Evangelium podle Matouše 10:1–42

  • 12 apoštolů (1–4)

  • Pokyny pro kazatelskou službu (5–15)

  • Učedníci budou pronásledováni (16–25)

  • Bojte se Boha, ne lidí (26–31)

  • Ne pokoj, ale meč (32–39)

  • Kdo přijímá Ježíšovy učedníky (40–42)

10  Zavolal si tedy svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy,+ aby je vyháněli a aby uzdravovali lidi s nejrůznějšími nemocemi a potížemi.  Toto jsou jména 12 apoštolů:+ Šimon zvaný Petr+ a jeho bratr Ondřej,+ Zebedeův syn Jakub a jeho bratr Jan,+  Filip a Bartoloměj,+ Tomáš+ a výběrčí daní Matouš,+ Alfeův syn Jakub a Tadeáš,  Šimon Kananejský* a Jidáš Iškariotský, který ho později zradil.+  Těchto dvanáct Ježíš vyslal s následujícími pokyny:+ „Nechoďte za lidmi z jiných národů a nevstupujte do žádného samařského města,+  ale jděte ke ztraceným ovcím z izraelského národa.+  Jděte a kažte: ‚Nebeské království se přiblížilo.‘+  Uzdravujte nemocné,+ křiste mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.  Neobstarávejte si zlato, stříbro ani měděné mince do svých opasků+ 10  ani mošnu s jídlem na cestu ani oděv navíc* ani sandály ani hůl,+ protože dělník si zaslouží své jídlo.+ 11  Ať přijdete do kteréhokoli města nebo vesnice, pátrejte po těch, kdo si to zaslouží, a zůstaňte tam, dokud se nevydáte dál.+ 12  Když vejdete do domu, pozdravte* členy domácnosti. 13  Pokud si to zaslouží, ať na ně přijde pokoj, který jim přejete.+ Ale pokud si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. 14  Když vás někdo nepřijme ani si vás nevyslechne, při odchodu z toho domu nebo města si setřeste prach z nohou.+ 15  Ujišťuji vás, že pro sodomskou a gomorskou zemi+ to bude v soudném dni snesitelnější než pro to město. 16  Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a přitom nevinní jako holubice.+ 17  Dávejte si pozor, protože vás lidé budou vydávat místním soudům+ a budou vás bičovat+ ve svých synagogách.+ 18  A budou vás kvůli mně přivádět před místodržitele a krále,+ takže budete mít příležitost svědčit jim i lidem z jiných národů.+ 19  Ale když vás vydají, nedělejte si starosti,* jak nebo co budete říkat, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte říkat.+  20  Vždyť nebudete mluvit vy sami, ale bude skrze vás mluvit duch vašeho Otce.+ 21  Navíc bratr vydá na smrt bratra a otec své dítě a děti se postaví proti rodičům a dají je usmrtit.+ 22  Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět,+ ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.+ 23  Když vás budou pronásledovat v jednom městě, uprchněte do jiného.+ Ujišťuji vás, že rozhodně neobejdete všechna izraelská města, než přijde Syn člověka. 24  Žák nepřevyšuje svého učitele ani otrok svého pána.+ 25  Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán.+ Pokud lidé nazvali pána domu Belzebubem,*+ tím spíš tak budou nazývat členy jeho domácnosti. 26  A tak se jich nebojte, protože není nic skrytého, co nebude odkryto, a nic tajného, co se nestane známým.+ 27  Co vám říkám ve tmě, říkejte na světle, a co slyšíte šeptat, kažte ze střech domů.+ 28  A nemějte strach z těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemůžou zabít duši.*+ Spíš se bojte toho, kdo může zahubit duši i tělo v gehenně.*+ 29  Neprodávají se snad dva vrabci za drobnou minci?* Přesto ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce.+ 30  Ale vám jsou sečteny dokonce i všechny vlasy na hlavě. 31  Proto nemějte strach. Máte větší cenu než mnoho vrabců.+ 32  Ke každému, kdo se ke mně přihlásí před lidmi,+ se i já přihlásím před svým Otcem, který je v nebesích.+ 33  Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.+ 34  Nemyslete si, že jsem přišel, abych přinesl na zem pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.+ 35  Přišel jsem totiž postavit syna proti otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni.+ 36  Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.* 37  Kdo má rád otce nebo matku víc než mě, není mě hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mě, není mě hoden.+ 38  Kdo není ochotný nést svůj mučednický kůl* a nenásleduje mě, není mě hoden.+ 39  Kdo se snaží zachránit svou duši,* ztratí ji, a kdo ztratí svou duši* kvůli mně, zachrání ji.+ 40  Kdo přijímá vás, přijímá i mě, a kdo přijímá mě, přijímá i toho, kdo mě poslal.+ 41  Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok, dostane odměnu proroka,+ a kdo přijímá Božího služebníka* proto, že je to Boží služebník,* dostane odměnu Božího služebníka.* 42  Ujišťuji vás, že kdo dá i jen pohár studené vody jednomu z těchto maličkých proto, že je to můj učedník, rozhodně nepřijde o svou odměnu.“+

Poznámky

Nebo „Horlivec“.
Dosl. „dvojí spodní oděv“.
Židé se zdravili slovy „pokoj vám“.
Nebo „nepociťujte úzkost“.
Označení se vztahuje na Satana, vládce démonů.
Nebo „život“, tj. možnost v budoucnosti znovu žít.
Dosl. „za assarion“. Viz příloha B14.
Nebo „domácnosti“.
Nebo „život“.
Nebo „život“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „spravedlivého“.