Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 87

Isidlo SeNkosi

Isidlo SeNkosi

AmaJuda ayesenza iPhasika minyaka yonke mhlaka 14 ngenyanga kaNisani. Lokhu kwakubakhumbuza indlela uJehova ayebakhulule ngayo ebugqilini eGibhithe wabasa eLizweni Lesithembiso. Ngomnyaka ka-33 C.E., uJesu labaphostoli bakhe benza iPhasika endlini ephezulu eJerusalema. Sebeqedile ukudla, uJesu wathi: ‘Omunye wenu uzanginikela.’ Abaphostoli bethuka basebebuza uJesu bathi: ‘Ngubani?’ UJesu wathi: ‘Ngulowo engizamupha ucezu lolu lwesinkwa.’ Eqeda ukutsho njalo, wapha uJudasi Isikariyothi ucezu lwesinkwa. UJudasi wahle wasukuma wahamba.

UJesu wasethandaza, wahlephula isinkwa wasinika abaphostoli bakhe. Wathi: ‘Dlanini isinkwa lesi. Simela umzimba wami engizawunikela ngenxa yenu.’ Waphinda wathandaza, wasebanika iwayini. Wathi: ‘Nathani iwayini leli. Limela igazi lami engizalinikela ukuze izono zithethelelwe. Kwenzeni lokhu minyaka yonke lingikhumbula. Ngiyalithembisa ukuthi lizabusa lami ezulwini.’ Lalamuhla abalandeli bakaJesu balokhu besiba lombuthano kanye ngomnyaka ngelanga lelo ntambama. Umbuthano lowo kuthiwa yiSidlo SeNkosi Sakusihlwa.

 Sebeqedile ukudla abaphostoli baphikisana ngokuthi ngubani oqakathekileyo phakathi kwabo. Kodwa uJesu wabatshela wathi: ‘Omkhulu phakathi kwenu ngulowo ozibona emncane kulani lonke.

‘Lingabangane bami. Ngilitshela konke uBaba afuna ngilitshele khona. Sekuseduze ukuthi ngiye kuBaba ezulwini. Lina lizasala futhi abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami ngendlela eliyabe lithandana ngayo. Kumele lithandane njengoba lami ngilithanda.’

Ekucineni uJesu wakhuleka ecela uJehova ukuthi avikele bonke abafundi bakhe. Wacela uJehova ukuthi abancede bazwanane. Wakhulekela ukuthi ibizo likaJehova likhazinyuliswe. UJesu labaphostoli bakhe basebehlabela bedumisa uJehova. Ngemva kwalokho baphuma bahamba. Isikhathi sokuthi uJesu abotshwe sasesifikile.

“Lingesabi, mhlambi omncane, ngoba uYihlo uthandile ukulipha umbuso.”—ULukha 12:32