Evangelium podle Matouše 1:1–25

  • Rodokmen Ježíše Krista (1–17)

  • Ježíšovo narození (18–25)

1  Kniha o životě* Ježíše Krista,* syna Davida,+ syna Abrahama:+   Abraham se stal otcem Izáka,+Izák se stal otcem Jákoba,+Jákob se stal otcem Judy+ a jeho bratrů,   Juda se stal otcem Perece a Zeracha,+ matkou byla Tamar,Perec se stal otcem Checrona,+Checron se stal otcem Rama,+   Ram se stal otcem Amminadaba,Amminadab se stal otcem Nachšona,+Nachšon se stal otcem Salmona,   Salmon se stal otcem Boaze, matkou byla Raab,+Boaz se stal otcem Obeda, matkou byla Rut,+Obed se stal otcem Jišaie,+   Jišai se stal otcem krále Davida.+David se stal otcem Šalomouna,+ matkou byla Urijášova manželka,   Šalomoun se stal otcem Rechoboama,+Rechoboam se stal otcem Abijáše,Abijáš se stal otcem Asy,+   Asa se stal otcem Jehošafata,+Jehošafat se stal otcem Jehorama,+Jehoram se stal otcem Uzzijáše,   Uzzijáš se stal otcem Jotama,+Jotam se stal otcem Achaze,+Achaz se stal otcem Ezekjáše,+ 10  Ezekjáš se stal otcem Manasseho,+Manasse se stal otcem Amona,+Amon se stal otcem Josijáše,+ 11  Josijáš+ se stal otcem Jekonjáše+ a jeho bratrů v době, kdy byli Židé odvedeni do Babylonu.+ 12  V Babyloně se Jekonjáš stal otcem Šealtiela,Šealtiel se stal otcem Zerubbabela,+ 13  Zerubbabel se stal otcem Abiuda,Abiud se stal otcem Eljakima,Eljakim se stal otcem Azora, 14  Azor se stal otcem Cadoka,Cadok se stal otcem Achima,Achim se stal otcem Eliuda, 15  Eliud se stal otcem Eleazara,Eleazar se stal otcem Matthana,Matthan se stal otcem Jákoba, 16  Jákob se stal otcem Josefa, manžela Marie, a té se narodil Ježíš,+ nazývaný Kristus.+ 17  Od Abrahama do Davida tedy bylo celkem 14 generací, od Davida do odvedení Židů do Babylonu 14 generací a od odvedení Židů do Babylonu až do Krista 14 generací. 18  K narození Ježíše Krista došlo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubená s Josefem, ale před tím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná působením svatého ducha.*+ 19  Její manžel Josef však byl čestný* člověk a nechtěl ji vystavit veřejné ostudě, a tak se rozhodl, že se s ní tajně rozvede.+ 20  Ale když si to promyslel, objevil se mu ve snu Jehovův* anděl a řekl mu: „Josefe, synu Davida, neboj se vzít si svou manželku Marii k sobě domů, protože otěhotněla působením* svatého ducha.+ 21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,*+ protože on vysvobodí* svůj lid z hříchů.“+ 22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Jehova* prostřednictvím svého proroka: 23  „Panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“,+ což v překladu znamená „s námi je Bůh“.+ 24  Pak se Josef probudil a udělal to, co mu Jehovův* anděl přikázal: Vzal si svou manželku k sobě domů. 25  Ale neměl s ní pohlavní styk, dokud neporodila syna.+ A dal mu jméno Ježíš.+

Poznámky

Nebo „Mesiáše, Pomazaného“.
Nebo „rodokmen“.
Nebo „aktivní síly“.
Nebo „spravedlivý“.
Toto je první z 237 míst v Křesťanských řeckých písmech, kde se v hlavním textu tohoto překladu vyskytuje Boží jméno Jehova. Viz příloha A5.
Nebo „ten, kdo v ní byl počat, je ze“.
Odpovídá hebr. jménu Ješua nebo Jehošua, což znamená „Jehova je záchrana“.
Dosl. „zachrání“.