Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 93

UJesu Ubuyela Ezulwini

UJesu Ubuyela Ezulwini

UJesu waba lomhlangano labalandeli bakhe eGalile. Wabapha umlayo oqakathekileyo othi: ‘Hambani lenze abafundi ezizweni zonke. Libafundise konke engilifundise khona futhi libabhabhathize.’ Wasebathembisa wathi: ‘Khumbulani, ngizaba lani kuze kube sekucineni kwesikhathi.’

Phakathi kwamalanga angu-40 evusiwe, uJesu wabonakala kubafundi bakhe abanengi eGalile laseJerusalema. Wabafundisa izinto eziqakathekileyo futhi wenza lezimangaliso ezinengi. UJesu waphinda waba lomhlangano wokucina labaphostoli bakhe eNtabeni yama-Oliva. Wabatshela wathi: ‘Lingasuki eJerusalema. Qhubekani lilindele lokho uBaba akuthembisayo.’

Abaphostoli bakhe kabazwisisanga ukuthi wayesitshoni. Yikho bambuza besithi: ‘Usuzakuba yiNkosi yako-Israyeli yini?’ UJesu wathi: ‘Asikafiki isikhathi sokuthi uJehova angibeke ukuba yiNkosi. Kodwa lina lizakwamukela umoya ongcwele futhi lizakuba ngofakazi bami. Hambani liyetshumayela eJerusalema, eJudiya, eSamariya, lasezindaweni ezikhatshana zomhlaba.’

UJesu wasephakanyiselwa esibhakabhakeni futhi iyezi lamvala. Abafundi bakhe babelokhu bekhangele phezulu kodwa wayesehambile.

Abafundi basebesuka eNtabeni yama-Oliva baya eJerusalema. Babehlala behlangana ukuze bakhuleke ndawonye. Babelindele ukuthi uJesu abacacisele lokho okwakumele bakwenze.

“Lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe, besekufika ukucina.”—UMathewu 24:14