Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 49

Indlovukazi Embi Iyabulawa

Indlovukazi Embi Iyabulawa

INkosi u-Ahabi yayisithi ingalunguza ngewindi ibone isivande sendoda ethile okwakuthiwa nguNabhothi. U-Ahabi wayesifuna isivande lesi futhi wacela uNabhothi ukuthi amthengisele sona. Kodwa uNabhothi wala ngoba uMthetho kaJehova wawungavumi ukuthi umuntu athengise indawo eyayililifa lakhe. U-Ahabi kwamphatha njani ukuthi uNabhothi wayesenza okuqondileyo? Kwamzondisa kakhulu waze wala lokuphuma endlini yakhe yokulala futhi wala lokudla.

Umkakhe uJezebeli wathi kuye: ‘Uyinkosi yako-Israyeli. Ungathola loba yini oyifunayo. Ngizakwenza ukuthi isivande leso sibe ngesakho.’ Wabhalela abadala bedolobho izincwadi ebatshela ukuthi baqambele uNabhothi amanga bathi uthethise uNkulunkulu besebemkhanda ngamatshe bambulale. Abadala bedolobho bakwenza lokho. UJezebeli wathi ku-Ahabi: ‘UNabhothi ufile! Isivande sesingesakho.’

Kulabanye futhi ababulawa nguJezebeli bengelacala. Wabulala abantu abanengi ababethanda uJehova. UJezebeli wayekhonza izithombe futhi esenza lezinye izinto ezimbi. UJehova wakubona konke okubi okwakusenziwa nguJezebeli. UJehova wayezamekela yini uJezebeli?

Kwathi u-Ahabi esefile, indodana yakhe okuthiwa nguJoramu yaba yinkosi. UJehova wathuma indoda okuthiwa nguJehu ukuthi iyebulala uJezebeli lemuli yakhe.

UJehu wagada inqola yakhe waya eJezereli lapho uJezebeli ayehlala khona. UJoramu wabuya egade inqola ezohlangabeza uJehu, wambuza wathi: ‘Kulokuthula yini phakathi kwethu?’ UJehu wathi: ‘Akusoze kube lokuthula  nxa unyoko uJezebeli elokhu esenza izinto ezimbi.’ UJoramu wazama ukutshibilikisa inqola yakhe ukuze abaleke. Kodwa uJehu wamtshoka ngomtshoko wafa.

UJehu wasuka lapho waya endlini kaJezebeli. Lapho uJezebeli esizwa ukuthi uJehu wayesiza kuye, wazicomba, walungisa inwele zakhe wasesiya ewindini eliphezulu endlini yakhe walunguza ngalo. UJehu wathi efika, uJezebeli wamkhulumisa ngamazwi okudelela. UJehu wamemeza izinceku zikaJezebeli ezaziseceleni kwakhe wathi: ‘Mphoseleni phansi!’ Izinceku lezo zamphosa ngewindi wawela phansi wafa.

Ngemva kwalokho, uJehu wabulala amadodana ka-Ahabi angu-70 waseqeda ukukhonzwa kukaBhali. Uyakubona yini ukuthi uJehova ubona zonke izinto lokuthi uyabajezisa labo abenza okubi?

“Ilifa elizuzwa lula [ngobuhwaba, NW] ekuqaleni alilakubusiswa ekucineni.”—IZaga 20:21