Evangelium podle Matouše 22:1–46

  • Podobenství o svatební hostině (1–14)

  • Bůh a císař (15–22)

  • Otázka ohledně vzkříšení (23–33)

  • Dvě nejdůležitější přikázání (34–40)

  • Je Kristus Davidovým synem? (41–46)

22  Ježíš k nim dál mluvil v podobenstvích a řekl:  „Nebeské království se dá přirovnat ke králi, který pro svého syna uspořádal svatební hostinu.+  Poslal své otroky, aby svolali na hostinu ty, které pozval, ale oni nechtěli přijít.+  A tak poslal další otroky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: „Připravil jsem oběd a dal jsem porazit býky a jiná vykrmená zvířata. Všechno je přichystané. Přijďte na svatební hostinu.“‘  Ale oni bez zájmu odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem.+  Ostatní se chopili jeho otroků, týrali je a zabili.  Král se rozzlobil, poslal svá vojska a ty vrahy zabil a jejich město vypálil.+  Potom řekl svým otrokům: ‚Svatební hostina je připravená, ale ti, kdo byli pozvaní, si to nezasloužili.+  Proto jděte na cesty vedoucí z města a pozvěte na hostinu každého, koho najdete.‘+ 10  Otroci tedy vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, špatné i dobré. A svatební síň se naplnila hosty.* 11  Když vešel král, aby se na hosty podíval, zahlédl člověka, který na sobě neměl svatební oděv. 12  Zeptal se ho tedy: ‚Příteli, jak ses sem dostal bez svatebního oděvu?‘ Neměl na to co říct. 13  Král potom řekl svým sluhům: ‚Svažte mu ruce a nohy a vyhoďte ho ven do tmy. Tam bude naříkat a skřípat zuby.‘ 14  Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“ 15  Tehdy se farizeové šli poradit, jak by ho mohli chytit za slovo.+ 16  A tak k němu poslali své učedníky spolu s Herodovými stoupenci,+ aby řekli: „Učiteli, víme, že jsi pravdomluvný a vyučuješ o Bohu podle pravdy a nesnažíš se druhým zalíbit, protože ti nezáleží na tom, jaké má kdo postavení. 17  Řekni nám tedy, co si myslíš: Je správné platit daň* císaři,* nebo ne?“ 18  Ježíš ale znal jejich zlý úmysl, a tak řekl: „Proč mě zkoušíte, pokrytci? 19  Ukažte mi minci, kterou se platí daň.“ Podali mu denár.* 20  Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ 21  „Císařův,“ odpověděli. Řekl jim na to: „Dávejte* tedy císařovy věci císaři, ale Boží věci Bohu.“+ 22  Když to slyšeli, ohromilo je to, nechali ho být a odešli. 23  Ten den za ním přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení,+ a zeptali se ho:+ 24  „Učiteli, Mojžíš řekl: ‚Pokud nějaký muž zemře bezdětný, má se s jeho manželkou oženit jeho bratr a zplodit mu potomka.‘+ 25  U nás bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou manželku svému bratrovi. 26  To samé se stalo i s druhým a třetím bratrem, až po sedmého. 27  Jako poslední zemřela ta žena. 28  Manželkou kterého z těch sedmi tedy bude při vzkříšení? Vždyť ji měli za manželku všichni.“ 29  Ježíš jim odpověděl: „Mýlíte se, protože neznáte Písmo ani Boží moc.+ 30  Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.+ 31  Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, že Bůh řekl 32  ‚Já jsem Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba‘?+ Není Bohem mrtvých, ale živých.“+ 33  Když to zástupy lidí slyšely, žasly nad jeho učením.+ 34  Potom co se farizeové doslechli, že umlčel saducee, sešli se 35  a jeden z nich, zběhlý v Zákoně, mu položil otázku, aby ho zkoušel: 36  „Učiteli, které přikázání v Zákoně je nejdůležitější?“+ 37  Odpověděl mu: „‚Budeš milovat Jehovu,* svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší* a celou svou myslí.‘+ 38  To je nejdůležitější a první přikázání. 39  Druhé je mu podobné: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘+ 40  Na těchto dvou přikázáních stojí celý Zákon a Proroci.“+ 41  Zatímco byli farizeové pohromadě, Ježíš se jich zeptal:+ 42  „Co si myslíte o Kristu? Čí je to syn?“ „Davida,“+ odpověděli. 43  Nato se jich zeptal: „Jak to, že byl potom David inspirován,+ aby ho nazval Pánem? Říká totiž: 44  ‚Jehova* řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, dokud ti tvé nepřátele nepoložím pod nohy.“‘+ 45  Pokud ho tedy David nazývá Pánem, jak může být jeho synem?“+ 46  Nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo a nikdo se ho od toho dne neodvážil na nic vyptávat.

Poznámky

Nebo „těmi, kdo leželi u stolu“.
Nebo „daň z hlavy“, tj. daň za osobu.
Dosl. „Caesarovi“.
Dosl. „vracejte“.