Isaya 37:1-38

  • Hezekia anatafuta musaada wa Mungu kupitia Isaya (1-7)

  • Senakeribu anaogopesha Yerusalemu (8-13)

  • Sala ya Hezekia (14-20)

  • Isaya anajulisha jibu la Mungu (21-35)

  • Malaika anaua Waashuru elfu mia moja makumi munane na tano (36-38)

37  Wakati tu Mufalme Hezekia alisikia hilo, akapasua nguo zake na kuvaa nguo za magunia na kuingia katika nyumba ya Yehova.+  Kisha akamutuma Eliakimu, mwenye alikuwa musimamizi wa nyumba,* Shebna mwandishi, na wazee wa makuhani, wakiwa wamevaa nguo za magunia, waende kwa nabii Isaya,+ mwana wa Amozi.  Wakamuambia: “Hezekia anasema hivi: ‘Leo ni siku ya taabu, ya kukemewa,* na ya haya; kwa maana watoto wako tayari ili kuzaliwa* lakini hakuna nguvu za kuzaa.+  Pengine Yehova Mungu wako atasikia maneno ya Rabshake, mwenye bwana wake mufalme wa Ashuru alituma ili kumuchokoza Mungu mwenye kuishi,+ na atamuomba atoe hesabu kwa ajili ya maneno yenye Yehova Mungu wako amesikia. Basi toa sala+ kwa ajili ya mabaki wenye wameokoka.’”+  Basi watumishi wa Mufalme Hezekia wakaingia kwa Isaya,+  na Isaya akawaambia: “Mumuambie bwana wenu, ‘Yehova anasema hivi: “Usiogope+ kwa sababu ya maneno yenye ulisikia, maneno yenye watumishi wa mufalme wa Ashuru+ walisema ili kunitukana.  Angalia, ninatia wazo fulani katika akili yake,* na atasikia habari fulani na kurudia katika inchi yake mwenyewe;+ na nitamuangusha kwa upanga katika inchi yake mwenyewe.”’”+  Kisha Rabshake kusikia kwamba mufalme wa Ashuru alikuwa ameondoka Lakishi, akarudia kwake na akamukuta akipigana na Libna.+  Sasa mufalme akasikia ikisemwa hivi juu ya Mufalme Tirhaka wa Etiopia: “Amekuja ili kupigana na wewe.” Wakati alisikia vile, akatuma wajumbe tena kwa Hezekia,+ na kusema: 10  “Mumuambie Mufalme Hezekia wa Yuda hivi: ‘Usiache Mungu wako mwenye unategemea akudanganye kwa kusema: “Yerusalemu haitatiwa katika mukono wa mufalme wa Ashuru.”+ 11  Angalia! Umesikia mambo yenye wafalme wa Ashuru walitendea inchi zote kwa kuziharibu.+ Je, wewe peke yako ndiye utaokolewa? 12  Je, miungu ya mataifa yenye mababu zangu waliharibu iliwaokoa?+ Gozani, Harani,+ Resefu, na watu wa Edeni wenye walikuwa kule Tel-asari wako wapi? 13  Iko* wapi mufalme wa Hamati, mufalme wa Arpadi, na mufalme wa miji ya Sefarvaimu,+ na wa Hena, na wa Iva?’” 14  Hezekia akakamata barua hizo kutoka katika mukono wa wajumbe na akazisoma. Kisha Hezekia akapanda kwenye nyumba ya Yehova na akazitandika* mbele ya Yehova.+ 15  Na Hezekia akaanza kusali kwa Yehova+ na kusema: 16  “Ee Yehova wa majeshi,+ Mungu wa Israeli, mwenye kukaa ukiwa mufalme juu ya* makerubi, wewe peke yako ndiye Mungu wa kweli wa falme zote za dunia. Uliumba mbingu na dunia. 17  Tega sikio lako, Ee Yehova, na usikie!+ Fungua macho yako, Ee Yehova, na uone!+ Sikia maneno yote yenye Senakeribu ametuma ili kumuchokoza Mungu mwenye kuishi.+ 18  Ee Yehova, ni kweli kwamba wafalme wa Ashuru wameharibu inchi zote,+ na inchi yao pia. 19  Na wametupa miungu yao katika moto,+ kwa sababu haikukuwa miungu lakini kazi ya mikono ya mwanadamu,+ miti na majiwe. Ndiyo sababu waliweza kuiharibu. 20  Lakini sasa, Ee Yehova Mungu wetu, utuokoe kutoka katika mukono wake, ili falme zote za dunia zijue kwamba wewe peke yako ndiye Mungu, Ee Yehova.”+ 21  Kisha Isaya mwana wa Amozi akamutumia Hezekia ujumbe huu: “Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Kwa sababu ulisali kwangu juu ya Mufalme Senakeribu wa Ashuru,+ 22  Hili ndilo neno lenye Yehova amesema juu yake: “Binti bikira ya Sayuni, anakuzarau, anakuchekelea. Binti ya Yerusalemu anakutikisia kichwa chake. 