Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 12

UJakhobe Wathola Ilifa

UJakhobe Wathola Ilifa

U-Isaka wayeleminyaka engu-40 ngesikhathi etshada loRabheka. Wayemthanda kakhulu. Ngemva kwesikhathi baba labantwana abangabafana ababengamaphahla.

Omdala kwakungu-Esawu, omncane kunguJakhobe. U-Esawu wayethanda ukuyazingela egangeni kodwa uJakhobe wayethanda ukuhlala ngekhaya.

Ngezikhathi lezo umntwana ongumfana omdala wayephiwa indawo enkulu lemali enengi kulabanye nxa uyise angafa. Lokho kwakuthiwa lilifa. Emulini ka-Isaka ilifa laligoqela izithembiso uJehova azenza ku-Abhrahama. U-Esawu wayengelandaba lezithembiso lezi kodwa uJakhobe wayeziqakathekisa.

Ngelinye ilanga u-Esawu wafika ediniwe evela zingela. Wafica uJakhobe epheka, wasesithi: ‘Sengilambile, akungiphe ukudla kwakho lokho osukukhanzinge kwaba bomvana.’ UJakhobe wathi: ‘Qala ungithembise ukuthi yimi engizathatha ilifa okumele libe ngelakho.’ U-Esawu waphendula wathi: ‘Nginika ukudla! Lithathe ilifa lelo, angilandaba lalo.’ Kuhle yini lokho okwenziwa ngu-Esawu? Hatshi. U-Esawu walahla into eyayiqakatheke kakhulu ngenxa yokudla nje.

Njengoba u-Isaka wayeseluphele, kwasekumele anike indodana yakhe endala  isibusiso. Kodwa uRabheka wancedisa uJakhobe owayemncane ukuthi athole isibusiso. U-Esawu wathi ekuzwa lokhu wazonda kakhulu wafuna ukubulala iphahla lakhe. U-Isaka loRabheka babefuna ukumvikela uJakhobe yikho bathi kuye: ‘Baleka uyehlala komalumakho uLabani, ulaka lomnewenu u-Esawu luze luphele.’ UJakhobe wabaleka njengokutsho kwabazali bakhe.

“Kumsizani umuntu ukuzuza wonke umhlaba kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Loba, kuyini umuntu angakunika kube yinhlawulo yomphefumulo wakhe na?”—UMakho 8:36, 37