Numeros 7:1-89

  • Halad ha inagurasyon han tabernakulo (1-89)

7  Ha adlaw nga natapos ni Moises paghimo an tabernakulo,+ iya ito gindihogan+ ngan ginbaraan ito, upod an ngatanan nga gamit hito, an halaran, ngan an ngatanan nga garamiton hito.+ Han natapos na hiya pagdihog ngan pagbaraan hini nga mga butang,+  naghalad an mga lider han Israel,+ an mga ulo han ira mga panimalay.* Ini nga mga lider han mga tribo nga nagdumara han pagrehistro  nagdara ha atubangan ni Jehova han ira halad nga unom nga karomata nga may atop ngan 12 nga baka nga diri kinapon, usa nga karomata para ha duha nga lider ngan usa nga baka* para ha kada usa; ngan iginpresentar nira ito ha atubangan han tabernakulo.  Hi Jehova nagsiring kan Moises:  “Karawata ini nga mga butang tikang ha ira, kay gagamiton ito para ha pag-alagad ha tolda nga katirokan, ngan ihahatag mo ito ha mga Levita, ha kada tagsa sugad han ginkikinahanglan ha iya mga buruhaton.”  Salit ginkarawat ni Moises an mga karomata ngan an mga baka ngan iginhatag ito ha mga Levita.  Naghatag hiya hin duha nga karomata ngan upat nga baka nga diri kinapon ha mga anak nga lalaki ni Gerson, sumala han ginkikinahanglan ha ira mga buruhaton;+  ngan naghatag hiya hin upat nga karomata ngan walo nga baka nga diri kinapon ha mga anak nga lalaki ni Merari, sumala han ginkikinahanglan ha ira mga buruhaton, ha pagdumara ni Itamar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote.+  Pero waray hiya maghatag hin bisan ano ha mga anak nga lalaki ni Kohat kay an ira mga buruhaton nag-uupod han pag-alagad ha baraan nga lugar,+ ngan ira ginpapas-an an baraan nga mga butang.+ 10  Yana an mga lider naghalad durante han inagurasyon*+ han halaran ha adlaw nga gindihogan ito. Han iginhalad han mga lider an ira halad ha atubangan han halaran, 11  hi Jehova nagsiring kan Moises: “Usa nga lider kada adlaw, ha sunod-sunod nga mga adlaw, an maghahalad han iya halad para ha inagurasyon han halaran.” 12  An naghalad ha siyahan nga adlaw amo hi Nason+ nga anak nga lalaki ni Aminadab ha tribo ni Juda. 13  An iya halad usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel* ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,*+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 14  usa nga kopa* nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 15  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 16  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 17  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Nason nga anak ni Aminadab.+ 18  Ha ikaduha ka adlaw an naghalad amo hi Netanel+ nga anak nga lalaki ni Zuar, an lider ha tribo ni Isacar. 19  An iya halad usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 20  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 21  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 22  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 23  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Netanel nga anak ni Zuar. 24  Ha ikatulo ka adlaw, an lider han mga anak ni Zebulon nga hi Eliab+ nga anak nga lalaki ni Helon, 25  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 26  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 27  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 28  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 29  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Eliab+ nga anak ni Helon. 30  Ha ikaupat ka adlaw, an lider han mga anak ni Ruben, hi Elizur+ nga anak nga lalaki ni Sedeur, 31  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 32  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 33  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 34  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 35  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Elizur+ nga anak ni Sedeur. 36  Ha ikalima ka adlaw, an lider han mga anak ni Simeon, hi Selumiel+ nga anak nga lalaki ni Zurisadai, 37  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 38  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 39  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 40  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 41  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Selumiel+ nga anak ni Zurisadai. 42  Ha ikaunom ka adlaw, an lider han mga anak ni Gad, hi Eliasap+ nga anak nga lalaki ni Deuel, 43  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 44  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 45  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 46  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 47  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Eliasap+ nga anak ni Deuel. 