Evangelium podle Matouše 13:1–58

 • PODOBENSTVÍ O KRÁLOVSTVÍ (1–52)

  • Rozsévač (1–9)

  • Proč Ježíš používal podobenství (10–17)

  • Vysvětlení podobenství o rozsévači (18–23)

  • Pšenice a plevel (24–30)

  • Hořčičné zrnko a kvas (31–33)

  • Používáním podobenství Ježíš splnil proroctví (34, 35)

  • Vysvětlení podobenství o pšenici a plevelu (36–43)

  • Ukrytý poklad a vzácná perla (44–46)

  • Vlečná síť (47–50)

  • Nové a staré poklady (51, 52)

 • Ježíše neuznávají v jeho domovském území (53–58)

13  Ten den Ježíš vyšel z domu a posadil se u moře.  Shromáždily se tam k němu velké zástupy. Nastoupil proto do člunu a posadil se, zatímco všichni lidé stáli na břehu.+  Pak jim vyprávěl o mnoha věcech a používal při tom podobenství.+ Řekl: „Vyšel rozsévač, aby rozséval.+  Když rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je.+  Jiná padla na skalnatá místa, kde nebylo moc půdy, a hned vzešla, protože půda nebyla hluboká.+  Ale když vyšlo slunce, spálilo rostlinky a ty uschly, protože neměly kořeny.  Jiná semena padla mezi trní a trní vyrostlo a zadusilo je.+  Ještě jiná padla na dobrou půdu a začala přinášet úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, další třicetinásobnou.+  Kdo má uši, ať naslouchá.“+ 10  Tehdy k němu přistoupili učedníci a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“+ 11  Odpověděl jim: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím+ nebeského království, ale jim to dáno není. 12  Kdo totiž má, ten dostane víc a bude mít hojnost, ale kdo nemá, ten přijde i o to, co má.+ 13  Právě proto k nim mluvím v podobenstvích. Dívají se totiž, ale nevidí, poslouchají, ale neslyší a smysl toho nechápou.+ 14  Plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: ‚Uslyšíte, ale nepochopíte a budete se dívat, ale neuvidíte.+ 15  Vždyť tito lidé přestali mít vnímavé srdce, zacpávají si uši a zavírají oči, aby očima neviděli, ušima neslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je nemohl uzdravit.‘+ 16  Vy jste však šťastní, protože vaše oči vidí a vaše uši slyší.+ 17  Ujišťuji vás, že mnozí proroci a Boží služebníci* toužili vidět, co pozorujete vy, ale neviděli to+ a toužili slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli to. 18  Poslechněte si tedy, co znamená podobenství o rozsévači.+ 19  Když někdo slyší slovo o Království, ale nechápe jeho smysl, přichází ten zlý+ a zmocní se toho, co bylo zaseto do jeho srdce. To je semeno zaseté podél cesty.+ 20  Pokud jde o to zaseté na skalnatá místa, to je ten, kdo slyší slovo o Království, hned ho s radostí přijímá,+ 21  ale ono v něm nezakoření. Takový člověk sice nějaký čas pokračuje, ale když kvůli tomu slovu přijdou těžkosti nebo pronásledování, hned se od něj odvrací. 22  Pokud jde o to zaseté mezi trní, to je ten, kdo slyší slovo o Království, ale starosti* spojené s tímto systémem*+ a podvodná moc bohatství slovo dusí a ono nepřináší žádnou úrodu.+ 23  Pokud jde o to zaseté do dobré půdy, to je ten, kdo slyší slovo o Království, pochopí jeho smysl a opravdu přináší úrodu – někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a ještě jiný třicetinásobnou.“+ 24  Vyprávěl jim další podobenství: „Nebeské království se dá přirovnat k člověku, který zasel na své pole dobré semeno. 25  Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel a nasel mezi pšenici plevel a odešel. 26  Když vyrašila stébla a vytvořily se klasy, objevil se i plevel. 27  Za hospodářem tedy přišli jeho otroci a zeptali se ho: ‚Pane, nezasel jsi na pole dobré semeno? Kde se tam potom vzal plevel?‘ 28  Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘+ Zeptali se: ‚Chceš, abychom šli plevel vytrhat?