Evangelium podle Matouše 26:1–75

  • Kněží se domlouvají, že Ježíše zabijí (1–5)

  • Žena na Ježíše vylévá vonný olej (6–13)

  • Poslední Pesach a zrada (14–25)

  • Zavedení Pánovy večeře (26–30)

  • Ježíš předpovídá, že ho Petr zapře (31–35)

  • Ježíš se modlí v Getsemane (36–46)

  • Ježíš je zatčen (47–56)

  • Ježíš před Sanhedrinem (57–68)

  • Petr zapírá Ježíše (69–75)

26  Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:  „Víte, že za dva dny bude Pesach+ a Syn člověka bude vydán, aby ho přibili na kůl.“+  V té době se přední kněží a starší lidu sešli na nádvoří domu velekněze, který se jmenoval Kaifáš,+  a domluvili se,+ že se Ježíše lstí zmocní* a zabijí ho.  Říkali si ale: „Jenom ne ve svátek, aby to mezi lidmi nevyvolalo rozruch.“  Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona, toho malomocného,+  a jedl* u stolu, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou drahého vonného oleje a vylila mu ho na hlavu.  Když to viděli učedníci, rozhořčili se: „Proč se takhle plýtvá?  Vždyť se to mohlo prodat za hodně peněz a ty dát chudým.“ 10  Ježíš si toho všiml a řekl jim: „Proč tu ženu takhle trápíte? Udělala pro mě dobrý skutek. 11  Chudé budete mít kolem sebe vždycky,+ ale já s vámi vždycky nebudu.+ 12  Když dala vonný olej na mé tělo, připravila mě tím k pohřbu.+ 13  Ujišťuji vás, že kdekoli na světě se bude kázat tato dobrá zpráva, bude se na památku této ženy vyprávět i o tom, co udělala.“+ 14  Potom jeden z těch dvanácti, zvaný Jidáš Iškariotský,+ šel k předním kněžím+ 15  a řekl jim: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“+ Nabídli mu 30 kousků stříbra.+ 16  Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho mohl zradit. 17  První den Svátku nekvašených chlebů+ přišli učedníci za Ježíšem a zeptali se ho: „Kde chceš, abychom ti připravili pesachovou večeři?“+ 18  Odpověděl jim: „Jděte do města k tomu a tomu a povězte mu: ‚Učitel říká: „Můj čas* se přiblížil. Budu slavit Pesach se svými učedníky u tebe doma.“‘“ 19  Učedníci to tedy udělali podle Ježíšova pokynu a připravili všechno na Pesach. 20  Když nastal večer,+ byl* Ježíš u stolu s 12 učedníky.+ 21  Během jídla řekl: „Řeknu vám pravdu, jeden z vás mě zradí.“+ 22  Velmi je to zarmoutilo a jeden po druhém se ho začali ptát: „Pane, že to nejsem já?“ 23  Odpověděl: „Zradí mě jeden z těch, kdo se mnou namáčí chléb* v míse.+ 24  Syn člověka sice odchází, jak je o něm napsáno, ale běda+ tomu, kdo Syna člověka zradí!+ Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil.“+ 25  Jidáš, který se ho chystal zradit, se ho zeptal: „Že to nejsem já, Rabbi?“ Ježíš mu odpověděl: „Sám jsi to řekl.“ 26  Zatímco pokračovali v jídle, Ježíš vzal chléb, a když se pomodlil,* rozlámal ho+ a dával ho učedníkům se slovy: „Vezměte si a jezte. To znamená mé tělo.“+ 27  Potom vzal pohár, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni.+ 28  To znamená mou ‚krev+ smlouvy‘,+ která má být vylita za mnohé,+ aby jim byly odpuštěny hříchy.+ 29  Ale říkám vám, že z tohoto plodu révy už nebudu pít až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový* v království svého Otce.“+ 30  Nakonec zazpívali chvalozpěvy* a pak se vydali na Olivovou horu.+ 31  Tehdy jim Ježíš řekl: „Kvůli tomu, co se mi stane, všichni tuto noc selžete.* Je totiž napsáno: ‚Udeřím pastýře a ovce ze stáda se rozprchnou.‘+ 32  Ale až budu vzkříšen, půjdu do Galileje a tam na vás počkám.“+ 33  Petr na to však reagoval: „I kdyby všichni ostatní selhali* kvůli tomu, co se ti stane, já nikdy neselžu!“*+ 34  Ježíš mu řekl: „Ujišťuji tě, že tuto noc, dřív než kohout zakokrhá, mě třikrát zapřeš.“+ 35  Petr mu řekl: „I kdybych měl s tebou zemřít, rozhodně tě nezapřu.“+ Ostatní učedníci říkali to samé. 36  Potom Ježíš přišel s učedníky na místo nazývané Getsemane+ a řekl jim: „Posaďte se tady a já poodejdu a budu se modlit.“+ 37  A vzal s sebou Petra a dva Zebedeovy syny. Dolehl na něj smutek a sevřela ho úzkost.+ 38  Tehdy jim řekl: „Je mi nesmírně smutno, až k smrti. Zůstaňte tady a bděte se mnou.“+ 39  A když od nich kousek poodešel, padl tváří k zemi a modlil se:+ „Můj Otče, pokud je to možné, ať mě tento pohár+ mine. Ale ať to není tak, jak chci já, ale jak chceš ty.