Evangelium podle Matouše 14:1–36

  • Janu Křtiteli je setnuta hlava (1–12)

  • Ježíš dává najíst 5 000 mužů (13–21)

  • Ježíš jde po vodě (22–33)

  • Uzdravování v Genezaretu (34–36)

14  V té době se o Ježíšovi doslechl oblastní vládce* Herodes*+  a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto dokáže dělat zázraky.“*+  Herodes předtím Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa.+  Jan mu totiž říkal: „Není ti dovoleno mít ji za ženu.“+  Herodes ho chtěl zabít, ale bál se lidí, protože ho považovali za proroka.+  Ale když se slavily Herodovy narozeniny,+ tančila na nich Herodiadina dcera a Herodovi se tak líbila,+  že přísahal, že jí splní jakékoli přání.  Její matka ji navedla, aby řekla: „Dej mi sem na podnose přinést hlavu Jana Křtitele.“+  Králi se to sice nelíbilo, ale kvůli přísaze, kterou pronesl před hosty,* přikázal, ať její přání splní. 10  A tak dal Janovi ve vězení setnout hlavu. 11  Přinesli ji na podnose té dívce a ona ji donesla své matce. 12  Později přišli Janovi učedníci, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Pak šli za Ježíšem a oznámili mu to. 13  Když to Ježíš slyšel, odplul v člunu na odlehlé místo, protože chtěl být sám. Ale lidé se to dozvěděli, vyšli z měst a vydali se pěšky za ním.+ 14  Když vystoupil na břeh, viděl velký zástup lidí. Bylo mu jich líto+ a uzdravoval ty, kdo byli nemocní.+ 15  Večer k němu přistoupili jeho učedníci a řekli mu: „Jsme na odlehlém místě a už je dost pozdě. Pošli lidi pryč, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu.“+ 16  Ale Ježíš jim odpověděl: „Nemusí odcházet. Dejte jim najíst vy.“ 17  Řekli mu: „Nemáme tady nic jiného než pět chlebů a dvě ryby.“ 18  „Přineste mi je,“ řekl. 19  A dal lidem pokyn, aby se posadili do trávy. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, pomodlil se,*+ a když chleby rozlámal, dal je učedníkům a ti je rozdali lidem. 20  Všichni se dosyta najedli. Pak sesbírali zbylé úlomky chleba a bylo jich 12 plných košů.+ 21  Najedlo se asi 5 000 mužů a také ženy a děti.+ 22  Hned potom řekl svým učedníkům, aby nastoupili do člunu a pluli napřed k protějšímu břehu. Mezitím poslal shromážděné lidi pryč.+ 23  Potom co je poslal pryč, vyšel na horu, aby se o samotě modlil.+ Když nastala noc, byl tam sám. 24  To už byl člun daleko* od břehu a bojoval s vlnami, protože proti němu vanul silný vítr. 25  Ale během čtvrté noční hlídky* se Ježíš blížil k učedníkům a kráčel po moři. 26  Když ho zahlédli, jak jde po moři, vyděsili se. „To je přízrak!“ volali a křičeli strachem. 27  Ale Ježíš na ně hned promluvil: „Seberte odvahu! To jsem já, nebojte se.“+ 28  Petr mu řekl: „Pane, pokud jsi to ty, přikaž mi, ať k tobě přijdu po vodě.“ 29  „Pojď!“ řekl. A tak Petr vystoupil z člunu a šel po vodě směrem k Ježíšovi. 30  Ale když viděl, jak silný je vítr, dostal strach. Začal klesat a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31  Ježíš okamžitě natáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „To máš tak malou víru? Proč jsi začal pochybovat?“+ 32  A když vstoupili do člunu, vítr se utišil. 33  Potom se mu ti, kdo byli ve člunu, poklonili* a říkali: „Ty jsi opravdu Boží Syn!“ 34  Pak přepluli na druhou stranu a přistáli u Genezaretu.+ 35  Když ho místní lidé poznali, rozhlásili zprávu o jeho příchodu po celém okolí a přiváděli mu všechny nemocné. 36  Prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho oděvu.+ A všichni, kdo se jich dotkli, se úplně uzdravili.

Poznámky

Dosl. „tetrarcha“.
Tj. Herodes Antipas.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „těmi, kdo s ním leželi u stolu“.
Nebo „vyslovil požehnání“.
Dosl. „mnoho stadií“. Stadion odpovídalo 185 m.
Trvala zhruba od 3.00 do východu slunce, tedy asi do 6.00.
Nebo „vzdali mu poctu“.