IVangeli Elabhalwa NguMathewu 3:1-17

  • UJohane uMbhabhathizi uyatshumayela (1-12)

  • UJesu uyabhabhathizwa (13-17)

3  Ngalezonsuku uJohane+ uMbhabhathizi wafika enkangala yaseJudiya watshumayela+  esithi: “Phendukani ngoba uMbuso wezulu ususondele.”+  Nguye lo umphrofethi u-Isaya+ akhuluma ngaye esithi: “Ilizwi lalowo omemeza esenkangala lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova!* Yenzani imigwaqo yakhe iqonde.’”+  UJohane wayegqoka izigqoko ezenziwe ngoboya bekamela, ebopha lebhanti lesikhumba ekhalweni lwakhe.+ Ukudla kwakhe kwakuzintethe loluju lweganga.+  Abantu beJerusalema lalabo ababevela kuyo yonke iJudiya lasemangweni wonke oseduze lomfula uJodani babesiya kuye.+  Wayebabhabhathiza* emfuleni uJodani,+ bevuma izono zabo phambi kwabantu.  Wathi ebona abaFarisi labaSadusi+ abanengi besiza lapho ayebhabhathizela khona wathi kubo: “Lina bantwana bamabululu,+ ngubani olixwayisileyo ukuthi libalekele intukuthelo ezayo?+  Thelani izithelo ezitshengisa ukuthi seliphendukile.  Lingaziyengi lisithi, ‘Ubaba wethu ngu-Abrahama,’+ ngoba ngilitshela ukuthi uNkulunkulu angenza ukuthi amatshe la abe ngabantwana baka-Abrahama. 10  Ihloka selibekwe empandeni zesihlahla. Loba yisiphi isihlahla esingatheli izithelo ezinhle sizaganyulwa siphoselwe emlilweni.+ 11  Mina ngilibhabhathiza ngamanzi ngenxa yokuthi liphendukile,+ kodwa lowo oza ngemva kwami ulamandla kulami njalo akungifanelanga ukumkhipha amanyathela.+ Yena uzalibhabhathiza ngomoya ongcwele+ langomlilo.+ 12  Ifotsholo yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uzayenza ihlanzeke ngokupheleleyo indawo abhulela kuyo, abuthe ingqoloyi yakhe ayifake esiphaleni kodwa amakhoba awatshise ngomlilo+ ongacitshekiyo.” 13  UJesu wabuya kuJohane emfuleni uJodani evela eGalile ukuze azobhabhathizwa nguye.+ 14  Kodwa uJohane wazama ukumalisa esithi: “Yimi okumele ngibhabhathizwe nguwe, pho kungani usiza kimi?” 15  UJesu wamphendula wathi: “Yekela kube njalo khathesi ngoba ngaleyondlela siyabe sisenza konke okulungileyo.” UJohane wasevuma. 16  UJesu wathi eqeda nje ukubhabhathizwa wahle waphuma emanzini. Amazulu avuleka+ wabona umoya kaNkulunkulu usehla njengejuba usiza phezu kwakhe.+ 17  Kwezwakala ilizwi livela emazulwini+ lisithi: “Le yiNdodana yami+ engiyithandayo futhi engiyamukelayo.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Wayebacwilisa.”