Evangelium podle Matouše 21:1–46

  • Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král (1–11)

  • Ježíš čistí chrám (12–17)

  • Ježíš proklíná fíkovník (18–22)

  • Zpochybňování Ježíšovy pravomoci (23–27)

  • Podobenství o dvou synech (28–32)

  • Podobenství o vraždících vinařích (33–46)

    • Zavržení hlavního úhelného kamene (42)

21  Když se přiblížili k Jeruzalému a přicházeli k Betfage na Olivové hoře, vyslal Ježíš dva učedníky+  a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je na dohled, a hned tam najdete uvázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.  Pokud bude někdo něco namítat, řekněte: ‚Pán je potřebuje.‘ A on je okamžitě nechá jít.“  To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka:  „Povězte sionské dceři: ‚Podívej, přichází k tobě tvůj král.+ Je mírný+ a sedí na oslu, ano na oslátku, mláděti oslice.‘“+  Učedníci tedy šli a udělali to přesně tak, jak jim Ježíš řekl.+  Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně své svrchní oděvy a on se na ně posadil.+  Většina lidí ze zástupu rozprostřela své svrchní oděvy na silnici+ a jiní odsekávali palmové listy a také je rozprostírali na silnici.  Zástupy lidí, které šly před ním i za ním, volaly: „Zachraň, prosíme, Syna Davida!+ Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově* jménu!+ Zachraň ho, prosíme, ty, kdo jsi nahoře ve výšinách!“+ 10  Když vjel do Jeruzaléma, v celém městě nastal rozruch a lidé se ptali: „Kdo je to?“ 11  Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok,+ Ježíš z Nazaretu v Galileji!“ 12  Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam něco prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků a lavice těch, kdo prodávali holubice.+ 13  A řekl jim: „Je napsáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby‘,+ ale vy z něho děláte lupičskou jeskyni.“+ 14  V chrámu k němu také přicházeli slepí a chromí a on je uzdravoval. 15  Když přední kněží a znalci Zákona viděli úžasné věci, které udělal, a děti, jak v chrámu volají: „Zachraň, prosíme, Syna Davida!“,+ rozhořčili se+ 16  a řekli mu: „Slyšíš, co říkají?“ Ježíš jim odpověděl: „Ano. Copak jste nikdy nečetli ‚Z úst dětí a kojenců sis opatřil chválu‘?“+ 17  Pak od nich odešel, vyšel z města a přenocoval v Betanii.+ 18  Když se brzy ráno vracel do města, dostal hlad.+ 19  U cesty uviděl fíkovník, šel k němu, ale kromě listí na něm nic nenašel.+ Řekl mu tedy: „Ať už se na tobě nikdy neurodí ovoce.“+ A fíkovník okamžitě uschl. 20  Když to viděli učedníci, divili se: „Jak to, že ten fíkovník hned uschl?“+ 21  Ježíš jim odpověděl: „Ujišťuji vás, že když budete mít víru a nebudete pochybovat, pak uděláte nejen to, co jsem udělal s fíkovníkem, ale pokud řeknete této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to.+ 22  Když budete mít víru, dostanete všechno, o co budete v modlitbě prosit.“+ 23  Potom vešel do chrámu. Zatímco tam vyučoval, přišli k němu přední kněží a starší lidu a zeptali se ho: „Jakým právem to děláš? Kdo ti k tomu dal oprávnění?“+ 24  Ježíš jim řekl: „Také se vás na něco zeptám. Když mi odpovíte, i já vám řeknu, jakým právem to dělám. 25  Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, nebo od lidí?“ Začali se tedy spolu radit: „Pokud řekneme: ‚Z nebe‘, namítne: ‚Tak proč jste mu neuvěřili?‘+ 26  Pokud ale řekneme: ‚Od lidí‘, pak abychom se báli zástupu, protože Jana všichni považují za proroka.“ 27  Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ On jim na to řekl: „Ani já vám neřeknu, jakým právem to dělám. 28  Co byste řekli? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ 29  Ten odpověděl: ‚Nechce se mi‘, ale potom toho litoval a šel. 30  Pak šel za druhým a řekl mu to samé. Ten svému otci odpověděl: ‚Půjdu‘, ale nešel. 31  Který z těch dvou udělal to, co si otec přál?“* Odpověděli: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Ujišťuji vás, že výběrčí daní a prostitutky jsou Božímu království blíž než vy.* 32  Vždyť Jan k vám přišel a ukázal vám správnou cestu,* ale neuvěřili jste mu. Výběrčí daní a prostitutky mu však uvěřili.+ A vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. 33  Poslechněte si jiné podobenství: Byl jeden hospodář, který vysadil vinici,+ oplotil ji, vykopal v ní vinný lis a postavil věž.+ Pak ji pronajal vinařům a odcestoval do ciziny.+ 34  Když přišel čas vinobraní, poslal k vinařům své otroky, aby převzali jeho díl úrody. 35  Ale vinaři jeho otroky popadli, jednoho zbili, jiného zabili a dalšího ukamenovali.+ 36  Poslal tedy jiné otroky, víc než těch prvních, ale udělali jim to samé.+ 37  Nakonec k nim poslal svého syna. Řekl si: ‚Mého syna budou respektovat.‘ 38  Když vinaři jeho syna uviděli, řekli si: ‚To je dědic.+ Pojďte, zabijeme ho a jeho dědictví bude naše!‘ 39  A tak ho popadli, vyvlekli z vinice a zabili.+ 40  Až tedy majitel vinice přijde, co těm vinařům udělá?“ 41  Odpověděli mu: „Protože jsou zlí, způsobí jim strašné* zničení a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu v patřičném čase odevzdají ovoce.“ 42  Ježíš jim řekl: „Nikdy jste to nečetli v Písmu? ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal hlavním úhelným kamenem.*+ Pochází od Jehovy* a je podivuhodný v našich očích.‘+ 43  Proto vám říkám: Boží království vám bude odebráno a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. 44  Kdo na ten kámen spadne, roztříští se.+ A na koho ten kámen spadne, toho rozdrtí.“+ 45  Když přední kněží a farizeové slyšeli tato podobenství, pochopili, že mluví o nich.+ 46  A chtěli se ho zmocnit,* ale báli se zástupů, protože ho považovaly za proroka.+

Poznámky

Nebo „co bylo otcovou vůlí“.
Nebo „jdou do Božího království před vámi“.
Nebo „cestu spravedlnosti“.
Nebo „zlé“.
Dosl. „hlavou rohu“.
Nebo „zatknout“.