Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Numeros

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Pagrehistro ha magsusundalo (1-46)

  • Mga Levita waray pasundaloha (47-51)

  • Mahapsay nga kahikayan han kampo (52-54)

 • 2

  • Kampo gin-organisar ha mga dibisyon nga may tulo nga tribo (1-34)

   • Dibisyon ni Juda ha este (3-9)

   • Dibisyon ni Ruben ha sur (10-16)

   • Kampo ni Levi aada ha butnga (17)

   • Dibisyon ni Efraim ha weste (18-24)

   • Dibisyon ni Dan ha norte (25-31)

   • Kabug-osan han iginrehistro (32-34)

 • 3

  • Mga anak nga lalaki ni Aaron (1-4)

  • Levita ginpili ha pag-alagad (5-39)

  • Pagtubos ha mga suhag (40-51)

 • 4

  • Buruhaton han mga Kohatita (1-20)

  • Buruhaton han mga Gersonita (21-28)

  • Buruhaton han mga Merarita (29-33)

  • Sumaryo han sensus (34-49)

 • 5

  • Pagkwarentinas han mahugaw (1-4)

  • Pagsumat ngan bayad (5-10)

  • Pagsari ha ginsuspetsahan nga nag-adulteryo (11-31)

 • 6

  • Saad ha pagka-Nazareo (1-21)

  • Pagbendisyon han saserdote (22-27)

 • 7

  • Halad ha inagurasyon han tabernakulo (1-89)

 • 8

  • Pito nga lampara gindagkotan ni Aaron (1-4)

  • Levita ginlimpyohan, nag-alagad (5-22)

  • Edad ha pag-alagad han Levita (23-26)

 • 9

  • Probisyon ha naatrasado nga Paskua (1-14)

  • Dampog ngan kalayo ha bawbaw han tabernakulo (15-23)

 • 10

  • An mga trumpeta nga silber (1-10)

  • Paglarga ha Sinai (11-13)

  • Pagkasurunod han pagbaktas (14-28)

  • Hobab ginpapagiya ha Israel (29-34)

  • Pag-ampo ni Moises kon nabalhin hin kampo (35, 36)

 • 11

  • Pagreklamo nagresulta hin kalayo tikang ha Dios (1-3)

  • Katawohan nagtangis para hin karne (4-9)

  • Moises umabat hin kawaray-kapas (10-15)

  • Jehova naghatag espiritu ha 70 nga tigurang (16-25)

  • Eldad ngan Medad; Josue nangabugho para kan Moises (26-30)

  • Nagpadara pugo; ginsirotan tungod han kahakog (31-35)

 • 12

  • Miriam ngan Aaron kinontra kan Moises (1-3)

   • Moises pinakamaaghop ha ngatanan (3)

  • Moises gindepensahan ni Jehova (4-8)

  •  Miriam ginhampak hin liprosi (9-16)

 • 13

  • Ginpakadto ha Canaan 12 nga espiya (1-24)

  • Maraot nga sumat han 10 nga espiya (25-33)

 • 14

  • Katawohan karuyag bumalik ha Ehipto (1-10)

   • Maopay nga sumat nira Josue ngan Caleb (6-9)

  • Jehova nasina; Moises nakimalooy (11-19)

  • Sirot: 40 ka tuig ha kamingawan (20-38)

  • Israel napirde han Amalekita (39-45)

 • 15

  • Balaud mahitungod ha mga halad (1-21)

   • Pariho nga balaud para ha Israelita ngan mga dayo (15, 16)

  • Halad para ha diri tinuyo nga sala (22-29)

  • Sirot para ha tinuyo nga sala (30, 31)

  • Nagtalapas han Sabbath ginpatay (32-36)

  • Bado bubutangan hin burlas (37-41)

 • 16

  • Pagrebelde nira Kora, Datan, ngan Abiram (1-19)

  • Paghukom ha mga rebelde (20-50)

 • 17

  • Tungkod ni Aaron nga nanaringsing usa nga tigaman (1-13)

 • 18

  • Buruhaton han saserdote ngan Levita (1-7)

  • Mga malon han saserdote (8-19)

   • Kasabotan han asin (19)

  • Levita makarawat ngan mahatag hin ikanapulo (20-32)

 • 19

  • Baka nga pula ngan tubig ha paglimpyo (1-22)

 • 20

  • Miriam namatay ha Kades (1)

  • Ginbalbag ni Moises an bato ngan nakasala (2-13)

  • Edom waray paagia an Israel (14-21)

  • An kamatayon ni Aaron (22-29)

 • 21

  • Napirde an hadi han Arad (1-3)

  • Halas nga tumbaga (4-9)

  • Israel naglibot ha Moab (10-20)

  • Hadi Sihon nga Amorita napirde (21-30)

  • Hadi Og nga Amorita napirde (31-35)

 • 22

  • Ginsuholan ni Balak hi Balaam (1-21)

  • Nagyakan an asno ni Balaam (22-41)

 • 23

  • Una nga puplunganon ni Balaam (1-12)

  • Ika-2 nga puplunganon ni Balaam (13-30)

 • 24

  • Ika-3 nga puplunganon ni Balaam (1-11)

  • Ika-4 nga puplunganon ni Balaam (12-25)

 • 25

  • Sala han Israel upod han mga Moabita (1-5)

  • Ginios hi Pinehas (6-18)

 • 26

  • Ikaduha nga sensus ha Israel (1-65)

 • 27

  • Mga anak nga babaye ni Zelopehad (1-11)

  • Josue ginpasaliwan kan Moises (12-23)

 • 28

  • Proseso ha iba-iba nga halad (1-31)

   • Kada adlaw nga mga halad (1-8)

   • Para ha Sabbath (9, 10)

   • Binulan nga mga halad (11-15)

   • Para ha Paskua (16-25)

   • Para ha Piyesta han mga Semana (26-31)

 • 29

  • Proseso ha iba-iba nga halad (1-40)

   • Adlaw han pagpatunog han trumpeta (1-6)

   • Adlaw han Pagpara han Sala (7-11)

   • Piyesta han mga Payag (12-38)

 • 30

  • Mga saad han mga lalaki (1, 2)

  • Mga saad han mga babaye ngan mga anak nga babaye (3-16)

 • 31

  • Bulos ha Midian (1-12)

   • Ginpatay hi Balaam (8)

  • Instruksyon para ha mga dinag-an (13-54)

 • 32

  • Mga urukyan ha este han Jordan (1-42)

 • 33

  • Pagburobalhin han Israel ha kamingawan (1-49)

  • Instruksyon ha pagpirde han Canaan (50-56)

 • 34

  • Mga tubtoban han Canaan (1-15)

  • Gintokahan pagbarahin han tuna (16-29)

 • 35

  • Mga syudad para ha mga Levita (1-8)

  • Mga syudad nga arayopan (9-34)

 • 36

  • Balaud ha pag-asawa han mga manurunod nga babaye (1-13)