Numeros 26:1-65

  • Ikaduha nga sensus ha Israel (1-65)

26  Han inundang an peste,+ hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote:  “Pagsensus ha bug-os nga komunidad han mga Israelita tikang ha 20 anyos tipaigbaw, uyon ha ira mga panimalay,* ihapa an ngatanan nga mahimo magsundalo ha Israel.”+  Salit hi Moises ngan hi Eleazar+ nga saserdote nakig-istorya ha ira ha disyerto nga kapatagan han Moab+ nga hirani ha Jordan ha may Jerico,+ nga nasiring:  “Pagsensus ha ira tikang ha 20 anyos tipaigbaw, sugad han iginsugo ni Jehova kan Moises.”+ Yana ini an mga anak nga lalaki ni Israel nga ginawas ha tuna han Ehipto:  Hi Ruben+ nga suhag ni Israel; ini an mga anak ni Ruben:+ tikang kan Hanok, an pamilya han mga Hanokita; tikang kan Palu, an pamilya han mga Paluita;  tikang kan Hezron, an pamilya han mga Hezronita; tikang kan Carmi, an pamilya han mga Carmita.  Ini an mga pamilya han mga Rubenita, ngan an kadamu han mga iginrehistro ha ira 43,730.+  An anak ni Palu amo hi Eliab.  Ngan an mga anak ni Eliab amo hira Nemuel, Datan, ngan Abiram. Hira Datan ngan Abiram an mga representante han komunidad nga nakig-away kanda Moises+ ngan Aaron kaupod han grupo ni Kora+ han nakig-away hira kan Jehova.+ 10  Katapos, an tuna nabuka* ngan ginlamoy hira. Mahitungod kan Kora, namatay hiya pati an mga sinuporta ha iya han gin-ugtang han kalayo an 250 ka tawo.+ Ngan an nahitabo ha ira nagin usa nga pahamangno.+ 11  Pero an mga anak ni Kora waray mamatay.+ 12  Ini an mga anak ni Simeon+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Nemuel, an pamilya han mga Nemuelita; tikang kan Jamin, an pamilya han mga Jaminita; tikang kan Jakin, an pamilya han mga Jakinita; 13  tikang kan Zera, an pamilya han mga Zerahita; tikang kan Shaul, an pamilya han mga Shaulita. 14  Ini an mga iginrehistro ha mga pamilya han mga Simeonita: 22,200.+ 15  Ini an mga anak ni Gad+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Zepon, an pamilya han mga Zeponita; tikang kan Hagi, an pamilya han mga Hagita; tikang kan Suni, an pamilya han mga Sunita; 16  tikang kan Ozni, an pamilya han mga Oznita; tikang kan Eri, an pamilya han mga Erita; 17  tikang kan Arod, an pamilya han mga Arodita; tikang kan Areli, an pamilya han mga Arelita. 18  Ini an mga pamilya han mga anak ni Gad, ngan an mga iginrehistro ha ira 40,500.+ 19  An mga anak ni Juda+ amo hira Er ngan Onan.+ Pero hira Er ngan Onan namatay ha tuna han Canaan.+ 20  Ngan ini an mga anak ni Juda uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Shela,+ an pamilya han mga Shelanita; tikang kan Perez,+ an pamilya han mga Perezita; tikang kan Zera,+ an pamilya han mga Zerahita. 21  Ngan ini an mga anak ni Perez: tikang kan Hezron,+ an pamilya han mga Hezronita; tikang kan Hamul,+ an pamilya han mga Hamulita. 22  Ini an mga pamilya ni Juda, ngan an mga iginrehistro ha ira 76,500.+ 23  Ini an mga anak ni Isacar+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Tola,+ an pamilya han mga Tolaita; tikang kan Puva, an pamilya han mga Puniteo; 24  tikang kan Jasub, an pamilya han mga Jasubita; tikang kan Simron, an pamilya han mga Simronita. 25  Ini an mga pamilya ni Isacar, ngan an mga iginrehistro ha ira 64,300.+ 26  Ini an mga anak ni Zebulon+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Sered, an pamilya han mga Seredita; tikang kan Elon, an pamilya han mga Elonita; tikang kan Jaleel, an pamilya han mga Jaleelita. 27  Ini an mga pamilya han mga Zebulonita, ngan an mga iginrehistro ha ira 60,500.+ 28  Ini an mga anak ni Jose+ uyon ha ira mga pamilya: hira Manases ngan Efraim.+ 29  Ini an mga anak ni Manases:+ tikang kan Makir,+ an pamilya han mga Makirita; ngan hi Makir an tatay ni Gilead;+ tikang kan Gilead, an pamilya han mga Gileadita. 30  Ini an mga anak ni Gilead: tikang kan Iezer, an pamilya han mga Iezerita; tikang kan Helek, an pamilya han mga Helekita; 31  tikang kan Asriel, an pamilya han mga Asrielita; tikang kan Sikem, an pamilya han mga Sikemita; 32  tikang kan Semida, an pamilya han mga Semidaita; tikang kan Hefer, an pamilya han mga Heferita. 33  Hi Zelopehad nga anak ni Hefer waray mga anak nga lalaki, mga babaye la,+ ngan an mga ngaran han mga anak nga babaye ni Zelopehad+ amo hira Mala, Noa, Hogla, Milca, ngan Tirza. 34  Ini an mga pamilya ni Manases, ngan an mga iginrehistro ha ira 52,700.