Přejít k článku

Přejít na obsah

Evangelium podle Matouše

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Rodokmen Ježíše Krista (1–17)

  • Ježíšovo narození (18–25)

 • 2

  • Návštěva astrologů (1–12)

  • Útěk do Egypta (13–15)

  • Herodes zabíjí malé chlapce (16–18)

  • Návrat do Nazaretu (19–23)

 • 3

 • 4

  • Ježíše pokouší Ďábel (1–11)

  • Ježíš začíná kázat v Galileji (12–17)

  • Ježíš povolává první učedníky (18–22)

  • Ježíš káže, vyučuje a uzdravuje (23–25)

 • 5

 • 6

  • KÁZÁNÍ NA HOŘE (1–34)

   • Nedělejte dobré skutky kvůli chvále od lidí (1–4)

   • Jak se modlit (5–15)

   • Jak se postit (16–18)

   • Poklady na zemi a v nebi (19–24)

   • Přestaňte si dělat starosti (25–34)

    • Dávejte na první místo Království (33)

 • 7

  • KÁZÁNÍ NA HOŘE (1–27)

   • Přestaňte soudit (1–6)

   • Proste, hledejte, klepejte (7–11)

   • Zlaté pravidlo (12)

   • Těsná brána (13, 14)

   • Poznáte je podle ovoce (15–23)

   • Dům na skále a dům na písku (24–27)

  • Zástupy žasnou nad Ježíšovým vyučováním (28, 29)

 • 8

  • Uzdravení malomocného (1–4)

  • Důstojníkova víra (5–13)

  • Ježíš uzdravuje v Kafarnaum (14–17)

  • Jak Ježíše následovat (18–22)

  • Ježíš uklidňuje bouři (23–27)

  • Ježíš posílá démony do prasat (28–34)

 • 9

  • Ježíš uzdravuje ochrnutého (1–8)

  • Ježíš povolává Matouše (9–13)

  • Otázka ohledně půstu (14–17)

  • Vzkříšení Jairovy dcery, uzdravení ženy s krvácením (18–26)

  • Uzdravení dvou slepých mužů a jednoho němého (27–34)

  • Žeň je veliká, dělníků málo (35–38)

 • 10

  • 12 apoštolů (1–4)

  • Pokyny pro kazatelskou službu (5–15)

  • Učedníci budou pronásledováni (16–25)

  • Bojte se Boha, ne lidí (26–31)

  • Ne pokoj, ale meč (32–39)

  • Kdo přijímá Ježíšovy učedníky (40–42)

 • 11

  • Ježíš chválí Jana Křtitele (1–15)

  • Odsouzení lhostejné generace (16–24)

  • Ježíš chválí svého Otce, že upřednostňuje pokorné (25–27)

  • Ježíšovo jho je příjemné (28–30)

 • 12

  • Ježíš je „pánem sabatu“ (1–8)

  • Uzdravení muže s ochrnutou rukou (9–14)

  • Boží milovaný služebník (15–21)

  • Ježíš vyhání démony pomocí svatého ducha (22–30)

  • Neodpustitelný hřích (31, 32)

  • Strom se pozná podle ovoce (33–37)

  • Jonášovo znamení (38–42)

  • Když se nečistý duch vrátí (43–45)

  • Ježíšova matka a bratři (46–50)

 • 13

  • PODOBENSTVÍ O KRÁLOVSTVÍ (1–52)

   • Rozsévač (1–9)

   • Proč Ježíš používal podobenství (10–17)

   • Vysvětlení podobenství o rozsévači (18–23)

   • Pšenice a plevel (24–30)

   • Hořčičné zrnko a kvas (31–33)

   • Používáním podobenství Ježíš splnil proroctví (34, 35)

   • Vysvětlení podobenství o pšenici a plevelu (36–43)

   • Ukrytý poklad a vzácná perla (44–46)

   • Vlečná síť (47–50)

   • Nové a staré poklady (51, 52)

  • Ježíše neuznávají v jeho domovském území (53–58)

 • 14

  • Janu Křtiteli je setnuta hlava (1–12)

  • Ježíš dává najíst 5 000 mužů (13–21)

  • Ježíš jde po vodě (22–33)

