Evangelium podle Matouše 4:1–25

  • Ježíše pokouší Ďábel (1–11)

  • Ježíš začíná kázat v Galileji (12–17)

  • Ježíš povolává první učedníky (18–22)

  • Ježíš káže, vyučuje a uzdravuje (23–25)

4  Pak Ježíše přivedl duch do pustiny a tam ho pokoušel+ Ďábel.+  Potom co se 40 dnů a 40 nocí postil, měl hlad.  Tehdy k němu přistoupil Pokušitel+ a řekl: „Pokud jsi Boží syn, řekni těmto kamenům, ať se promění v chleby.“  Ježíš mu ale odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude žít jenom z chleba, ale z každého slova, které vychází z Jehovových* úst.‘“+  Potom ho Ďábel vzal do svatého města,+ postavil ho na cimbuří* chrámu+  a řekl mu: „Pokud jsi Boží syn, skoč dolů. Je totiž napsáno: ‚Dá ohledně tebe příkaz svým andělům‘ a ‚ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“+  Ježíš mu řekl: „Také je napsáno: ‚Nebudeš zkoušet Jehovu,* svého Boha.‘“+  Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.+  Řekl mu: „To všechno ti dám, když padneš na kolena a budeš mě uctívat.“* 10  Ježíš mu odpověděl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu,* svého Boha, budeš uctívat+ a jemu jedinému budeš sloužit.‘“*+ 11  Potom od něj Ďábel odešel.+ A přišli andělé a začali se o něj starat.+ 12  Když se Ježíš doslechl, že byl Jan zatčen,+ odešel do Galileje.+ 13  Potom opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum,+ které leží u moře,* na území Zebulona a Naftaliho. 14  Tak se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Izajáše: 15  „Země Zebulona a země Naftaliho, které ležíte podél cesty k moři, na druhé straně* Jordánu, Galileo národů! 16  Lid, který byl ve tmě, uviděl velké světlo, na obyvatele kraje, který byl ve stínu smrti, zazářilo světlo.“+ 17  Od té doby začal Ježíš kázat a říkat: „Čiňte pokání, protože se přiblížilo nebeské království.“+ 18  Když šel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry: Šimona, kterému se říká Petr,+ a jeho bratra Ondřeje. Házeli do moře síť, byli totiž rybáři.+ 19  Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“+ 20  Okamžitě tam nechali své sítě a následovali ho.+ 21  Pak šel dál a uviděl jiné dva bratry: Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana.+ Se svým otcem Zebedeem spravovali ve člunu sítě. Zavolal je+ 22  a oni hned opustili člun i svého otce a následovali ho. 23  Potom Ježíš procházel celou Galileou,+ vyučoval v synagogách,+ kázal dobrou zprávu o Království a uzdravoval lidi s nejrůznějšími nemocemi a potížemi.+ 24  Zprávy o něm se rozšířily i po celé Sýrii. Lidé mu přiváděli všechny, kdo trpěli různými nemocemi a bolestmi,+ kdo byli posedlí démony,+ měli epilepsii+ a byli ochrnutí, a on je uzdravoval. 25  Proto ho následovaly velké zástupy lidí z Galileje, Dekapole,* Jeruzaléma, Judeje a z druhé strany* Jordánu.

Poznámky

Nebo „nejvyšší místo“.
Z řeckého slovesa vyplývá, že Ďábel žádal pouze jeden akt (skutek) uctívání.
Nebo „prokazovat posvátnou službu“.
Tj. Galilejského moře.
Zjevně na západní straně.
Nebo „Desetiměstí“.
Zjevně z východní strany.