Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

Bafowethu Abathandekayo:

Siyalithanda iBhayibhili ngoba siyizikhonzi zikaJehova. Siyaqiniseka ukuthi lilembali eliqiniso lokuthi lisitshela indlela engcono yokuphila kanye lokuthi lilobufakazi obutshengisa ukuthi uJehova uyabathanda abantu. (IHubo 119:105; ULukha 1:3; 1 UJohane 4:19) Siyafisa ukunceda abanye ukuthi balazi iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu. Yikho siyathaba kakhulu ukulethulela ibhuku leli elithi Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini. Sicela ukukuhlephunela okunye okusebhukwini leli.

Ibhuku leli lenzelwe abantwana kodwa linganceda labantu abadala abafisa ukwazi okunengi okuseBhayibhilini. IBhayibhili lenzelwe wonke umuntu yikho akuthandabuzwa ukuthi sonke sizasizakala ngokubala izifundo ezitholakala kulo ezingenza sibe lentokozo yeqiniso.

Ibhuku leli lilezindaba eziseBhayibhilini ezisilandisela ngembali yabantu kusukela ekudalweni kwabo. Kwenziwe umzamo wokuthi izindaba lezi zibhalwe ngendlela ezilandelana ngayo eBhayibhilini. Izindaba lezi zicacile njalo zilula.

Ibhuku leli kaliphongulandisa izindaba zeBhayibhili nje kuphela. Indlela elilandisa ngayo kanye lemifanekiso yalo yenza umuntu abone okwakusenzakala njalo azwisise lemizwa yabalingiswa.

Ibhuku leli liyasinceda sibone ukuthi iBhayibhili likhuluma ngabantu ababelalela uJehova lalabo ababengamlaleli. Lisikhuthaza lokuthi sifunde kulokho ababekwenza. (KwabaseRoma 15:4; 1 KwabaseKhorinte 10:6) Lilezingxenye ezingu-14. Ingxenye ngayinye iqalisa ngokufinqa lokho esizakufunda ezifundweni ezisengxenyeni leyo.

 Nxa ungumzali bala isifundo lomntanakho beselixoxa ngemifanekiso esesifundweni leso. Ngemva kwalokho lingabala amavesi asesifundweni leso. Nceda umntanakho abone ukuthi lokho akufunda eBhayibhilini kuhambisana njani lalokho okusebhukwini. Lokhu ungakusebenzisa lalapho usiza umuntu omdala ukuthi azi lokho okumunyethwe liBhayibhili.

Isifiso sethu yikuthi ibhuku leli lincede bonke abantu ukuthi bazi okuseLizwini likaNkulunkulu lokuthi bakusebenzise ezimpilweni zabo njalo bamkhonze.

Abafowenu,

IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova