakunguShemu, uHamu loJafethi njalo babe labafazi. UJehova watshela uNowa ukuthi akhe umkhumbi omkhulu owawuzabasindisa kuZamcolo. Umkhumbi libhokisi elikhulu elenziwe ngamapulanka elingandenda emanzini. UJehova waphinda watshela uNowa ukuthi angene lezinyamazana ezinengi emkhunjini ukuze lazo zisinde.

UNowa wahle waqalisa ukwakha umkhumbi. UNowa lemuli yakhe bathatha iminyaka engaba ngu-50 bewakha. Bawakha ngendlela uJehova ayethe bawakhe ngayo. Ngesikhathi leso uNowa wayetshela abantu ukuthi kwakuzakuba loZamcolo, kodwa abamlalelanga.

Safika isikhathi sokuthi uNowa lemuli yakhe bangene emkhunjini. Ake sibone ukuthi kwahamba njani sebengenile.

“Njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa, kuzabanjalo ekufikeni kweNdodana yoMuntu.”—UMathewu 24:37