U-Isaya 42:1-25

  • Inceku kaNkulunkulu lomsebenzi ezawenza (1-9)

    • ‘UJehova yilo ibizo lami’ (8)

  • Ingoma entsha yokudumisa uJehova (10-17)

  • U-Israyeli uyisiphofu, uyisacuthe (18-25)

42  Le yinceku yami+ engiyincedisayo!* Okhethiweyo wami+ esengimamukele!+ Sengifake umoya wami kuye,+Uzaletha ukulunga ezizweni.+   Kasoze amemeze loba akhweze ilizwi lakhe,Kasoze enze ukuthi ilizwi lakhe lizwakale emgwaqweni.+   Akulamhlanga ohlifiziweyo azawephula,Akulantambo ebhebha kancane azayicitsha.+ Uzaletha ukulunga ngokuthembeka.+   Ukukhanya kwakhe akusoze kufiphale futhi kasoze ahlifizwe aze enze ukuthi kube lokulunga emhlabeni,+Izihlenge ziqhubeka ziwulindele umthetho* wakhe.   Nanku okutshiwo nguJehova uNkulunkulu weqiniso, uMdali wamazulu,Onguye Omkhulu, yena owelula amazulu,+Owendlala umhlaba lakho konke okukuwo,+Onika abantu abakuwo ukuphefumula,+Labahamba kuwo umoya:+   “Mina Jehova ngikubize ngokulunga,Ngakubamba ngesandla sakho. Ngizakulinda njalo ngizakwenza ube yisivumelwano phakathi kwami labantu,+Ngikwenze ube yikukhanya kwezizwe,+   Ukuze uvule amehlo angaboniyo,+Ukhiphe isibotshwa entolongweni,Njalo ubakhiphe ejele labo abahlezi emnyameni.+   NginguJehova. Leli yilo ibizo lami,Inkazimulo yami ngeke ngiyinike omunye,*Lodumo lwami ngeke ngilunike izithombe ezibaziweyo.+   Khangela, izinto zakuqala sezenzakele,Khathesi sengimemezela izinto ezintsha. Ngikutshela ngazo zingakenzakali.”+ 10  Hlabelelani uJehova ingoma entsha,+Limdumise ngengoma kuze kuyefika emikhawulweni yomhlaba,+Lina elehlela phansi elwandle kanye lakho konke okukulo,Lina zihlenge lalabo abahlala kuzo.+ 11  Akuthi inkangala lamadolobho ayo kuphakamise ilizwi,+Lani mizi ehlala abakoKhedari.+ Akuthi izakhamizi ezihlala ezindaweni ezilamadwala zimemeze ngentokozo,Labaphezulu ezintabeni kabamemeze. 12  Bonke kabamkhazimulise uJehova,Bamdumise lasezihlengeni.+ 13  UJehova uzaphuma njengendoda elamandla.+ Uzavuselela ukutshiseka kwakhe njengeqhawe.+ Uzakhwaza, enze umsindo wempi,Atshengise ukuthi ulamandla ukwedlula izitha zakhe.+ 14  “Sengilesikhathi eside ngithule. Bengilokhu ngithule njalo ngizibamba. Ngizabubula, ngikhefuzele futhi ngiphefuzele,Njengowesifazana obelethayo. 15  Ngizadiliza izintaba lamaqaqa,Ngomise konke okumila phezu kwazo. Ngizatshintsha imifula ibe yizihlenge,Ngomise lamachibi alemihlanga.+ 16  Ngizakhokhela iziphofu endleleni ezingayaziyo,+Ngizenze zihambe ezindleleni ezingazijayelanga.+ Ngizatshintsha ubumnyama obuphambi kwazo bube yikukhanya,+Ngitshintshe lendawo elamagodigodi ibe yindawo echayileyo.+ Lokhu yikho engizakwenza kuzo njalo kangisoze ngizitshiye.” 17  Labo abathembe izithombe ezibaziweyo,Abathi ezithombeni zensimbi: “Lingonkulunkulu bethu,”+Bazabuyela emuva futhi bazayangeka baswele lokuthi bangene ngaphi. 18  Lalelani lina zacuthe,Khangelani libone lina ziphofu.+ 19  Ngubani oyisiphofu ngaphandle kwenceku* yami,Oyisacuthe njengesithunywa engisithumayo? Ngubani oyisiphofu njengalowo othole umvuzo,Oyisiphofu njengenceku kaJehova?+ 20  Wena ubona izinto ezinengi kodwa kawuqhubeki ulindile. Uyazivula indlebe zakho kodwa awulaleli.+ 21  Ngenxa yokulunga kwakhe,UJehova ukuthandile ukukhulisa umthetho* lokuwenza ukhazimule. 22  Kodwa laba ngabantu abakhuthuziweyo bathathelwa impahla yabo ngenkani,+Bonke bavalelwe emigodini, bafakwa* emajele.+ Bathathelwe inotho yabo njalo akulamuntu ongabakhulula,+Bathethwe futhi kakho othi: “Baphendukiseni!” 23  Ngubani phakathi kwenu ozakuzwa lokhu? Ngubani ozathiya indlebe alalelisise ukuze ancedakale ngesikhathi esizayo? 24  Ngubani obangele ukuthi uJakhobe athunjwe,Wanikela abako-Israyeli kubaphangi? Kayisuye yini uJehova esamonelayo? Abavumanga ukuhamba ezindleleni zakhe, Abawulalelanga umthetho* wakhe.+ 25  Yikho waqhubeka ethululela ulaka lwakhe kubo,Lentukuthelo yakhe kanye lempi evuthayo.+ Yatshaya yalobisa konke okwakuseduze kwabo kodwa kabazange babe lendaba.+ Yavutha phezu kwabo kodwa akuzange kuthi thiki kubo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “engiyisekelayo.”
Kumbe, “umlayo.”
Kumbe, “ngiyabelane lomunye.”
Kukhanya kutshiwo isizwe sako-Israyeli.
Kumbe, “umlayo.”
Kumbe, “bafihlwa.”
Kumbe, “umlayo.”