Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 50

UJehova Uvikela UJehoshafathi

UJehova Uvikela UJehoshafathi

Inkosi yakoJuda okuthiwa nguJehoshafathi yabhidliza ama-alithare kaBhali lezithombe ezaziselizweni. Wayefuna ukuthi abantu bawazi umthetho kaJehova. Yikho wathumela izikhulu lamaLevi kulo lonke elakoJuda ukuthi bayefundisa abantu umthetho kaJehova.

Izizwe ezaziseduze zazisesaba ukulwa labantu bakoJuda ngoba zazikwazi ukuthi uJehova wayelabantu bakhe. Zaze zalethela leNkosi uJehoshafathi izipho. Kodwa amaMowabi, ama-Amoni labanye bamaMewuni babuya bazokulwa loJuda. UJehoshafathi wayekwazi ukuthi wayekudinga ukuncediswa nguJehova. Wabuthanisa wonke amadoda aseJerusalema, kanye labesifazane labantwana. Wakhuleka emi phambi kwabo wathi: ‘Jehova, ngeke sinqobe nxa ungasincedisanga. Sicela usitshele ukuthi senzeni.’

UJehova wawuphendula umthandazo wabo: ‘Lingesabi. Ngizalinceda. Manini ezindaweni zenu libone ukuthi ngizalisindisa njani.’ UJehova wabasindisa njani?

Ekuseni ngelanga elalandelayo, uJehoshafathi wakhetha abahlabeleli wabatshela ukuthi bahambe phambi kwamasotsha. Bahamba besuka eJerusalema baze bayafika endaweni okuthiwa yiThekhowa lapho abalwela khona impi.

Abahlabeleli badumisa uJehova ngelizwi eliphezulu. Ngesikhathi besenza njalo, uJehova wenza ukuthi ama-Amoni lamaMowabi babulalane. Kodwa koJuda akufanga muntu. UJehova wabavikela. Wonke amazwe ayeseduzane ezwa ukuthi uJehova wenzeni njalo ahle abona ukuthi wayelokhu ebavikela abantu bakhe. UJehova ubavikela njani abantu bakhe? Ulezindlela ezinengi zokubavikela futhi kadingi kuncediswa ngabantu.

“Aliyikuyilwa limpi. Lunganini ezindaweni; lime ngesibindi lizabona ukukhulula kukaJehova azalenzela khona.”—2 ImiLando 20:17