Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 5

Isethulo Sengxenye 5

Ama-Israyeli afika entabeni iSinayi ngemva kwezinyanga ezimbili echaphe uLwandle Olubomvu. Entabeni le, uJehova wenza isivumelwano lama-Israyeli sokuthi ayezakuba ngabantu bakhe abakhethiweyo. Ama-Israyeli ayengasweli lutho ngoba uJehova wayewanika imana futhi esenza ukuthi izigqoko zawo zingagugi. UJehova wawanika indawo yokuhlala njalo wawavikela. Nxa ungumzali, ncedisa umntanakho azwisise ukuthi kungani uJehova wanika ama-Israyeli imithetho, ithabanikeli labaphristi. Gcizelela ukuthi kuqakathekile ukugcina izithembiso, ukuthobeka lokuba qotho kuJehova ngaso sonke isikhathi.

ENGXENYENI LE

Ama-Israyeli Enza Isithembiso KuJehova

Ama-Israyeli enza isithembiso esiqakathekileyo kuNkulunkulu ngesikhathi esentabeni iSinayi.

Abasigcinanga Isithembiso Sabo

Ngesikhathi uMosi esiyathatha Imilayo Elitshumi, abantu basala besenza isono esikhulu.

Ithabanikeli Lokukhonzela

Ibhokisi lesivumelwano lalifakwe ethabanikeli.

Izinhloli Ezingu-12

UJoshuwa loKhalebi babengafanani lezinye izinhloli ezayahlola ilizwe laseKhenani.

Bahlamukela UJehova

UKhora, uDathani, u-Abhiramu, lamadoda angu-250 badelela uJehova.

Ubabhemi KaBhalamu Uyakhuluma

Ubabhemi wabona othile owayengabonwa nguBhalamu.