Evangelium podle Matouše 12:1–50

  • Ježíš je „pánem sabatu“ (1–8)

  • Uzdravení muže s ochrnutou rukou (9–14)

  • Boží milovaný služebník (15–21)

  • Ježíš vyhání démony pomocí svatého ducha (22–30)

  • Neodpustitelný hřích (31, 32)

  • Strom se pozná podle ovoce (33–37)

  • Jonášovo znamení (38–42)

  • Když se nečistý duch vrátí (43–45)

  • Ježíšova matka a bratři (46–50)

12  Tehdy Ježíš procházel o sabatu obilnými poli. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali otrhávat klasy a jíst zrní.+  Když to viděli farizeové, řekli mu: „Podívej, tvoji učedníci dělají něco, co se o sabatu nesmí.“+  Odpověděl jim: „Nečetli jste, co udělal David, když on a jeho muži měli hlad?+  Jak vešel do Božího domu a jedli chleby předložení,*+ které nesměli jíst on ani jeho muži, ale jen kněží?+  Nebo jste nečetli v Zákoně, že kněží v chrámu o sabatu pracují? Přestože tím sabat porušují, zůstávají nevinní.+  Ale říkám vám, že je tady někdo větší než chrám.+  Kdybyste chápali, co znamenají slova: ‚Chci milosrdenství,+ a ne oběti‘,+ neodsoudili byste nevinné.  Syn člověka je totiž pánem sabatu.“+  Když odtamtud odešel, vstoupil do jejich synagogy. 10  Byl tam muž s ochrnutou* rukou,+ a tak se Ježíše zeptali: „Je dovoleno o sabatu uzdravovat?“ Chtěli ho totiž obvinit.+ 11  Řekl jim: „Kdybyste měli jednu ovci a ta o sabatu spadla do jámy, je snad mezi vámi někdo, kdo by ji nešel vytáhnout?+ 12  Člověk je přece mnohem cennější než ovce! Proto je dovoleno udělat o sabatu dobrý skutek.“ 13  Potom vyzval toho muže: „Natáhni ruku.“ Natáhl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. 14  Ale farizeové vyšli ven a radili se, jak ho zabít. 15  Když to Ježíš zjistil, odešel odtamtud a mnoho lidí se vydalo za ním.+ Uzdravoval všechny nemocné, 16  ale důrazně jim přikazoval, aby o něm neříkali druhým.+ 17  Tak se splnilo to, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Izajáše: 18  „To je můj služebník,+ kterého jsem vyvolil, můj milovaný, který má moje* schválení.+ Vložím na něj svého ducha+ a objasní národům, co je právo. 19  Nebude se hádat+ ani křičet ani nikdo neuslyší jeho hlas na hlavních ulicích. 20  Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí,+ dokud nedovede právo k vítězství. 21  A národy budou vkládat naději v jeho jméno.“+ 22  Potom k němu přivedli muže posedlého démony, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten muž začal mluvit a vidět. 23  Zástupy žasly a říkaly: „Není to snad Syn Davida?“ 24  Když to slyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jenom díky tomu, že mu pomáhá Belzebub,* vládce démonů.“+ 25  Ježíš věděl, jak uvažují, a proto jim řekl: „Každé království, které stojí samo proti sobě, zpustne a žádné město ani rodina,* které stojí samy proti sobě, nemůžou obstát. 26  Stejně tak pokud Satan vyhání Satana, staví se sám proti sobě. Jak potom obstojí jeho království? 27  Navíc pokud vyháním démony s pomocí Belzebuba, s pomocí koho je vyhání vaši učedníci? Budou proto vašimi soudci. 28  Pokud ale vyháním démony pomocí Božího ducha, pak vás skutečně zastihlo Boží království.+ 29  Nebo jak může někdo vpadnout do domu siláka a zmocnit se jeho majetku, pokud toho muže nejdřív nespoutá? Až potom může jeho dům vyloupit. 30  Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.+ 31  Proto vám říkám: Jakýkoli hřích i rouhání budou lidem odpuštěny, ale rouhání proti duchu odpuštěno nebude.+ 32  Kdokoli například řekne něco proti Synu člověka, bude mu odpuštěno,+ ale kdokoli mluví proti svatému duchu, nebude mu odpuštěno, ani v tomto systému,* ani v budoucím.+ 33  Buď můžete vypěstovat dobrý strom, který ponese dobré ovoce, nebo špatný strom, který ponese špatné ovoce. Strom se pozná podle ovoce.+ 34  Potomci zmijí,+ jak můžete mluvit dobré věci, když jste zkažení? Ústa mluví to, čím je naplněné srdce.+ 35  Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu dobré věci, zatímco špatný člověk vynáší ze svého špatného pokladu špatné věci.+ 36  Říkám vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé pronesou, budou v soudném dni skládat účty.+ 37  Podle svých slov budeš buď ospravedlněn,* nebo odsouzen.“ 38  Někteří znalci Zákona a farizeové mu na to řekli: „Učiteli, chceme od tebe vidět nějaké znamení.“+ 39  On jim ale odpověděl: „Zkažená a nevěrná* generace se dožaduje znamení, ale nedostane žádné kromě znamení proroka Jonáše.+ 40  Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše obrovské ryby,+ tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.+ 41  Během soudu vstanou lidé z Ninive spolu s touto generací a odsoudí ji, protože když slyšeli Jonáše kázat, činili pokání.+ Ale tady je někdo větší než Jonáš.+ 42  Během soudu vstane královna jihu spolu s touto generací a odsoudí ji, protože si přišla z velké dálky vyslechnout Šalomounovu moudrost.+ Ale tady je někdo větší než Šalomoun.+ 43  Když nečistý duch vyjde z člověka, prochází vyprahlými místy a hledá, kde by si odpočinul, ale nic nenachází.+ 44  Řekne si: ‚Vrátím se do domu, ze kterého jsem se vystěhoval.‘ Při příchodu najde dům neobydlený, ale zametený a vyzdobený. 45  A tak odejde a přivede s sebou sedm dalších duchů, horších než on. Když se dostanou dovnitř, zabydlí se tam a ten člověk bude nakonec v horší situaci, než byl na začátku.+ Stejně dopadne i tato zkažená generace.“ 46  Zatímco ještě mluvil k zástupům, přišla jeho matka a bratři,+ stáli venku a chtěli s ním mluvit.+ 47  Někdo mu tedy řekl: „Podívej, venku stojí tvoje matka a tvoji bratři a chtějí s tebou mluvit.“ 48  On mu ale odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ 49  A ukázal na své učedníky a řekl: „To je má matka a moji bratři!+ 50  Každý, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebi, je totiž můj bratr a sestra a matka.“+

Poznámky

Nebo „chléb vystavení“.
Dosl. „uschlou“.
Nebo „mojí duše“.
Označení se vztahuje na Satana.
Dosl. „dům“.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „prohlášen za spravedlivého“.
Dosl. „cizoložná“.