Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 8

Inunor nen Abraham tan Sara so Dios

Inunor nen Abraham tan Sara so Dios

Walay sakey a syudad ya asingger ed Babel ya tatawagey Ur. Saray totoo ditan et mandadayew ed dakdakel ya dios. Aliwan si Jehova so dadayewen da. Balet walay lakin tagad Ur ya si Jehova labat so dadayewen to. Say ngaran to et Abraham.

Imbaga nen Jehova ed si Abraham: ‘Taynan moy abung mo tan saray kakanayon mo, tan la ka ed dalin ya ipanengneng kod sika.’ Insan im-promise na Dios: ‘Magmaliw kan baleg a nasyon, tan lapud sika et bendisyonan koy dakel a totoo ed interon mundo.’

Ag-amta nen Abraham no iner so pangibakian nen Jehova ed sikato, balet nantiwala ed si Jehova. Kanian inmunor si Abraham pati say asawa ton si Sara, say ama ton si Tera, tan say kaanakan ton si Lot. Nan-impake ira insan la ra nambiahe na arawrawi.

 Si Abraham et 75 so taon to nen akasabi ra diad dalin ya labay nen Jehova ya ipanengneng ed sikara. Say tawag ed satan ya lugar et Canaan. Ditan et akitongtong so Dios ed si Abraham tan im-promise to: ‘Ayay interon dalin ya nanenengneng mo et iter kod saray ananak mo.’ Balet masiken lay Abraham tan akulaw lay Sara tan anggapo ni anak da. Kanian panon kasin gawaen nen Jehova so im-promise to?

“Lapud pananisia, si Abraham . . . et tinmulok diad inyakar tod sakey a pasen ya iter ed sikato bilang tawir; sikatoy linma, anggano agto amta no iner so laen to.”​—Hebreo 11:8