Numeros 32:1-42

  • Mga urukyan ha este han Jordan (1-42)

32  An mga anak ni Ruben+ ngan an mga anak ni Gad+ may-ada damu hinduro nga hayop, ngan nakita nira nga an katunaan han Jazer+ ngan Gilead maopay nga lugar para ha mga hayop.  Salit an mga anak ni Gad ngan an mga anak ni Ruben dinaop kan Moises, kan Eleazar nga saserdote, ngan ha mga lider han komunidad ngan nagsiring:  “An Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon,+ Eleale, Sebam, Nebo,+ ngan Beon,+  an tuna nga napirde ni Jehova ha atubangan han komunidad han Israel,+ usa ka maopay nga tuna para ha mga hayop, ngan an imo mga surugoon may-ada damu nga hayop.”+  Nagsiring pa hira: “Kon nakakarawat kami han imo pag-uyon, ihatag unta ini nga tuna ha imo mga surugoon sugad nga panag-iya. Ayaw kami pataboka ha Jordan.”  Katapos, hi Moises nagsiring ha mga anak ni Gad ngan ha mga anak ni Ruben: “An iyo ba kabugtoan makadto ha girra samtang kamo magpapabilin dinhi?  Kay ano nga iyo paghuhulupon an katawohan han Israel ha pagtabok ngadto ha tuna nga sigurado nga ighahatag ha ira ni Jehova?  Ito an ginhimo han iyo mga amay han ginsugo ko hira tikang ha Kades-barnea basi kitaon an tuna.+  Han sinagka hira ha Walog* han Escol+ ngan nakita an tuna, ginhulop nira an katawohan han Israel nga diri kumadto ha tuna nga ighahatag ha ira ni Jehova.+ 10  Hito nga adlaw naglarab an kasina ni Jehova salit nanumpa hiya:+ 11  ‘An mga tawo nga ginawas ha Ehipto tikang ha 20 anyos tipaigbaw diri makakakita han tuna+ nga akon iginpanumpa nga ighahatag kan Abraham, kan Isaac, ngan kan Jacob,+ tungod kay waray hira magsunod ha akon hin bug-os-kasingkasing— 12  gawas la kan Caleb+ nga anak ni Jefune nga Kenizita ngan kan Josue+ nga anak ni Nun, kay ginsunod nira hi Jehova hin bug-os-kasingkasing.’+ 13  Salit naglarab an kasina ni Jehova kontra ha Israel ngan ginpahinabo niya nga magpatlaag hira ha kamingawan ha sulod hin 40 ka tuig,+ tubtob nga naubos an ngatanan nga henerasyon nga nagbuhat hin maraot ha pagkita ni Jehova.+ 14  Yana kamo an sinaliwan ha iyo mga amay sugad nga mga anak han makasasala nga mga tawo nga nakadugang han naglalaga nga kasina ni Jehova kontra ha Israel. 15  Kon umundang kamo ha pagsunod ha iya, sigurado nga babayaan utro niya hira ha kamingawan, ngan kamo an magigin hinungdan han kadaot hini ngatanan nga katawohan.” 16  Ha urhi dinaop hira ha iya ngan nagsiring: “Tuguti kami nga maghimo dinhi hin mga toril nga bato para ha amon mga hayop ngan magtukod hin mga syudad para ha amon mga anak. 17  Pero padayon kami nga magigin andam ha pakiggirra+ ngan mag-uuna ha mga Israelita tubtob nga madara namon hira ha ira lugar, samtang an amon mga anak maukoy ha pinader nga mga syudad nga talwas tikang ha mga umurukoy han tuna. 18  Diri kami mauli ha amon mga balay tubtob nga an tagsa han mga Israelita makakarawat han iya tuna sugad nga panurundon.+ 19  Kay diri kami makakakarawat hin panurundon kaupod nira didto ha tabok han Jordan ngan ha unhan pa, kay nakarawat na namon an amon panurundon ha este nga dapit han Jordan.”+ 20  Hi Moises binaton ha ira: “Kon bubuhaton niyo ini: Pag-andam kamo ha pakiggirra para kan Jehova;+ 21  ngan kon an tagsa ha iyo mag-aandam ha pakiggirra para kan Jehova ngan matabok ha Jordan samtang ginpapaiwas niya an iya mga kaaway ha iya atubangan+ 22  tubtob nga an tuna masakop ha atubangan ni Jehova,+ katapos hito mahimo na kamo bumalik+ ngan kamo magigin waray baratunon ha atubangan ni Jehova ngan han Israel. Ngan ini nga tuna magigin iyo panag-iya ha atubangan ni Jehova.