“+ 40  Vrátil se k učedníkům a zjistil, že spí. Řekl Petrovi: „To jste se mnou nemohli ani hodinu bdít?+ 41  Bděte+ a modlete se,+ abyste nepodlehli pokušení.+ Duch je sice dychtivý,* ale tělo je slabé.“+ 42  Odešel podruhé a modlil se: „Můj Otče, pokud není možné, aby mě ten pohár minul, a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“+ 43  A znovu k nim přišel a zjistil, že spí, protože neudrželi oči otevřené. 44  Nechal je tedy, zase odešel a potřetí se modlil o stejnou věc. 45  Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: „V takovéhle chvíli spíte a odpočíváte! Přišel čas, kdy má být Syn člověka zrazen a vydán do rukou hříšníků. 46  Vstaňte, půjdeme. Můj zrádce už je blízko.“ 47  Ještě ani nedomluvil a přicházel Jidáš, jeden z těch dvanácti, a s ním velký zástup s meči a holemi, který vyslali přední kněží a starší lidu.+ 48  Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení: „Je to ten, koho políbím. Toho zatkněte.“ 49  Pak šel přímo k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Rabbi!“ a něžně ho políbil. 50  Ale Ježíš mu řekl: „Proč jsi tady?“+ Potom k Ježíšovi přistoupili, chopili se ho a zatkli ho. 51  Vtom ale jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, sáhl po meči, vytasil ho a zasáhl veleknězova otroka a usekl mu ucho.+ 52  Ježíš mu na to řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo.+ Všichni, kdo berou do ruky meč, mečem zahynou.+ 53  Nebo si myslíš, že se nemůžu obrátit na svého Otce, aby mi okamžitě poslal víc než 12 legií andělů?+ 54  Jak by se pak splnila slova z Písma, že se to takhle musí stát?“ 55  V tu chvíli Ježíš řekl zástupu: „Vyšli jste mě zatknout s meči a holemi jako nějakého lupiče? Den co den jsem sedával v chrámu a vyučoval,+ a přece jste se mě nezmocnili.+ 56  Ale to všechno se stalo, aby se splnilo, co napsali proroci.“+ Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli.+ 57  Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi,+ kde se shromáždili znalci Zákona a starší.+ 58  Petr ho ale zpovzdálí následoval až na nádvoří veleknězova domu. Když tam vešel, posadil se mezi služebnictvo, aby viděl, jak to dopadne.+ 59  Přední kněží a celý Sanhedrin se snažili získat proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli usmrtit.+ 60  Ale nic nenacházeli, i když předstupovalo mnoho falešných svědků.+ Nakonec předstoupili dva 61  a řekli: „Tento muž tvrdil: ‚Dokážu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit.‘“+ 62  Nato vstal velekněz a řekl mu: „Nic neodpovíš? Neslyšíš, z čeho tě ti lidé obviňují?“+ 63  Ale Ježíš mlčel.+ Proto mu velekněz řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, jestli jsi Kristus, Boží Syn!“+ 64  Ježíš odpověděl: „Sám jsi to řekl. Ale říkám vám, že od nynějška uvidíte Syna člověka,+ jak sedí po pravici Mocného*+ a přichází na nebeských oblacích.“+ 65  Nato si velekněz roztrhl svrchní oděv a zvolal: „Rouhal se! Na co ještě potřebujeme svědky? Sami jste to rouhání slyšeli. 66  Co si o tom myslíte?“ Odpověděli: „Zaslouží si smrt!“+ 67  Potom mu plivali do obličeje+ a tloukli ho pěstmi.+ Jiní ho bili do tváře+ 68  a říkali: „Dokaž, že jsi prorok, Kriste. Kdo tě udeřil?“ 69  Petr zatím seděl venku na nádvoří. Přišla k němu jedna služka a řekla: „I ty jsi byl s tím Galilejcem Ježíšem!“+ 70  Ale přede všemi to popřel: „Nevím, o čem mluvíš.“ 71  Když šel k bráně, všimla si ho jiná služka a řekla těm, kdo tam byli: „Ten muž byl s Ježíšem Nazaretským.“+ 72  Znovu to popřel. Přísahal: „Neznám toho člověka!“ 73  Za chvilku k němu přistoupili ti, kdo tam postávali, a řekli mu: „I ty jsi určitě jeden z nich, tvoje nářečí* tě prozrazuje.“ 74  Nato se začal zaklínat* a přísahat: „Neznám toho člověka!“ Vtom zakokrhal kohout 75  a Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: „Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“+ Vyšel ven a hořce se rozplakal.

Poznámky

Nebo „zatknou“.
Nebo „ležel“.
Nebo „můj stanovený čas“.
Nebo „ležel“.
Dosl. „ruku“.
Nebo „vyslovil požehnání“.
Tj. nový plod révy.
Nebo „žalmy“.
Nebo „padnete“.
Nebo „padli“.
Nebo „nepadnu“.
Nebo „ochotný“.
Dosl. „moci“.
Nebo „přízvuk“.
Zjevně prohlašoval, že pokud nemluví pravdu, stane se mu něco špatného.