‘ 29  Řekl: ‚Ne, protože byste při trhání plevele mohli vytrhnout i pšenici. 30  Ať spolu obojí roste až do žně. V období žně řeknu žencům: Nejdřív sesbírejte plevel a svažte ho do otýpek ke spálení. Potom shromážděte pšenici do mé sýpky.‘“+ 31  Vyprávěl jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli.+ 32  Je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než všechny ostatní byliny a stane se z něj strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ 33  Řekl jim ještě jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a vmíchala do třech velkých měr* mouky, takže celé těsto zkvasilo.“+ 34  O tom všem Ježíš mluvil k zástupům v podobenstvích. Když je vyučoval, vždycky používal podobenství+ 35  a tak se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka: „Otevřu ústa v podobenstvích, budu ohlašovat věci utajené od založení.“*+ 36  Potom co propustil zástupy, vešel do domu. Jeho učedníci k němu přistoupili a požádali ho: „Vysvětli nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37  Odpověděl jim: „Ten, kdo zasel dobré semeno, je Syn člověka 38  a pole je svět.+ Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho zlého+ 39  a nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je závěr systému* a ženci jsou andělé. 40  Jako se tedy sesbírá a spálí plevel, tak to bude v závěru tohoto systému.*+ 41  Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechny, kdo druhé přivádí k hříchu,* a ty, kdo páchají zlo, 42  a hodí je do ohnivé pece.+ Tam budou naříkat a skřípat zuby. 43  Ti, kdo mají Boží schválení,* budou v té době zářit jako slunce+ v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá. 44  Nebeské království je jako poklad ukrytý v poli, který nějaký člověk našel a znovu ukryl. Ze samé radosti jde a prodá všechno, co má, a koupí to pole.+ 45  Nebeské království je také jako cestující kupec, který hledá vzácné perly. 46  Když najde jednu drahocennou perlu, odejde a okamžitě prodá všechno, co má, a koupí ji.+ 47  A nebeské království je také jako vlečná síť spuštěná do moře, která sbírá ryby všeho druhu. 48  Když je plná, vytáhnou ji na břeh, posadí se a vyberou dobré ryby+ do nádob, ale nevhodné+ vyhodí. 49  Tak to bude v závěru tohoto systému.* Andělé vyjdou, oddělí špatné lidi od bezúhonných* 50  a hodí ty špatné do ohnivé pece, kde budou naříkat a skřípat zuby. 51  Pochopili jste to všechno?“ Odpověděli mu: „Ano.“ 52  Pak jim řekl: „A tak každý, kdo veřejně vyučuje a je poučen o nebeském království, je jako hospodář, který vynáší ze své pokladnice věci nové i staré.“ 53  Když Ježíš skončil s vyprávěním těchto podobenství, odešel odtamtud. 54  Přišel do svého domovského území+ a začal vyučovat v jejich synagoze. Lidé žasli a říkali: „Odkud má takovou moudrost? A kdo mu dal schopnost dělat zázraky?*+ 55  Copak to není syn toho tesaře?+ Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Jidáš?*+ 56  A nežijí všechny jeho sestry tady u nás? Odkud to tedy všechno má?“+ 57  Bránilo jim to, aby v něj uvěřili.*+ Ježíš jim ale řekl: „Proroka uznávají všude, jen ne v jeho domovském území a vlastním domě.“+ 58  A kvůli tomu, že neměli víru, tam udělal jen málo zázraků.*

Poznámky

Nebo „a spravedliví“.
Nebo „úzkost“.
Nebo „věkem, dobou“. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „třech sea“. Sea odpovídalo 7,33 l. Viz příloha B14.
Nebo možná „založení světa“.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „všechno, co působí pád“.
Nebo „spravedliví“.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „spravedlivých“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „Juda“, zjevně ten, který napsal Judův dopis.
Nebo: „Byl pro ně kamenem úrazu.“
Nebo „mocných skutků“.