Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 51

Say Mabiskeg ya Sundalo tan say Ugaw ya Bii

Say Mabiskeg ya Sundalo tan say Ugaw ya Bii

Walay Israelitan ugaw ya bii ya niyarawi ed atateng to lapud inala na saray sundalo na Sirya tan inawit dad bansa ra. Sikatoy nagmaliw ya aripen na asawa na heneral na saray sundalo ya si Naaman. Sayan ugaw et nandayew nin siansia ed si Jehova, anggano saray kaiba to et duman dios so dadayewen da.

Walay ketong nen Naaman tan abayag to lan aanosan iyan graben sakit to. Sikatoy labalabay ya tulongan na sayan ugaw a bii. Kanian imbaga na ugaw ed asawa nen Naaman: ‘Walay kabat ko ya sarag ton paabigen so asawa yo. Diad Israel, walay propeta nen Jehova ya say ngaran to et Eliseo. Napaabig toy asawa yo.’

Imbaga na asawa nen Naaman ed sikato imay imbaga na ugaw. Labay ya salien nen Naaman so anggan anton paraan pian onabig, kanian linmad abung nen Eliseo diad Israel. Onaasa si Naaman ya espisyal so pangabet ed sikato nen Eliseo. Balet imbes  ya mitongtong ya personal si Eliseo, imbaki toy lingkor to ed si Naaman tan impaibaga to: ‘La kad Ilog Jordan tan maminpito kan manames diman. Kayari to, onabig ka la.’

Mansyodot si Naaman. Imbaga to: ‘Say antak ontawag ed Dios to iyan propeta insan manggaway milagro pian onabig ak. Anta manaya, ibaki to ak labat ya manames ed sayan ilog ed Israel. Mas balibali ni ray ilog tayod Sirya. Akin no diman lay laen ko a?’ Mamapasnok si Naaman, insan linma la.

Imbaga na saray lingkor nen Naaman ya mannonot nin maong. Say kuan da: ‘Di ba, labalabay yo lay onabig? Mainomay met labat so pagagawa to may propeta. Sali yo labat.’ Dinmengel si Naaman. Linmad Ilog Jordan tan aminpiton linmebleb ed danum. Diad samay komapiton inlebleb to, kaimwas tod danum et inmabig la! Malikeliket si Naaman, kanian pinmawil ed si Eliseo pian misalamat. Imbaga nen Naaman: ‘Amtak la natan ya si Jehova so tuan Dios.’ Nen sinmempet si Naaman, anto kasi alikna na samay Israelitan ugaw nen anengneng to ya inmabig lay Naaman?

“Manlapud sangi na ugugaw tan saray kapangiyanak et akaawat ka na panangidayew.”​—Mateo 21:16