23  Umemuchokoza+ na kumutukana nani? Umepandisha sauti yako juu ya nani?+Na kuinua macho yako yenye majivuno? Ni juu ya Mutakatifu wa Israeli!+ 24  Kupitia watumishi wako umemuchokoza Yehova+ na kusema,‘Kwa wingi wa magari yangu ya vita,Nitapanda nafasi za juu za milima,+Sehemu za mbali sana za Lebanoni. Nitakata mierezi yake ya murefu, miti yake ya muzuri ya miberoshi. Nitaingia mahali pake pa kupumuzikia pa juu zaidi, mapori yake yenye miti mingi zaidi. 25  Nitachimba visima na kunywa maji;Nitakausha mito midogo ya* Misri kwa vikanyangio vya miguu yangu.’ 26  Je, haujasikia? Tangu zamani sana jambo hilo liliamuliwa.* Tangu siku zenye zilipita nimelitayarisha.*+ Sasa nitalitimiza.+ Utafanya miji yenye ngome kuwa marundo ya mabomoko yenye kuwa ukiwa.+ 27  Wakaaji wake watakuwa bila uwezo;Wataogopeshwa sana na kupatishwa haya. Watakuwa kama mimea ya shamba na majani ya mubichi,Kama majani ya sehemu za juu ya nyumba yenye yanakaushwa na upepo wa mashariki. 28  Lakini ninajua muzuri wakati unakaa, wakati unaenda inje, na wakati unaingia ndani,+Na wakati unanikasirikia sana,+ 29  Kwa sababu kasirani yako kali juu yangu+ na mungurumo wako vimefika katika masikio yangu.+ Basi nitatia kulabu* yangu katika pua yako na lijamu* yangu+ katikati ya midomo yako,Na nitakurudisha kupitia njia yenye ilikuleta.” 30  “‘Na hii ndiyo itakuwa alama kwako:* Mwaka huu mutakula mimea yenye kujiotea;* na katika mwaka wa pili mutakula nafaka yenye kuchipuka kutokana na mimea hiyo; lakini katika mwaka wa tatu (3) mutapanda mbegu na kuvuna, na mutapanda mashamba ya mizabibu na kula matunda yake.+ 31  Watu wa nyumba ya Yuda wenye wataponyoka, wale wenye kubakia,+ watatia mizizi kuenda chini na watazaa matunda kuenda juu. 32  Kwa maana mabaki watatoka Yerusalemu na wenye kuokoka watatoka katika Mulima Sayuni.+ Bidii ya Yehova wa majeshi itatenda mambo hayo.+ 33  “‘Kwa hiyo Yehova anasema hivi juu ya mufalme wa Ashuru:+ “Hataingia katika muji huu,+Wala kupiga mushale ndani yake,Wala kupigana nao akiwa na ngao,Wala kujenga boma ili kuuzunguka kwa ajili ya vita.”’+ 34  ‘Atarudia kupitia njia yenye ilimuleta, Hataingia katika muji huu,’ ni vile Yehova anasema. 35  ‘Nitalinda muji huu+ na kuuokoa kwa ajili yangu mwenyewe+Na kwa ajili ya mutumishi wangu Daudi.’”+ 36  Na malaika wa Yehova alitoka na akapiga na kuua watu elfu mia moja makumi munane na tano (185 000) katika kambi ya Waashuru. Wakati watu waliamuka asubui sana, wakaona maiti zote.+ 37  Basi Mufalme Senakeribu wa Ashuru akaondoka na kurudia Ninawi+ na akabakia kule.+ 38  Na wakati alikuwa anainama katika nyumba ya* Nisroki mungu wake, wana wake mwenyewe Adrameleki na Shareza wakamupiga na kumuua kwa upanga+ na kisha wakakimbilia katika inchi ya Ararati.+ Na Esar-hadoni mwana wake+ akakuwa mufalme pa nafasi yake.

Maelezo ya Chini

Ao “nyumba ya mufalme.”
Ao “matusi.”
Tnn., “wamefika kwenye mulango wa tumbo la uzazi.”
Tnn., “roho fulani ndani yake.”
Ao “Eko.”
Tnn., “akaitandika.”
Ao pengine, “katikati ya.”
Ao “mifereji ya Nile ya.”
Tnn., “lilifanywa.”
Ao “nimelitengeneza.”
Ao “crochet.”
Lijamu ni kipande cha chuma chenye kinawekwa kwenye kinywa cha munyama ili kumuongoza na kumuzuia.
Ni kusema, Hezekia.
Ao “mimea yenye ilichipuka kutokana na mbegu zenye zilianguka.”
Ao “hekalu la.”