48  Ha ikapito ka adlaw, an lider han mga anak ni Efraim, hi Elisama+ nga anak nga lalaki ni Amihud, 49  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 50  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 51  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 52  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 53  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Elisama+ nga anak ni Amihud. 54  Ha ikawalo ka adlaw, an lider han mga anak ni Manases, hi Gamaliel+ nga anak nga lalaki ni Pedazur, 55  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 56  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 57  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad, para ha halad nga sinunog;+ 58  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 59  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Gamaliel+ nga anak ni Pedazur. 60  Ha ikasiyam ka adlaw, an lider+ han mga anak ni Benjamin, hi Abidan+ nga anak nga lalaki ni Gideoni, 61  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 62  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 63  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 64  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 65  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Abidan+ nga anak ni Gideoni. 66  Ha ikanapulo ka adlaw, an lider han mga anak ni Dan, hi Ahiezer+ nga anak nga lalaki ni Amisadai, 67  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 68  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 69  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 70  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 71  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Ahiezer+ nga anak ni Amisadai. 72  Ha ika-11 ka adlaw, an lider han mga anak ni Aser, hi Pagiel+ nga anak nga lalaki ni Ocran, 73  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 74  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 75  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 76  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 77  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Pagiel+ nga anak ni Ocran. 78  Ha ika-12 ka adlaw, an lider han mga anak ni Neptali, hi Ahira+ nga anak nga lalaki ni Enan, 79  an naghalad hin usa nga pinggan nga silber nga an kabug-aton 130 ka sekel ngan usa nga yahong nga silber nga an kabug-aton 70 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar,+ ito nga duha pariho puno hin pino nga harina nga ginsalaktan hin lana para ha halad nga tikang ha lugas;+ 80  usa nga kopa nga bulawan nga an kabug-aton 10 ka sekel nga puno hin insenso; 81  usa nga turilyo nga baka, usa nga karnero nga lalakí, ngan usa nga nati nga karnero nga lalakí nga diri malahos ha usa ka tuig an edad para ha halad nga sinunog;+ 82  usa nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala;+ 83  ngan para ha halad nga ginsasarosaroan,+ duha nga baka, lima nga karnero nga lalakí, lima nga kanding nga lalakí, ngan lima nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad ni Ahira+ nga anak ni Enan. 84  Ini an halad para ha inagurasyon+ han halaran tikang ha mga lider han Israel han gindihogan ito: 12 nga pinggan nga silber, 12 nga yahong nga silber, 12 nga kopa nga bulawan;+ 85  an tagsa nga pinggan nga silber may kabug-aton nga 130 ka sekel ngan an tagsa nga yahong nga silber may kabug-aton nga 70 ka sekel, an ngatanan nga silber nga surudlan inabot hin 2,400 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar;+ 86  an tagsa han 12 nga kopa nga bulawan may kabug-aton nga 10 ka sekel uyon ha kabug-aton han sekel ha baraan nga lugar, an ngatanan nga kopa nga bulawan inabot hin 120 ka sekel. 87  An ngatanan nga hayop para ha halad nga sinunog, 12 nga baka nga lalakí, 12 nga karnero nga lalakí, 12 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad ngan an kaupod nga mga halad nga tikang ha lugas, ngan 12 nga nati nga kanding para ha halad tungod han sala; 88  ngan an ngatanan nga hayop para ha halad nga ginsasarosaroan inabot hin 24 nga baka nga lalakí, 60 nga karnero nga lalakí, 60 nga kanding nga lalakí, ngan 60 nga nati nga karnero nga lalakí nga an kada tagsa usa ka tuig an edad. Ini an halad para ha inagurasyon+ han halaran katapos ito dihogan.+ 89  Ha kada panahon nga hi Moises nasulod ha tolda nga katirokan basi makiistorya ha Dios,*+ nakakabati hiya han tingog nga nakikiistorya ha iya tikang ha bawbaw han taklob+ han arka han Pagpamatuod, tikang ha butnga han duha nga kerubin;+ ngan an Dios nakikiistorya ha iya.

Mga footnote

Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “usa nga baka nga kinapon.”
O “dedikasyon.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
O “uyon ha baraan nga sekel.”
O “gutiay nga yahong.”
Lit., “iya.”