Evangelium podle Matouše 8:1–34

  • Uzdravení malomocného (1–4)

  • Důstojníkova víra (5–13)

  • Ježíš uzdravuje v Kafarnaum (14–17)

  • Jak Ježíše následovat (18–22)

  • Ježíš uklidňuje bouři (23–27)

  • Ježíš posílá démony do prasat (28–34)

8  Když sestoupil z hory, následovaly ho velké zástupy lidí.  Vtom k němu přišel malomocný muž, poklonil se mu* a řekl: „Pane, pokud budeš chtít, můžeš mě uzdravit.“*+  A tak k němu Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci! Ať jsi zdravý.“*+ Muž se z malomocenství okamžitě uzdravil.*+  Ježíš mu pak řekl: „Nikomu o tom neříkej.+ Ale jdi se ukázat knězi+ a předlož oběť, kterou stanovil Mojžíš.+ Bude to pro ně svědectví.“  Když Ježíš vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden důstojník a naléhavě ho prosil:+  „Pane, můj sluha leží v mém domě ochrnutý a hrozně trpí.“  Ježíš mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“  Důstojník mu odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Stačí, když řekneš slovo, a můj sluha se uzdraví.  Vždyť i já mám své nadřízené a zároveň mám pod sebou vojáky. A řeknu jednomu: ‚Jdi!‘, a on jde a jinému: ‚Přijď!‘, a on přijde a svému otrokovi: ‚Udělej to!‘, a on to udělá.“ 10  Když to Ježíš slyšel, ohromilo ho to a obrátil se na ty, kdo ho následovali: „Řeknu vám pravdu. U nikoho v Izraeli jsem se nesetkal s tak velkou vírou.+ 11  Ale říkám vám, že přijde mnoho lidí z východu a ze západu a zaujmou místo u stolu spolu s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království,+ 12  zatímco synové Království budou vyhozeni ven do tmy. Tam budou naříkat a skřípat zuby.“+ 13  Pak Ježíš řekl důstojníkovi: „Jdi. Ať se ti stane, právě jak věříš.“+ A sluha se v tu chvíli uzdravil.+ 14  Když Ježíš přišel do Petrova domu, viděl, že Petrova tchyně+ leží a má horečku.+ 15  A tak se dotkl její ruky+ a horečka ustoupila. Ona pak vstala a začala ho obsluhovat. 16  Ale když nastal večer, přivedli k němu mnoho lidí posedlých démony. Vyháněl duchy pouhým slovem a uzdravoval všechny, kdo trpěli. 17  Tak se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Izajáše: „Vzal na sebe naše nemoci a odnesl naše choroby.“+ 18  Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, dal učedníkům pokyn přeplavit se na druhou stranu.+ 19  Přišel k němu jeden znalec Zákona a řekl mu: „Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“+ 20  Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá kam složit hlavu.“+ 21  Jeden z jeho učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi, abych nejdřív odešel a pohřbil svého otce.“+ 22  Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé.“+ 23  Potom nastoupil do člunu a za ním jeho učedníci.+ 24  Náhle se na moři strhla prudká bouře, takže se vlny přelévaly přes člun, ale Ježíš spal.+ 25  Šli ho tedy probudit a říkali mu: „Pane, zachraň nás, jde nám o život!“ 26  Řekl jim však: „Proč se tak bojíte? To máte tak malou víru?“+ Potom vstal, pokáral vítr a moře a nastal velký klid.+ 27  Učedníky to ohromilo a říkali si: „Kdo je ten člověk? Vždyť ho poslouchá i vítr a moře!“ 28  Když se dostal na druhý břeh do kraje Gadarenských, přiblížili se k němu dva muži posedlí démony, kteří vyšli od hrobek.*+ Byli neobvykle zuřiví, a nikdo proto neměl odvahu tou cestou chodit. 29  Začali křičet: „Co po nás chceš,* Boží Synu?+ Přišel jsi sem, abys nás trápil+ před stanovenou dobou?“+ 30  V dálce se páslo velké stádo prasat.+ 31  Démoni tedy začali Ježíše prosit: „Pokud nás chceš vyhnat, pošli nás do toho stáda.“+ 32  Řekl jim: „Jděte!“ A tak vyšli z těch dvou mužů a vstoupili do prasat. Nato se celé stádo vrhlo ze srázu do moře a utopilo se. 33  Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli o všem, co se stalo, i o mužích posedlých démony. 34  A celé město se vydalo za Ježíšem, a když ho uviděli, naléhali na něj, aby z jejich kraje odešel.+

Poznámky

Dosl. „očistit“.
Nebo „vzdal mu poctu“.
Dosl. „očištěn“.
Dosl. „očistil“.
Nebo „pamětních hrobek“.
Nebo „co s tebou máme společného“.