Evangelium podle Matouše 24:1–51

 • ZNAMENÍ KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI (1–51)

  • Války, hlad, zemětřesení (7)

  • Bude se kázat dobrá zpráva (14)

  • Velké soužení (21, 22)

  • Znamení Syna člověka (30)

  • Fíkovník (32–34)

  • Jako Noemovy dny (37–39)

  • Buďte bdělí (42–44)

  • Věrný otrok a zlý otrok (45–51)

24  Když Ježíš odcházel z chrámu, jeho učedníci k němu přistoupili a ukázali na chrámové budovy.  Řekl jim: „Vidíte to všechno? Ujišťuji vás, že tady nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“+  Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci se na něj soukromě obrátili s otázkou: „Řekni nám: Kdy se to stane a co bude znamením tvé přítomnosti*+ a závěru tohoto systému?“*+  Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo neoklamal,+  protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: ‚Já jsem Kristus‘ a oklamou mnoho lidí.+  Uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách. Nenechte se znepokojit. To se totiž musí stát, ale ještě to nebude konec.+  Bude bojovat národ proti národu a království proti království+ a na jednom místě za druhým bude hlad+ a zemětřesení.+  To všechno bude začátek mnoha utrpení.*  V té době vás budou pronásledovat+ a zabíjet+ a všechny národy vás budou nenávidět kvůli mému jménu.+ 10  Mnozí také odpadnou od víry a budou se navzájem zrazovat a nenávidět. 11  Objeví se mnoho falešných proroků, kteří oklamou mnoho lidí.+ 12  A protože vzroste špatnost,* láska většiny lidí ochladne. 13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.+ 14  A tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům+ a potom přijde konec. 15  Proto až uvidíte, že ohavnost působící zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, stojí na svatém místě+ (čtenář musí použít dobrý úsudek), 16  potom ať ti, kdo budou v Judeji, utečou do hor.+ 17  Kdo bude na střeše domu, ať nesestupuje dolů, aby si z něj vzal věci, 18  a kdo bude na poli, ať se nevrací pro svůj svrchní oděv. 19  V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí! 20  Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo o sabatu, 21  protože bude velké soužení,+ jaké nenastalo od začátku světa až dosud a jaké už nikdy nenastane.+ 22  Kdyby nebyly ty dny zkráceny, nikdo by se nezachránil, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.+ 23  A pokud vám někdo řekne: ‚Podívejte se, tady je Kristus!‘+ nebo ‚Tam je!‘, nevěřte tomu.+ 24  Objeví se totiž falešní Kristové a falešní proroci+ a budou provádět velká znamení a zázraky, aby oklamali+ pokud možno i vyvolené. 25  Upozorňuji vás na to předem. 26  A tak když vám lidé řeknou: ‚Podívejte se, je v pustině‘, nechoďte tam. Nebo když řeknou: ‚Je na tajném místě‘,* nevěřte tomu.+ 27  Vždyť přítomnost* Syna člověka bude taková, jako když se blesk objeví na východě a zazáří až na západ.+ 28  Kde je mrtvola, tam se slétnou orli.+ 29  Hned po soužení, které nastane v těch dnech, se zatmí slunce+ a přestane svítit měsíc, hvězdy budou padat z nebe a nebeské moci* budou otřeseny.+ 30  Na nebi se objeví znamení Syna člověka a všechny národy* na zemi se budou v nářku bít do prsou+ a uvidí Syna člověka,+ jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.+ 31  A vyšle své anděly za silného zvuku trubky a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran,* od jednoho konce nebes k druhému.+ 32  Vezměte si poučení od fíkovníku: Jakmile jsou jeho mladé větve plné mízy a vyraší na nich listy, víte, že je blízko léto.+ 33  Stejně i vy, až to všechno uvidíte, vězte, že on je blízko, za dveřmi.+ 34  Ujišťuji vás, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane. 35  Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.+ 36  Ten den a hodinu nezná nikdo,+ ani nebeští andělé, ani Syn, jenom Otec.+ 37  Vždyť přítomnost* Syna člověka bude taková, jako byly Noemovy dny.+ 38  Tehdy před potopou totiž lidé jedli a pili, muži se ženili a ženy vdávaly, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do archy,+ 39  a nevšímali si, co se děje, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla.+ Taková bude přítomnost Syna člověka. 40  Dva muži budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. 41  Dvě ženy budou mlít na mlýnku, jedna bude vzata a druhá zanechána.+ 42  A tak buďte bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.+ 43  Buďte si jistí, že kdyby hospodář věděl, za které hlídky* přijde zloděj,+ zůstal by vzhůru a nedovolil by mu vloupat se do domu.+ 44  Proto i vy buďte připravení.+ Syn člověka totiž přijde v hodinu, o které si to nebudete myslet. 45  Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný* otrok, kterého jeho pán ustanovil nad svými služebníky,* aby jim dával pokrm v pravý čas?+ 46  Ten otrok bude šťastný, pokud jeho pán při svém příchodu zjistí, že to tak dělá.+ 47  Ujišťuji vás, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. 48  Ale kdyby si ten zlý otrok někdy řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nejde‘+ 49  a začal by bít své spoluotroky a jíst a pít s nenapravitelnými opilci, 50  jeho pán přijde v den, kdy to nebude čekat, a v hodinu, kdy to nebude tušit,+ 51  co nejpřísněji ho potrestá a určí mu místo mezi pokrytci. Tam bude naříkat a skřípat zuby.+

Poznámky

Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „začátek porodních bolestí“.
Dosl. „nezákonnost“, tj. neúcta k Božím zákonům.
Nebo „ve vnitřních místnostech“.
Nebo „síly“.
Dosl. „kmeny“.
Dosl. „čtyř větrů“.
Nebo „ve kterou noční dobu“.
Nebo „moudrý“.
Nebo „svou čeledí“.