Evangelium podle Matouše 5:1–48

5  Když Ježíš viděl zástupy lidí, vyšel na horu, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.  Nato je začal vyučovat:  „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují své duchovní potřeby,*+ protože jim patří nebeské království.  Šťastní jsou ti, kdo truchlí, protože budou utěšeni.+  Šťastní jsou mírní,*+ protože zdědí zemi.+  Šťastní jsou ti, kdo hladoví a žízní+ po spravedlnosti,* protože budou nasyceni.*+  Šťastní jsou milosrdní,+ protože jim bude projeveno milosrdenství.  Šťastní jsou ti, kdo mají čisté srdce,+ protože uvidí Boha.  Šťastní jsou ti, kdo působí pokoj,*+ protože budou nazváni Božími syny. 10  Šťastní jsou ti, kdo jsou pronásledovaní kvůli tomu, že jednají správně,*+ protože jim patří nebeské království. 11  Šťastní jste, když vás lidé kvůli mně uráží,+ pronásledují+ a říkají o vás nejrůznější zlomyslné lži.+ 12  Radujte se a jásejte,+ protože máte v nebesích velikou odměnu.+ Vždyť tak pronásledovali i proroky, kteří žili před vámi.+ 13  Jste sůl+ země. Pokud ale sůl ztratí svou slanost, jak ji získá zpátky? Už se nedá použít k ničemu jinému, než aby se vyhodila+ a lidé po ní šlapali. 14  Jste světlo světa.+ Město, které leží na hoře, se nedá přehlédnout. 15  A když lidé rozsvítí lampu, nepostaví ji pod koš,* ale na stojan, takže svítí všem v domě.+ 16  Podobně ať září vaše světlo před lidmi,+ aby viděli vaše dobré skutky+ a oslavovali vašeho Otce, který je v nebesích.+ 17  Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.+ 18  Ujišťuji vás, že spíš zanikne nebe a země, než aby zaniklo jediné nejmenší písmenko nebo jediná čárka ze Zákona a všechno se nesplnilo.+ 19  Proto každý, kdo porušuje jedno z těch nejmenších přikázání a učí to jiné lidi, bude nazván nejmenším* vzhledem k nebeskému království. Ale každý, kdo je dodržuje a učí, bude vzhledem k nebeskému království nazván velkým.* 20  Říkám vám totiž, že pokud nebudete poslouchat Boha víc* než znalci Zákona a farizeové,+ rozhodně nevejdete do nebeského království.+ 21  Slyšeli jste, že vašim předkům bylo řečeno: ‚Nezavraždíš.+ Kdo někoho zavraždí, bude se zodpovídat před soudem.‘+ 22  Ale já vám říkám, že se bude před soudem zodpovídat každý, kdo se nepřestane zlobit+ na svého bratra. A kdo nazve svého bratra pohrdavými slovy, bude se zodpovídat před nejvyšším soudem.* A kdo mu řekne: ‚Ty ničemný hlupáku!‘, tomu hrozí ohnivá gehenna.*+ 23  Pokud tedy přinášíš dar k oltáři+ a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24  nech dar před oltářem a odejdi. Nejdřív se se svým bratrem usmiř a teprve pak se vrať a obětuj svůj dar.+ 25  Rychle urovnej spor s tím, kdo se s tebou chce soudit, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě nepředal soudci a ten soudnímu sluhovi a abys neskončil ve vězení.+ 26  Říkám ti, že odtamtud rozhodně nevyjdeš, dokud nesplatíš všechno do poslední mince.* 27  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘+ 28  Ale já vám říkám, že každý, kdo se dívá na nějakou ženu+ tak, že po ní začne toužit, už s ní ve svém srdci zcizoložil.+ 29  Pokud tě tedy tvé pravé oko svádí k hříchu,* vytrhni ho a odhoď pryč.+ Je pro tebe totiž lepší, abys přišel o jednu část těla, než aby bylo celé tvé tělo vhozeno do gehenny.*+ 30  A pokud tě tvá pravá ruka svádí k hříchu,* usekni ji a odhoď pryč.+ Je pro tebe totiž lepší, abys přišel o jednu část těla, než aby celé tvé tělo skončilo v gehenně.*+ 31  Také bylo řečeno: ‚Kdo se rozvádí se svou manželkou, ať jí dá potvrzení o rozvodu.‘+ 32  Ale já vám říkám, že každý, kdo se s manželkou rozvádí z jiného důvodu než kvůli sexuální nemravnosti,* vystavuje ji cizoložství. A kdo si takto rozvedenou ženu vezme za manželku, dopouští se cizoložství.+ 33  Slyšeli jste také, že vašim předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš přísahat, aniž to pak splníš.+ Své slavnostní sliby Jehovovi* musíš splnit.‘+ 34  Ale já vám říkám: Nepřísahejte vůbec+ – ani při nebi, protože je to Boží trůn, 35  ani při zemi, protože je to podnožka pro jeho nohy,+ ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále.+ 36  Nepřísahejte ani na svou hlavu, protože nemůžete způsobit, aby jediný váš vlas zbělal nebo zčernal. 37  Prostě ať vaše ‚ano‘ znamená ano a vaše ‚ne‘ ne.+ Cokoli dalšího je totiž od toho zlého.*+ 38  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘+ 39  Ale já vám říkám: Neodporujte zlému člověku. Když tě někdo uhodí přes pravou tvář, nastav mu i druhou.+ 40  Když se s tebou někdo chce soudit a vzít ti spodní oděv, nech mu i svrchní.+ 41  A když tě někdo s autoritou nutí, abys s ním šel jednu míli,* jdi s ním dvě. 42  Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si od tebe chce půjčit.*+ 43  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního+ a nenávidět svého nepřítele.‘ 44  Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele+ a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.+ 45  Tak ukážete, že jste synové svého Otce, který je v nebesích.+ Ten totiž působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi dobrými i zlými, a sesílá déšť na lidi bezúhonné i hříšné.*+ 46  Pokud milujete ty, kdo milují vás, zasloužíte si snad nějakou odměnu?+ Nedělají totéž i výběrčí daní? 47  A pokud zdravíte pouze své bratry, děláte snad něco mimořádného? Nedělají totéž i lidé z jiných národů? 48  Buďte tedy dokonalí,* jako je dokonalý váš nebeský Otec.+

Poznámky

Nebo „ti, kdo si uvědomují, že potřebují Boha“, dosl. „žebráci o ducha“.
Nebo „pokorní“.
Nebo „kdo silně touží žít podle správných měřítek“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „uspokojeni“.
Nebo „pokojní“.
Nebo „kvůli spravedlnosti“.
Nebo „odměrný koš“.
Tj. nevhodným.
Tj. vhodným.
Nebo „nebudete spravedlivější“.
Místo za Jeruzalémem určené k pálení odpadků. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „Sanhedrinem“.
Dosl. „posledního quadrantu“. Viz příloha B14.
Nebo „přivádí k pádu“.
Nebo „přivádí k pádu“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Tj. Satana.
Tj. bez úroku.
Nebo „spravedlivé i nespravedlivé“.
Nebo „úplní“, tj. úplní v lásce.