  • Uzdravování v Genezaretu (34–36)

 • 15

  • Lidské tradice (1–9)

  • Znečištění vychází ze srdce (10–20)

  • Féničanka má velkou víru (21–28)

  • Ježíš uzdravuje lidi s různými nemocemi (29–31)

  • Ježíš dává najíst 4 000 mužů (32–39)

 • 16

  • Žádost o znamení (1–4)

  • Kvas farizeů a saduceů (5–12)

  • Klíče od Království (13–20)

   • Sbor vybudovaný na skále (18)

  • Ježíš předpovídá svou smrt (21–23)

  • Co znamená být pravým učedníkem (24–28)

 • 17

  • Ježíšovo proměnění (1–13)

  • Víra jako hořčičné zrnko (14–21)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (22, 23)

  • Daň zaplacená mincí z rybích úst (24–27)

 • 18

  • Kdo je největší v Království (1–6)

  • Příčiny pádu (7–11)

  • Podobenství o ztracené ovci (12–14)

  • Jak získat bratra (15–20)

  • Podobenství o nemilosrdném otrokovi (21–35)

 • 19

  • Manželství a rozvod (1–9)

  • Dar svobodného stavu (10–12)

  • Ježíš žehná dětem (13–15)

  • Otázka bohatého mladíka (16–24)

  • Oběti pro Království (25–30)

 • 20

  • Dělníci na vinici dostávají stejnou mzdu (1–16)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (17–19)

  • Žádost o významná postavení v Království (20–28)

   • Ježíš dá výkupné za mnohé (28)

  • Uzdravení dvou slepých mužů (29–34)

 • 21

  • Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král (1–11)

  • Ježíš čistí chrám (12–17)

  • Ježíš proklíná fíkovník (18–22)

  • Zpochybňování Ježíšovy pravomoci (23–27)

  • Podobenství o dvou synech (28–32)

  • Podobenství o vraždících vinařích (33–46)

   • Zavržení hlavního úhelného kamene (42)

 • 22

  • Podobenství o svatební hostině (1–14)

  • Bůh a císař (15–22)

  • Otázka ohledně vzkříšení (23–33)

  • Dvě nejdůležitější přikázání (34–40)

  • Je Kristus Davidovým synem? (41–46)

 • 23

  • Nenapodobovat znalce Zákona a farizee (1–12)

  • Běda znalcům Zákona a farizeům (13–36)

  • Ježíš naříká nad Jeruzalémem (37–39)

 • 24

  • ZNAMENÍ KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI (1–51)

   • Války, hlad, zemětřesení (7)

   • Bude se kázat dobrá zpráva (14)

   • Velké soužení (21, 22)

   • Znamení Syna člověka (30)

   • Fíkovník (32–34)

   • Jako Noemovy dny (37–39)

   • Buďte bdělí (42–44)

   • Věrný otrok a zlý otrok (45–51)

 • 25

  • ZNAMENÍ KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI (1–46)

   • Podobenství o deseti pannách (1–13)

   • Podobenství o talentech (14–30)

   • Ovce a kozli (31–46)

 • 26

  • Kněží se domlouvají, že Ježíše zabijí (1–5)

  • Žena na Ježíše vylévá vonný olej (6–13)

  • Poslední Pesach a zrada (14–25)

  • Zavedení Pánovy večeře (26–30)

  • Ježíš předpovídá, že ho Petr zapře (31–35)

  • Ježíš se modlí v Getsemane (36–46)

  • Ježíš je zatčen (47–56)

  • Ježíš před Sanhedrinem (57–68)

  • Petr zapírá Ježíše (69–75)

 • 27

  • Ježíš je vydán Pilátovi (1, 2)

  • Jidáš se oběsil (3–10)

  • Ježíš před Pilátem (11–26)

  • Veřejně zesměšňován (27–31)

  • Přibit na kůl na Golgotě (32–44)

  • Ježíšova smrt (45–56)

  • Ježíše ukládají do hrobky (57–61)

  • Hrobku střeží vojáci (62–66)

 • 28

  • Ježíšovo vzkříšení (1–10)

  • Vojáci dostávají úplatek, aby lhali (11–15)

  • Úkol činit učedníky (16–20)