Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

U-Adamu Lo-Eva Abazange Bamlalele UNkulunkulu

U-Adamu Lo-Eva Abazange Bamlalele UNkulunkulu

Ngelinye ilanga u-Eva eyedwa, inyoka yakhuluma laye yathi: ‘Liqiniso yini ukuthi uNkulunkulu kafuni lidle izihlahla zonke lezi?’ U-Eva wathi: ‘Yisihlahla esisodwa kuphela okungamelanga sisidle ngoba singasidla sizakufa.’ Inyoka yathi: ‘Alisoze life. Lingasidla lizafanana loNkulunkulu.’ Kwakuliqiniso yini lokhu? Hatshi, kwakungamanga. Kodwa u-Eva wayecabanga ukuthi inyoka iqinisile. Wasikhangela waze wasihawukela isihlahla leso. Yikho wadla isithelo saso wasenika lo-Adamu. U-Adamu wasidla isithelo leso lanxa wayekwazi ukuthi babezakufa nxa bangenza njalo.

Sekuntambama uJehova wakhuluma lo-Adamu lo-Eva. Wababuza ukuthi kungani bengazange bamlalele. U-Eva wathi yinyoka eyayithe adle. U-Adamu yena wathi ngu-Eva owayemnike isithelo. UJehova waxotsha u-Adamu lo-Eva esivandeni se-Edeni ngenxa yokuthi abazange bamlalele. Wafaka izingilosi lengqamu enkulu ebhebhayo egedini lensimu ukuze bangabuyeli esivandeni.

UJehova wathi owayeqambele u-Eva amanga wayezajeziswa. Kwakukhanya angani yinyoka eyayikhuluma lo-Eva kodwa kwakungayisiyo ngoba uJehova wayedale inyoka ingakhulumi. Ingilosi embi yiyo eyakhuluma lo-Eva isebenzisa inyoka. Ingilosi le yayifuna ukuqila u-Eva. Ibizo layo nguSathane uDeveli. Esikhathini esizayo uJehova uzayibhubhisa ingilosi le ukuze ingaqhubeki iqila abantu ukuthi benze izinto ezimbi.

“USathane . . . waba ngumbulali mdabuko wakhe, kazema eqinisweni, ngokuba uvele engelalo iqiniso.”—UJohane 8:44