Evangelium podle Matouše 16:1–28

  • Žádost o znamení (1–4)

  • Kvas farizeů a saduceů (5–12)

  • Klíče od Království (13–20)

    • Sbor vybudovaný na skále (18)

  • Ježíš předpovídá svou smrt (21–23)

  • Co znamená být pravým učedníkem (24–28)

16  Tam k němu přistoupili farizeové a saduceové. Chtěli ho vyzkoušet, a tak ho požádali, aby jim předvedl znamení z nebe.+  On jim na to odpověděl: „Když nastane večer, říkáte: ‚Bude pěkně, protože na obloze jsou červánky.‘  A ráno říkáte: ‚Dnes bude zima a deštivo, protože na obloze jsou červánky a zatahuje se.‘ Umíte vyložit vzhled oblohy, ale znamení této doby vyložit nedovedete.  Zkažená a nevěrná* generace se dožaduje znamení, ale nedostane žádné+ kromě znamení proroka Jonáše.“+ Nato je tam nechal a odešel.  Učedníci pak přepluli na druhou stranu, ale zapomněli vzít chleba.+  Ježíš jim řekl: „Mějte oči otevřené a dávejte si pozor na kvas farizeů a saduceů.“+  Začali tedy jeden druhému říkat: „Nevzali jsme žádný chleba.“  Ježíš to slyšel a řekl jim: „Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? To máte tak malou víru?  Ještě jste to nepochopili? Nepamatujete si, jak se z pěti chlebů najedlo 5 000 mužů a kolik košů jste pak sesbírali?+ 10  Nebo jak se ze sedmi chlebů najedlo 4 000 mužů a kolik velkých košů* jste sesbírali?+ 11  Jak to, že nechápete, že jsem s vámi nemluvil o chlebu? Říkal jsem vám, abyste si dávali pozor na kvas farizeů a saduceů.“+ 12  Až tehdy pochopili, že jim neříkal, aby si dávali pozor na chlebový kvas, ale na učení farizeů a saduceů. 13  Když Ježíš přišel do oblasti Filipovy Cesareje, zeptal se svých učedníků: „Co říkají lidé, kdo je Syn člověka?“+ 14  Odpověděli: „Někteří říkají, že Jan Křtitel,+ jiní Elijáš+ a ještě jiní Jeremjáš nebo jeden z proroků.“ 15  Pak se jich zeptal: „A co si myslíte vy? Kdo jsem?“ 16  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Kristus,+ Syn živého Boha.“+ 17  Ježíš mu na to řekl: „Jsi šťastný, Šimone, synu Jonáše, protože ti to neodhalil nějaký člověk,* ale můj Otec v nebesích.+ 18  Říkám ti také: Ty jsi Petr+ a na této skále+ vybuduji svůj sbor a brány hrobu* ho nepřemůžou. 19  Dám ti klíče od nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebesích.“ 20  Potom učedníkům důrazně přikázal, aby nikomu neříkali, že je Kristus.+ 21  Od té doby začal Ježíš svým učedníkům vysvětlovat, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, předních kněží a znalců Zákona a být zabit a třetí den vzkříšen.+ 22  Nato si ho Petr vzal stranou a začal ho kárat: „Buď k sobě laskavý, Pane, to se ti určitě nestane.“+ 23  Ale Ježíš se od Petra odvrátil a řekl mu: „Jdi mi z cesty, satane!* Jsi pro mě překážkou, protože tvůj způsob myšlení není Boží, ale lidský.“+ 24  Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokud chce někdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj mučednický kůl* a následuje mě.+ 25  Kdo si chce zachránit život, přijde o něj, ale kdo přichází o život kvůli mně, získá ho.+ 26  Vždyť k čemu člověku bude, když získá celý svět, ale přijde o život?+ Nebo co člověk dá výměnou za svůj život?+ 27  Syn člověka má totiž přijít ve slávě svého Otce se svými anděly a pak odplatí každému podle jeho chování.+ 28  Ujišťuji vás, že někteří z těch, kdo tu stojí, nezakusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází ve svém království.“+

Poznámky

Dosl. „cizoložná“.
Nebo „košů na potraviny“.
Dosl. „tělo a krev“.
Nebo „moc smrti“, dosl. „brány hádu“. Viz heslo Hrob ve Slovníčku pojmů.
Tj. odpůrce, což je význam slova „satan“.