Evangelium podle Matouše 25:1–46

  • ZNAMENÍ KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI (1–46)

    • Podobenství o deseti pannách (1–13)

    • Podobenství o talentech (14–30)

    • Ovce a kozli (31–46)

25  V té době bude nebeské království podobné deseti pannám, které si vzaly lampy+ a vyšly naproti ženichovi.+  Pět z nich bylo nerozumných a pět rozvážných.*+  Ty nerozumné si totiž vzaly lampy, ale nevzaly si olej,  zatímco ty rozvážné si kromě lamp vzaly i nádobky s olejem.  Když ženich dlouho nešel, všechny začaly podřimovat, až usnuly.  Uprostřed noci se ozval křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘  Tehdy všechny ty panny vstaly a přichystaly si lampy.+  Ty nerozumné řekly rozvážným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají.‘  Rozvážné jim odpověděly: ‚Možná by ho pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte spíš k těm, kdo ho prodávají, a nějaký si kupte.‘ 10  Zatímco si ho odešly koupit, přišel ženich. Panny, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu+ a dveře se zavřely. 11  Potom přišly ostatní panny a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘+ 12  Odpověděl jim: ‚Řeknu vám pravdu, neznám vás.‘ 13  A tak buďte bdělí,+ protože neznáte den ani hodinu.+ 14  Království se dá přirovnat také k člověku, který se chystal odcestovat do ciziny. Zavolal si své otroky a svěřil jim svůj majetek.+ 15  Jednomu dal pět talentů,* jinému dva a ještě jinému jeden, každému podle jeho schopností. Pak odcestoval. 16  Ten, který dostal pět talentů, hned odešel, obchodoval s nimi a získal dalších pět. 17  Stejně i ten, který dostal dva, získal další dva. 18  Ale otrok, který dostal jen jeden, odešel a zakopal peníze* svého pána do země. 19  Po dlouhé době pán těch otroků přišel a začal s nimi účtovat.+ 20  Předstoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl dalších pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět talentů. Podívej se, získal jsem dalších pět.‘+ 21  Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný otroku! Věrně jsi spravoval to málo, ustanovím tě nad mnohým.+ Raduj se spolu se svým pánem.‘+ 22  Potom předstoupil ten, který dostal dva talenty, a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dva talenty. Podívej se, získal jsem další dva.‘+ 23  Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný otroku! Věrně jsi spravoval to málo, ustanovím tě nad mnohým. Raduj se spolu se svým pánem.‘ 24  Nakonec předstoupil otrok, který dostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi náročný. Sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nepřevíval.+ 25  A tak jsem dostal strach, odešel jsem a schoval tvůj talent v zemi. Tady máš, co je tvoje.‘ 26  Pán mu odpověděl: ‚Špatný a líný otroku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nepřevíval. 27  Měl jsi tedy uložit moje peníze* u bankéřů a já bych je při svém příchodu dostal zpátky i s úrokem. 28  Vezměte mu proto ten talent a dejte ho tomu, který jich má deset.+ 29  Vždyť každému, kdo má, bude dáno víc a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.+ 30  A vyhoďte toho neužitečného otroka ven do tmy. Tam bude naříkat a skřípat zuby.‘ 31  Až Syn člověka+ přijde ve své slávě a všichni andělé s ním,+ posadí se na svůj slavný trůn. 32  Budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33  Ovce+ postaví po své pravici, ale kozly po své levici.+ 34  Pak řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, vy, kterým požehnal můj Otec, přijměte jako dědictví Království připravené pro vás od založení světa. 35  Měl jsem totiž hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestách a přijali jste mě pohostinně,+ 36  byl jsem nahý* a oblékli jste mě.+ Onemocněl jsem a starali jste se o mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘+ 37  Ti, kdo jednali správně,* mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst nebo žíznivého a dali ti napít?+ 38  Kdy jsme tě viděli na cestách a přijali tě pohostinně nebo kdy jsme tě viděli nahého a oblékli tě? 39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou?‘ 40  Král jim odpoví: ‚Ujišťuji vás, že cokoli jste udělali pro jednoho z nejmenších z těchto mých bratrů, udělali jste pro mě.‘+ 41  Pak řekne těm po své levici: ‚Odejděte ode mě,+ vy prokletí, do věčného ohně+ připraveného pro Ďábla a jeho anděly.+ 42  Měl jsem totiž hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. 43  Byl jsem na cestách, a nepřijali jste mě pohostinně, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení, a nestarali jste se o mě.‘ 44  Také oni na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo na cestách nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení a neposloužili ti?‘ 45  On jim odpoví: ‚Ujišťuji vás, že cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejmenších, neudělali jste pro mě.‘+ 46  Tito odejdou do věčného zničení,*+ ale ti, kdo jednali správně,* do věčného života.“+

Poznámky

Nebo „moudrých“.
Řecký talent odpovídal 20,4 kg. Viz příloha B14.
Dosl. „stříbro“.
Dosl. „stříbro“.
Nebo „nedostatečně oblečený“.
Nebo „spravedliví“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „odříznutí, prořezání“.
Nebo „spravedliví“.