Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 78

Impulong nen Jesus so Panarian

Impulong nen Jesus so Panarian

Nen abautismoan lay Jesus, ginmapon nampulong ya ibabaga to: ‘Asingger lay Panarian na Dios.’ Akila ed sikato iray disipulo to nen nampulong ed interon Galilea tan Judea. Nen pinmawil si Jesus ed binalegan ton baley ya Nazaret, linmad sinagoga, inala toy lukot nen Isaias, tan binasa ton maksil: ‘Inikdan ak nen Jehova na masanton espiritu pian nipulong ko so maong a balita.’ Antoy labay ya ibaga na satan? Labay ton ibaga, anggano labalabay na totoo ya nanengneng si Jesus ya manggaway milagro, say manunan rason no akin ya sikatoy akaawat na masanton espiritu et pian ipulong to so maong a balita. Insan to imbaga ed saramay wadman ed sinagoga: ‘Natan et asumpal iyan propesiya.’

Insan linmay Jesus ed Dayat na Galilea. Anengneng to ditan so apatiran disipulo to ya managsigay. Imbaga tod sikara: ‘Mila kayod siak, ta gawaen ta kayon managsigay na totoo.’ Sarayan disipulo et si Pedro, Andres, Santiago, tan Juan. Tinaynan dan tampol so negosyo dan panagsigay tan akila rad si Jesus. Impulong dad interon Galilea so Panarian nen Jehova. Nampulong ira diad saray sinagoga, tindaan, tan karsada. Dakdakel so totoon ontutumbok ed sikara anggan iner so laen da. Kinmayat so balita tungkol ed si Jesus diad amin ya lugar, ya anggad Sirya.

Sinmabi panaon, inikdan nen Jesus so arum ya patumbok to na pakayarin manpaabig na sakit tan manpapaway na demonyo ed saramay aselepan. Saray arum et akila ed sikato nen nampulong ed kada syudad tan baryo. Wala ray matoor ya bibii, singa si Maria Magdalena, Juana, Susana, tan arum ni, ya angasikaso ed saray nakaukolan nen Jesus tan saray patumbok to.

Nen nipasal la nen Jesus iray disipulo to, imbaki to la ran manpulong. Diad impanpulong dad interon Galilea, dakel ni so nagmaliw ya disipulo tan abautismoan ira. Dakdakel so malabay ya magmaliw ya disipulo nen Jesus, kanian inkompara to ra ed pagey diad uma ya nayari lan anien. Imbaga to: ‘Ipikasi yod si Jehova ya mangibaki ni na dakel ya manag-ani.’ Insan nampili si Jesus na 70 ya disipulo tan imbaki to ran sanderwa ya manpulong ed interon  Judea. Binangatan day amin ya klase na totoo tungkol ed Panarian. Kapawil na saray disipulo, eksayted ira ya angistorya ed si Jesus no antoy agawa. Anggapoy nagawaan na Diablo pian napatunda so panagpulong.

Sinegurado nen Jesus ya itultuloy na saray disipulo to iyan importantin kimey sano akapawil lad tawen. Imbaga tod sikara: ‘Ipulong yo so maong ya balita diad interon mundo. Ibangat yod totoo so Salita na Dios, tan bautismoan yo ra.’

“Kaukolan ko met ya iyabawag ed arum a syudad so maong a balita na Panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.”—Lucas 4:43