+ 23  Pero kon diri niyo ini buhaton, makakasala kamo kan Jehova. Kon sugad, may baratunon kamo tungod han iyo sala. 24  Salit mahimo kamo magtukod hin mga syudad para ha iyo mga anak ngan maghimo hin mga toril para ha iyo mga panon,+ pero kinahanglan tumanon niyo an iyo iginsaad.” 25  An mga anak ni Gad ngan an mga anak ni Ruben nagsiring hini kan Moises: “Bubuhaton han imo mga surugoon an iginsusugo han akon ginoo. 26  An amon mga anak, an amon mga asawa, an amon mga hayop, ngan an ngatanan nga amon inataman nga hayop magpapabilin didto ha mga syudad han Gilead,+ 27  pero an imo mga surugoon matabok, an tagsa nga lalaki nga armado ha pakiggirra makikiggirra para kan Jehova,+ sugad han ginsisiring han akon ginoo.” 28  Salit may kalabotan ha ira hi Moises nagsugo kan Eleazar nga saserdote, kan Josue nga anak ni Nun, ngan ha mga ulo han mga panimalay* han mga tribo han Israel. 29  Hi Moises nagsiring ha ira: “Kon an mga anak ni Gad ngan an mga anak ni Ruben tumabok ha Jordan kaupod niyo, an tagsa nga lalaki nga armado ha pakiggirra para kan Jehova, ngan an tuna masakop ha iyo atubangan, kon sugad iyo ihahatag ha ira an tuna han Gilead sugad nga panag-iya.+ 30  Pero kon diri hira mag-andam ha pakiggirra ngan diri matabok kaupod niyo, kon sugad maukoy hira kaupod niyo ha tuna han Canaan.” 31  An mga anak ni Gad ngan an mga anak ni Ruben binaton: “An ginsiring ni Jehova ha imo mga surugoon amo an amon bubuhaton. 32  Mag-aandam kami ha pakiggirra para kan Jehova ngan matabok ngadto ha tuna han Canaan,+ pero an amon mapapanunod nga panag-iya aanhi hini nga dapit han Jordan.” 33  Salit iginhatag ni Moises ha ira—ha mga anak ni Gad, ha mga anak ni Ruben,+ ngan ha katunga han tribo ni Manases+ nga anak ni Jose—an ginhadian ni Sihon+ nga hadi han mga Amorita ngan an ginhadian ni Og+ nga hadi han Basan, an tuna nga sakop han mga syudad hito nga aada ha mga teritoryo hito, ngan an mga syudad ha bug-os nga nasud. 34  Ngan gintukod* han mga anak ni Gad an Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35  Atrot-sofan, Jazer,+ Jogbeha,+ 36  Bet-nimra,+ ngan Bet-haran,+ pinader nga mga syudad, ngan naghimo hira hin mga toril nga bato para ha mga panon. 37  Ngan gintukod han mga anak ni Ruben an Hesbon,+ Eleale,+ Kiriataim,+ 38  Nebo,+ ngan Baal-meon+—ginbag-o an mga ngaran hito—ngan an Sibma; ngan ginbag-o nira an ngaran han mga syudad nga ira gintukod utro. 39  Ginsulong han mga anak ni Makir+ nga anak nga lalaki ni Manases an Gilead ngan nasakop ito ngan ira ginpaiwas an mga Amorita nga nakadto. 40  Salit an Gilead iginhatag ni Moises kan Makir nga anak ni Manases ngan inukoy hiya didto.+ 41  Ngan ginsulong hira ni Jair nga anak nga lalaki ni Manases ngan ginsakop an ira mga baryo nga tolda, ngan iya ito gintawag nga Havot-jair.*+ 42  Ngan ginsulong ngan ginsakop ni Noba an Kenat ngan an mga bungto nga sakop* hito, ngan iya ito gintawag nga Noba uyon ha iya ngaran.

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “gintukod utro.”
Nangangahulogan nga “Mga Baryo nga Tolda ni Jair.”
O “nakapalibot.”