Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 3

Ag-inunor nen Adan tan Eva so Dios

Ag-inunor nen Adan tan Eva so Dios

Aminsan nen bukbukor nen Eva, walay uleg ya akitongtong ed sikato. Imbaga na uleg: ‘Akin tua ya aglabay na Dios ya mangan kayoy bunga na amin a kiew?’ Imbaga nen Eva: ‘Andi pa, sarag min kanen so bunga na amin ya kiew, puera labat may sakey. Ta no mangan kami bunga to, ompatey kami.’ Say kuan to may uleg: ‘Agkayo ompatey. Diad tua, no mangan kayoy bunga to, magmaliw kayon singa Dios.’ Tua kasi yan imbaga to? Andi, nantila may uleg. Balet anisia si Eva. Ninengneng to lan ninengneng may bunga, kanian atukso ya mangan. Insan inikdan toy Adan. Amta nen Adan ya ompatey ira no agda unoren so Dios. Pero inakan nin siansia nen Adan.

Kayari na satan, kinatongtong nen Jehova si Adan tan Eva. Tinepetan to ra no akin ya agda inunor so ganggan to. Tinetel nen Adan si Eva, insan tinetel nen Eva so uleg. Lapud ag-inunor nen Adan tan Eva si Jehova, pinapaway to rad garden. Pian seguradon agla ra makapawil, pinabantayan nen Jehova ed saray anghel so dalan ya paloob ed garden tan angiyan ditan na mandarlang ya espada.

Imbaga nen Jehova ya dusaen to met imay nantila ed si Eva. Diad tua, aliwan samay uleg so talagan akitongtong ed si Eva, ta agmakapansalita iray uleg. Walay mauges ya anghel ya ginamit to may uleg pian singa atan so mansasalita. Ginawa to ’tan pian lokoen si Eva. Satan ya anghel et tinawag ya Satanas a Diablo. Onsabi panaon ya deralen nen Jehova si Satanas pian agto la naloko iray totoo ya manggaway mauges. Maong labat ta ontan so gawaen nen Jehova, awa?

“[Say Diablo et] managpatey manlapu lad gapo, tan agnansiansia ed katuaan, ta anggapod sikato so katuaan.” —Juan 8:44, paimanod leksab