+ 35  Ini an mga anak ni Efraim+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Sutela,+ an pamilya han mga Sutelahita; tikang kan Beker, an pamilya han mga Bekerita; tikang kan Tahan, an pamilya han mga Tahanita. 36  Ngan ini an mga anak ni Sutela: tikang kan Eran, an pamilya han mga Eranita. 37  Ini an mga pamilya han mga anak ni Efraim, ngan an iginrehistro ha ira 32,500.+ Ini an mga anak ni Jose uyon ha ira mga pamilya. 38  Ini an mga anak ni Benjamin+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Bela,+ an pamilya han mga Belaita; tikang kan Asbel, an pamilya han mga Asbelita; tikang kan Ahiram, an pamilya han mga Ahiramita; 39  tikang kan Sepupam, an pamilya han mga Supamita; tikang kan Hufam, an pamilya han mga Hufamita. 40  An mga anak ni Bela amo hira Ard ngan Naaman:+ tikang kan Ard, an pamilya han mga Ardita; tikang kan Naaman, an pamilya han mga Naamita. 41  Ini an mga anak ni Benjamin uyon ha ira mga pamilya, ngan an mga iginrehistro ha ira 45,600.+ 42  Ini an mga anak ni Dan+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Suham, an pamilya han mga Suhamita. Ini an mga pamilya ni Dan uyon ha ira mga pamilya. 43  An ngatanan nga iginrehistro ha mga pamilya han mga Suhamita 64,400.+ 44  Ini an mga anak ni Aser+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Imnah, an pamilya han mga Imnita; tikang kan Isvi, an pamilya han mga Isvita; tikang kan Berias, an pamilya han mga Beriasita; 45  ha mga anak ni Berias: tikang kan Heber, an pamilya han mga Heberita; tikang kan Malkiel, an pamilya han mga Malkielita. 46  An ngaran han anak nga babaye ni Aser amo hi Sera. 47  Ini an mga pamilya han mga anak ni Aser, ngan an mga iginrehistro ha ira 53,400.+ 48  Ini an mga anak ni Neptali+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Jazeel, an pamilya han mga Jazeelita; tikang kan Guni, an pamilya han mga Gunita; 49  tikang kan Jezer, an pamilya han mga Jezerita; tikang kan Silem, an pamilya han mga Silemita. 50  Ini an mga pamilya ni Neptali uyon ha ira mga pamilya, ngan an mga iginrehistro ha ira 45,400.+ 51  Ini an kabug-osan nga kadamu han iginrehistro ha mga Israelita: 601,730.+ 52  Katapos hito, hi Jehova nagsiring kan Moises: 53  “Bahin-bahina ha ira an tuna sugad nga panurundon uyon ha nakalista nga mga ngaran.*+ 54  Para ha durodagku nga mga grupo, dugangi an panurundon, ngan para ha gurogudti nga mga grupo, ibani an panurundon.+ An panurundon han tagsa nga grupo ighahatag depende ha kadamu han mga iginrehistro. 55  Pero babahinbahinon an tuna pinaagi han pagripa.+ Makakarawat nira an ira panurundon uyon ha mga ngaran han mga tribo han ira mga tatay. 56  An tagsa nga panurundon didesisyonan pinaagi han pagripa ngan babahinbahinon dida ha durodagku ngan gurogudti nga mga grupo.” 57  Ini an mga iginrehistro ha mga Levita+ uyon ha ira mga pamilya: tikang kan Gerson, an pamilya han mga Gersonita; tikang kan Kohat,+ an pamilya han mga Kohatita; tikang kan Merari, an pamilya han mga Merarita. 58  Ini an mga pamilya han mga Levita: an pamilya han mga Libnita,+ an pamilya han mga Hebronita,+ an pamilya han mga Malita,+ an pamilya han mga Musita,+ an pamilya han mga Korahita.+ Hi Kohat an tatay ni Amram.+ 59  Ngan an ngaran han asawa ni Amram amo hi Jokebed,+ nga anak ni Levi, nga igin-anak han asawa ni Levi didto ha Ehipto. Ngan nagkaada hiya mga anak kan Amram nga hira Aaron ngan Moises ngan an ira bugto nga hi Miriam.+ 60  Katapos, hi Aaron nagkaada hin mga anak nga hira Nadab, Abihu, Eleazar, ngan Itamar.+ 61  Pero hira Nadab ngan Abihu namatay tungod ha paghalad hin diri awtorisado nga kalayo ha atubangan ni Jehova.+ 62  An kabug-osan nga kadamu han iginrehistro 23,000, ngatanan mga lalaki nga usa ka bulan an edad tipaigbaw.+ Kay waray hira igrehistro upod han mga Israelita,+ tungod kay waray panurundon nga ighahatag ha ira dida ha mga Israelita.+ 63  Ini an mga iginrehistro ni Moises ngan ni Eleazar nga saserdote han iginrehistro nira an mga Israelita didto ha disyerto nga kapatagan han Moab nga hirani ha Jordan ha may Jerico. 64  Pero waray bisan usa dida ha ira an iginrehistro ni Moises ngan ni Aaron nga saserdote han ginsensus an mga Israelita ha kamingawan han Sinai.+ 65  Kay hi Jehova nagsiring mahitungod ha ira: “Mamamatay gud hira ha kamingawan.”+ Salit waray bisan usa ha ira nga nahibilin gawas la kan Caleb nga anak ni Jefune ngan kan Josue nga anak ni Nun.+

Mga footnote

Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
Lit., “nagbuka han baba hito.”
O “nga masasahid an kadamu han mga ngaran nga nakalista.”