Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 72

UJesu Esesengumfana

UJesu Esesengumfana

UJosefa loMariya babehlala eNazaretha loJesu labanye abantwababo. UJosefa wayebaza ukuze agcine imuli yakhe futhi wayeyifundisa uMthetho kaJehova. Imuli le yayihlala isiyakhonza esinagogeni njalo yayisiya eJerusalema minyaka yonke ilanda iPhasika.

UJesu wathi eleminyaka engu-12, imuli yangakibo yaya eJerusalema njengenjayelo. Kwakulabantu abanengi ababelande iPhasika edolobheni leli. UJosefa loMariya basuka eJerusalema ngemva kwePhasika njalo babecabanga ukuthi uJesu uphakathi kwabantu ababehamba labo. Kodwa sebemdinga kabazange bamthole.

Babuyela eJerusalema bamdinga okwamalanga amathathu. Bacina besiyamkhangela ethempelini. Bamthola ehlezi lamadoda amadala, ewalalele njalo ewabuza imibuzo. Amadoda amadala  lawo ayebuza uJesu imibuzo. Amangala esizwa izimpendulo zakhe njalo ananzelela ukuthi uyawazi uMthetho kaJehova.

UJosefa loMariya babekhathazeke kakhulu. UMariya wathi: ‘Mntanami, ubungaphi? Kudala sikudinga.’ UJesu waphendula wathi: ‘Belingakwazi yini ukuthi kumele ngibe sendlini kaBaba?’

UJesu wabuyela eNazaretha labazali bakhe. UJosefa wafundisa uJesu ukubaza. Ucabanga ukuthi uJesu wayengumuntu onjani esesengumfana? Wakhula ehlakaniphile futhi ethandwa nguNkulunkulu labantu.

“Ngiyakunxwanela ukwenza intando yakho, O Nkulunkulu wami; umthetho wakho usenhliziyweni yami.”—IHubo 40:8